Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Základná informácia o projekte

Registračné číslo projektu:  3/3005/05 

Komisia: 1 

Názov tematickej oblasti: Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy) 

Obsahové zameranie: Nové technológie vo výučbe a mimoškolskej činnosti na základných a stredných školách. 

Názov projektu: Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru. 

Kľúčové slová: objektové programovanie JAVA; fyzlety; simulácia fyzikálnych javov; rozvoj fyzikálneho povedomia mládeže; neformálne vzdelávanie

Doba riešenia:  2005-2008

Anotácia projektu

Hlavným strategickým cieľom predkladaného projektu bolo zvýšiť záujem o fyziku u študentov SŠ a žiakov ZŠ v podmienkach rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti a súčasne ponúknuť učiteľom fyziky netradičný spôsob výučby fyziky. K tomuto účelu boli využité skúsenosti popredných amerických metodikov v tvorbe netradičných vzdelávacích postupov vo fyzike. Základným cieľom projektu bolo otestovať výučbu: (1) všeobecnej fyziky a) pomocou programovania fyzikálnych modelov v prostredí Easy Java Simulations (EJS) a b) pomocou fyzletov; (2) vyučovanie špeciálnej teórie relativity a základov kvantovej mechaniky pomocou priameho programovania v Jave s využitím balíka Open Source Physics a ďalších Java appletov pre talentovaných študentov v rámci mimoškolskej činnosti.