Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu: 

Získanie bázy poznatkov, teoretických východísk a základných skúseností pre aplikáciu nových interaktívnych metód: Interaktívnych prednáškových demonštrácií a metódy Peer Instruction v prírodovedných predmetoch, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú efektívnosť prednášky, najrozšírenejšej vzdelávacej formy v podmienkach slovenských VŠ.

Špecifické ciele projektu:

(1) Na základe nadviazanej spolupráce s tvorcami týchto metód (pozri: Medzinárodná spolupráca v časti projekt) urobiť ich podrobnú analýzu a detailné zmapovanie súčasného stavu .

(2) Transformácia a príprava metodických pokynov a učebných prostriedkov daných metód v podmienkach slovenskej VŠ (konkrétne na UPJŠ). 

Uvedené metódy sú známe hlavne v mutáciách využívajúcich IKT ako sú MBL prostriedky, PC simulácie a pod., takže problematika úzko súvisí s mnohými edukačnými projektmi riešenými v SR. Preto pri plnení (2) bolo ďalším cieľom 

(3) Preskúmať prepojenosť týchto metód s problematikou počítačom podporovaných laboratórií (MBL) využívajúcich napr. IP Coach; multimédiami, napr. streaming technológie v rámci Virtuálnej kolaborácie; počítačové simulácie napr. vo forme JAVA appletov. 

(4) Získať skúsenosti a prvotnú spätnú väzbu pri aplikovaní týchto metód a to pomocou pilotného pedagogického experimentu na modelovom predmete fyzika; odbornej diskusie vo vedeckej komunite na základe publikovania výsledkov.

Predpokladaný prínos projektu

1. Realizácia pilotného experimentu na modelovom príklade (vo fyzike) s overením efektívnosti a prínosu interaktívnych prednáškových metód v našich podmienkach.

2. Slovenská verzia vybraných učebných materiálov súvisiacich s danými metódami (predpovedné listy, výsledkové listy, konceptesty, štandardizované testy). 

3. Získanie skúseností, prvotných poznatkov a reakcií študentov pre aplikáciu týchto interaktívnych metód zvyšujúcich efektívnosť prednášky v podmienkach slovenských VŠ. 

4. Nadobudnutie poznatkov o zvyšovaní grafickej gramotnosti, motivácii pre štúdium vedy počas aplikácií týchto metód. 

5. Prezentácia výsledkov na konferenciách a v odborných časopisoch nielen vo vedeckej komunite fyzikov, ale aj u ostatných prírodných vied 

6. Poskytnutie poznatkovej bázy pre aplikáciu nových interaktívnych prednáškových metód slovenským učiteľom na VŠ. 

7. Vytvorenie základov pre budúcu implementáciu do ďalšieho vzdelávania budúcich učiteľov a vo výučbe na SŠ, kde nízka finančná náročnosť ILD a PI je oproti mnohým formám IKT vítaná. 

8. Závery pre e-learnigové, dištančné vzdelávanie, ktoré využívajú virtuálne alebo digitálne prednášky.