Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Ciele projektu

Hlavný strategický (dlhodobý) cieľ: 

(1) zvýšiť záujem o fyziku u študentov SŠ a žiakov ZŠ, s orientáciou na talentovaných jednotlivcov v podmienkach rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti, ale aj na bežných študentov

Základné (krátkodobé) ciele projektu:

(2) poskytnúť študentom a učiteľom poznatky o netradičnej výučbe všeobecnej fyziky, špeciálnej teó-rie relativity a základov kvantovej mechaniky pomocou programovania fyzikálnych modelov v pro-stredí Easy Java Simulations (EJS), pomocou fyzletov (fyzikálnych appletov z Davidson College, USA), pomocou priameho programovania v Jave s využitím balíka Open Source Physics (OSP) a ďal-ších Java appletov.

(3) pripraviť učebné materiály a softvéry súvisiace s cieľom (2)

Harmonogram aktivít v rámci projektu

1. Štúdium nových prístupov, návšteva odborných konferencií, kon-zultácie s odbornými poradcami pri príprave materiálov roky (2005-2006)

2. Prezentácia výsledkov na konferenciách a seminároch a v odbornej literatúre (roky 2005-2006) 

3. Práca s talentovanými žiakmi na vybraných témach z modernej (a klasickej) mechaniky v kontexte modelovania a simulácií (roky 2005-2008) 

4. Príprava a práca na učebných materiáloch a softvérov hlavne v oblasti teórie relativity, kvantovej mechanike, ale aj pre oblasti všetkých ročníkov stredoškolskej fyziky (roky 2005-2008)

5. Prednášky, školenia a stretnutia s učiteľmi, študentmi a žiakmi s cieľom oboznámiť s problematikou projektu: A) pilotné stretnutia (plán. počet: 5/skut.počet: 6) B) diseminačné stretnutia (plán. počet: 25/skut. počet: 25) roky 2005-2007 (rok 2008) 

6. Finalizácia výstupov projektu do voľne prístupnej a elektronickej formy vo formáte pdf a webovej stránky projektu (rok 2008) 

7. Testovanie vybraných materiálov vo výučbe na SŠ a VŠ (rok 2008)