Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Východiská projektu

Prednášková forma vzdelávania a IKT

V súčasnej dobe význam prírodných vied a požiadavky na pripravenosť absolventov univerzít v tejto oblasti v spoločnosti neustále narastajú. Naproti tomu motivácia pre štúdium týchto vied klesá a z roka na rok sa zhoršujú aj študijné výsledky už prijatých študentov. 

Za jednu z ostro polemizovaných príčin sa označuje najčastejšie používajúca vzdelávacia forma na VŠ – klasická prednáška, ktorá ako ukazujú výsledky didaktického výskumu je značne neefektívnou metódou pre pochopenie kľúčových základných pojmov fyziky resp. prírodných vied. Štatisticky významné zlepšenie v chápaní študenta nenastáva ani v prípade, že prednáška má vysokú logickú jasnosť a prepracovanosť výkladu; je doplnená klasickými demonštračnými experimentmi; učiteľ má skvelé rétorické schopnosti; využíva IKT, resp. kladie množstvo problémových otázok; je kombinovaná s teoretickými a laboratórnymi cvičeniami. 

V niektorých vyspelých krajinách (napr. USA, Fínsko) bol investovaný nemalý objem finančných prostriedkov a ľudskej námahy na implementáciu IKT do prednáškovej formy, pričom prax v týchto krajinách a aj zodpovedajúci výskum viedli k tomu, že prepis prednášok alebo učebníc do elektronickej formy, či už obohatený obrázkami, videami, zvukovými súbormi alebo demonštračným softvérom napr. s trojdimenzionálnym modelovaním, virtuálnou realitou, či rozoznávaním hlasu, má len malý efekt na zlepšenie študentovho chápania, ak so zmenou prostredia nenastane aj zmena v pedagogických postupoch. 

Napr. vo výsledkoch študentov, ktorí sledovali streaming videá z prednášok a demonštračných experimentov pripravených špičkovými pedagógmi, sa ukázal štatisticky nevýznamný rozdiel v porovnaní so študentmi, ktorí využívali iba klasické formy výučby. Záver z doterajšieho výskumu je jednoznačný - IKT sú len prostriedkom k dosiahnutiu efektivity, ale bez zodpovedajúcich nových pedagogických postupov a metód sami o sebe efektivitu nezaručujú. Nové interaktívne metódy Za posledných 20 rokov však na základe vedeckého výskumu vyučovania fyziky nastal výrazný pokrok v chápaní toho, ako sa študenti učia, čo im robí problémy v prírodných vedách. Tieto poznatky viedli k vzniku nových interaktívnych metód a postupov, ktoré výrazne zvýšili efektivitu vyučovania prírodných vied a to pri tradičných formách výučby i v oblasti e-learningu a dištančných foriem. Medzi ne patrí napr. metóda Peer Instruction, Interactive Lecture Demostrations, ďalej sú to Interactive Examples, Just in Time Teaching, Mastering Physics, Workshop Method, Interactive Computer-Based Tutorials, či Cooperative Problem Solving.

Vznik ILD a PI

Konkrétne v roku 1989 v rámci projektu Tools for Scientific Thinking formulovali R: Thornton z Tufts University a D. Sokoloff z Oregon University metódu Interactive lecture demonstrations (ILD) - Interaktívne prednáškové demonštrácie . Pri formulácii princípov ILD títo renomovaní odborníci z oblasti využitia počítačovo podporovaných laboratórií (MBL) vo vzdelávaní vychádzali z faktu, že mnoho škôl nemá dostatočné prostriedky, aby mohli zabezpečiť výučbu každého študenta v prostredí MBL. 

Začiatkom 90-rokov bola taktiež vyvinutá metóda Peer Instruction (PI), pričom pohnútkou k jej vzniku bolo zistenie E. Mazura, že aj v prípade Harvadovej Univerzity väčšina výborných študentov dokáže riešiť zložité kvantitatívne fyzikálne úlohy len na základe memorovania algoritmov, definícii a vzorcov, pričom v skutočnosti nechápu dostatočne základné pojmy a princípy fyziky. Inými slovami zodpovedajúce konceptuálne porozumenie látky sa nedostaví ani pri kvalitných tradičných prednáškach a preriešení množstva kvantitatívnych úloh. 

Peer Instruction (PI) a Interactive lecture demonstrations (ILD) Metódy PI a ILD sú známe na Slovensku zatiaľ len okrajovo a pomaly sa dostávajú do povedomia našich učiteľov a pedagógov. Hoci tieto metódy vychádzajú zo všeobecne známych didaktických zásad a pripomínajú množstvo doteraz vypracovaných postupov pre zlepšenie kvality prednášky, na rozdiel od nich výrazne zvýšili mieru pochopenia kľúčových pojmov danej prírodovednej disciplíny, trvácnosť a operatívnosť tohto pochopenia. 

Interaktívne prednáškové demonštrácie

Základným elementom oboch metód je vytvorenie prostredia pre aktívne zapojenie študenta do prednášky – interaktivita. V prípade ILD je interaktivita počas prednášky zabezpečená niekoľkonásobným opakovaním nasledovného cyklu:

• Popis jednoduchého experimentu (demonštrácie) a jej predvedenie učiteľom bez zobrazení dát v číselnej alebo grafickej forme. 

• Zápis vlastných predpovedí (hypotéz) študentmi vo forme predikčného listu, ktorý študent odovzdáva po prednáške a učiteľovi slúži ako spätná väzba 

• Diskusia o predpovediach medzi študentmi v malých skupinách, keď si študenti navzájom zdôvodňujú svoje hypotézy (tzv. Peer instruction) 

• Reálna demonštrácia a výpis výsledkov v grafickej alebo číselnej forme s využitím počítača a projektora (MBL nástrojov)

• Konfrontácia hypotéz s výsledkami demonštrácie, zápis výsledkov vo forme výsledkového listu, ktorý študentom slúži ako záznam poznatkov z prednášok 

Peer Instruction

Obdobne je to aj v prípade PI, kde namiesto demonštrácie hlavnú úlohu hrá kvalitatívna otázka s výberom odpovedí zameriavajúca sa na často vyskytujúce ťažkosti a miskoncepcie (zlé pochopenia pojmov), tzv. konceptest. 

V tomto prípade je prednáška niekoľkokrát prerušená cyklom:

• Popis reálnej situácie zo života učiteľom a prezentácia konceptestu 

• Odpoveď študentov vo forme hlasovania; vyhodnotenie a zobrazenie odpovedí napr. pomocou počítača 

• Diskusia o odpovediach medzi študentmi v skupinkách v prípade menšiny správnych odpovedí 

• Opätovná odpoveď študentov vo forme hlasovania (s možnosťou korekcie predchádzajúcej odpovede) 

• Stručné vysvetlenie a rekapitulácia v prípade značnej väčšiny správnych odpovedí. V opačnom prípade detailnejšie vysvetlenie v kontextovo obdobnej situácii. 

Význam ILD a PI vo vzdelávaní prírodných vied

Tieto metódy sú v súčasnosti aplikované nielen vo fyzike, ale aj vo výučbe chémie, biológie, matematiky (napr. analýza, štatistika), environmentalistike, geografii, či meteorológii. Výsledky týchto metód hovoria, že kým úspešnosť tradičných metód vedie k pochopeniu a k schopnosti aplikovať získané poznatky v priemere na 15-25%, v prípade interaktívnych metód je to 50-80%. Napr. pri ILD v tradičnej forme výučby alebo u elektronických prednášok v oblasti e-learningu, porozumenie základných pojmov a princípov narástlo z priemerných 20% na 80-90%. Alebo v prípade PI sa efektívnosť zvýšila dvojnásobne až trojnásobne. Súčasne došlo aj k výraznému posilneniu motivácie pre štúdium, zlepšeniu tvorivosti, schopnosti čítať a kresliť grafy. Ohodnotenie a úspešnosť na gigantických vzorkách študentov dobrých aj priemerných univerzít overili v USA projekty, akým je napr. SPIN-UP “Strategic Programs for Innovations in Undergraduate Physics“ (1995 - súčasnosť).