Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


AnotáciaKurz Využitie Multimédií vo vzdelávaní je určený pre študentov učiteľstva, učiteľov základných a stredných škôl, metodikov a ďalších pedagogických pracovníkov.


Cieľom kurzu je poskytnúť priestor na získanie základných vedomostí a zručností pri práci s modernými multimediálnymi nástrojmi a poukázať na možnosti ich využívania vo vyučovacom procese.


Kurz pozostáva z 10 samostatných modulov. Časová náročnosť kurzu je vymedzená minimálnym študijným rozsahom 60 hodín.


V rámci modulov účastníci vytvárajú samostatné zadania a v závere kurzu vlastnú multimediálnu prezentáciu využiteľnú vo vyučovaní aprobačného predmetu resp. v práci učiteľa.


K štúdiu sú poskytnuté študijné materiály vo forme pdf dokumentov. V materiáloch sa nachádza stručný teoretický prehľad odbornej problematiky, námety na precvičovacie aktivity, odkazy na odporúčanú študijnú literatúru a informačné zdroje na internete. Po ich preštudovaní je v každom module stanovené povinné zadanie. Jeho vypracovanie je potrebné realizovať podľa vymedzeného rozsahu a postupu a výsledný produkt do stanoveného termínu v elektronickej podobe odovzdať.


Lektor na základe úspešnosti zvládnutia jednotlivých zadaní pridelí po kontrole, každému zadaniu bodové ohodnotenie z vymedzeného rozsahu.


Už v úvode kurzu je vhodné vymedziť si zameranie záverečného projektu, aby boli postupne v jednotlivých moduloch, prostredníctvom zadaní vytvárané dielčie prvky záverečnej prezentácie.


V rámci modulov sú k dispozícii voľne šíriteľné verzie programov pre prácu s multimédiami a ukážky vytvorených edukačných produktov.

© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved