Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Východiská projektu

Výučba špeciálnej teórie relativity (ŠTR)

V súčasnosti nie je na stredných školách ŠTR zaradená do učebných osnov. Niektoré školy ju vyučujú ako rozširujúce učivo. Učitelia postupujú pri jej výklade zväčša podľa starej učebnice z 80-tych rokov. Nezdôrazňujú udalosť, priestoročas a priestoročasový interval ako fundamentálne pojmy v teórii. Používajú zastaralý, negeometrický pohľad na hmotnosť, ktorý tvrdí, že hmotnosť sa s rýchlosťou častice zväčšuje. Istú zmenu prináša nová učebnica pre 4. ročník. V nej sa už pristupuje k teórii modernejším spôsobom. Avšak tento spôsob je pre učiteľov neznámy. Preto by bolo potrebné poskytnúť učiteľom stredných škôl učebný materiál zaoberajúci sa vo svete rozšíreným prístupom k výkladu ŠTR. 

Vo vyspelých krajinách je v súčasnosti veľmi populárna kniha Spacetime Physics od Edwina Taylora a Johna Archibalda Wheelera, ktorá je svetovo uznývaným úvodom do špeciálnej teórie relativity. Podľa nás by bolo veľmi užitočné oboznámiť učiteľskú obec so slovenským prekladom tejto knihy. Edwin Taylor vydal k tejto knihe začiatkom 90 rokov softvér v dnes už zastaralom jazyku cT. Týmto softvérom E. Taylor v roku 1988 zvítazil v prestížnej súťaži EDUCOM/NCRIPTAL Higher Education Softvare Awards. Bolo by veľmi užitočné tento softvér prerobiť do Javy, čo je aj jeden z cieľov navrhovaného projektu. Autor pri predbežných rozhovoroch súhlasil s prerobením softvéru do Javy a ponúkol aj spoluprácu.

Výučba základov kvantovej mechaniky (ZKM)

Koncom 70-tých rokov uviedol vynikajúci americký fyzik Richard Feynman sériu prednášok z kvantovej mechaniky pre laickú verejnosť. V roku 1985 boli tieto prednášky zaoberajúce sa jeho formuláciou kvantovej fyziky publikované v knihe QED: nezvyčajná teória svetla a látky. Táto formulácia je konceptuálne jednoduchšia ako tradičná Schrödingerova formulácia, súvisí s myšlienkami a pojmami teórie relativity, čo vedie k vzájomnej podpore a lepšiemu zvládnutiu teórie relativity a kvantovej fyziky. V súčasnosti sa tento prístup bohato využíva v časticovej fyzike, fyzike tuhých látok, polymérov, štatistickej fyzike, či fyzike chaosu. 

V polovici deväťdesiatich rokov sa v didaktike kvantovej mechaniky stal istým medzníkom kurz Edwina Taylora z USA určený pre vysokoškolských študentov, ktorých hlavných odborom nie je fyzika, stredoškolských učiteľov a nadaných študentov stredných škôl. Tento kurz sa začal prvýkrát učiť v akademickom roku 1995/1996. Prezentácia kurzu založená na Feynmanovej knihe QED využíva interaktívny softvér, pričom kurz nepresahuje matematický aparát našej strednej školy. Doterajšie výsledky ukazujú, že táto formulácia je pre študenta začiatočníka prijateľnejšia ako Schrödingerova. 

V roku 1997 na základe iniciatívy Institute of Physics pod vedením Jona Ogborna vo Veľkej Británii vzniklo úsilie o reformu kurikula fyziky úrovne A pre posledné dva ročníky stredných škôl. Dôvodom bol neustály pokles počtu študentov, ktorí si vyberali túto úroveň. Na druhej strane k tomu viedol rozvoj nových technológii za posledných 15 rokov, ktorý by výučba fyziky nemala ignorovať, ak chce osloviť širšie spektrum študentov. Inštitút dospel k záveru, že nový kurz by mal odzrkadľovať istý rozsah moderných aktivít a trendov vo fyzike a neučiť len fyziku do roku 1900. Preto došlo k adaptácii Taylorovho kurzu do jednej samostatnej kapitoly nových učebníc pre stredné školy vo Veľkej Británii aj s doprovodným softvérom. Fundamentálne myšlienky Feynmanovej kvantovej mechaniky sa tak stali základným učivom pre fyziku úrovne A. Testovanie a výučba podľa materiálov tohto projektu na všetkých britských stredných školách začala v roku 2000 a v roku 2003 boli publikované aj prvé výsledky s veľmi pozitívnym ohlasom tejto reformy. 

Na našich vysokých školách sa viac ako polstoročie vyučuje úvod do kvantovej mechaniky cez Schrödingerovu formuláciu, ktorá vyžaduje istú úroveň matematickej prípravy, s ktorou má väčšina terajších študentov problém a z toho dôvodu nemá možnosť hlbšie pochopiť myšlienky modernej fyziky. V súčasnosti (od roku 1995) sa na našich gymnáziách upustilo od výučby základných myšlienok kvantovej mechaniky založenej na Schrödingerovej formulácii, ktorej prezentácia v rámci strednej školy bola naozaj náročná. Preto sa učí len niekoľko základných myšlienok mikrosveta, akým je fotoelektrický jav, či polokvantový Bohrov model atómu. Fyzika patrí medzi nepopulárne predmety o počet študentov maturantov s fyziky neustále klesá. V roku 2000 vyšiel preklad knihy Feynmanovej knihy QED na Slovensku a v rokoch 2001-2003 sa začali prvé pokusy s výučbou Feynmanovej kvantovej mechaniky s talentovanými študentmi. Výsledky ukazujú pozitívny ohlas a taktiež smer v tom, že výučba kvantovej mechaniky pomocou počítačov na základe Feynmanových myšlienok si vyžaduje aj novú prípravu terajších aj budúcich stredoškolských učiteľov, čo by bolo možné dosiahnuť novými kurzami na vysokých školách. 

Výučba modelovania fyzikálnych javov vo všeobecnej fyzike 

Táto téma patrí na stredných školách na fyzikálne krúžky. Na obyčajných hodinách sa študent s numerickým modelovaním fyzikálnych javov nestretne. Na modelovanie sa používa buď tabuľkový procesor (Excel) alebo programovací jazyk, napríklad Pascal. V obidvoch prípadoch je problém s grafickým výstupom, prípadne s animáciou. Tiež je tu problém s nepripravenosťou učiteľov na numerické modelovanie. 

Navrhujeme využiť existujúce prostredie Easy Java Simulations od Francesca Esquembreho, ktoré umožňuje interaktívnym spôsobom vytvárať java applety so simuláciami, pričom sa od študenta (učiteľa) nevyžaduje skoro žiadna znalosť programovacieho jazyka Java. Programy majú pekný grafický výstup, vo forme Java appletu, ktorý zväčša animuje daný fyzikálny jav a dá sa publikovať na internete. Bolo by užitočné tento program lokalizovať do slovenčiny. Podobne by bolo potrebné urobiť slovenskú verziu manuálu k tomuto programu. Pre náročnejších záujemcov o modelovanie vytvoriť zbierku jednoduchých programov v jazyku objektového programovania JAVA s použitím balíka Open Source Physics. 

Okrem prostredia EJS je veľmi efektívna (aj efektná) výučba všeobecnej fyziky pomocou fyzletov Dnes sú vo svete veľmi úspešné fyzlety, ktorých autorom je Wolfgang Christian z Davidson College, USA. Fyzlety predstavujú špeciálny druh skriptovateľných JAVA appletov vložených do html stránok. Existuje kniha s CD, v ktorej je okolo 800 fyzletov vo forme ilustrácií, bádaní a problémov.