Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Základná informácia o projekte

Registračné číslo projektu:  3/4320/06 

Komisia:

Názov tematickej oblasti: Nové technológie vo výučbe 

Názov projektu: Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania 

Kľúčové slová: efektívna prednáška, interaktívne prednáškové demonštrácie, MBL nástroje, konceptesty, aktívne poznávanie 

Doba riešenia: 2006-2008

Anotácia projektu

Hlavný cieľom projektu bolo získanie bázy poznatkov a skúseností pre aplikáciu daných interaktívnych metód, ktoré zvyšujú efektívnosť prednášky v kontaktnej forme (pre klas. výučbu), resp. v zaznamenanej elektronickej forme (pre e-learning, dišt. vzdelávanie, online prístup) v prírodovednom vzdelávaní na VŠ. Postup dosiahnutia cieľov bol realizovaný (1) podrobnou analýzou oboch metód na základe spolupráce s ich tvorcami; (2) transformáciou a prípravou metodických pokynov a učebných prostriedkov metód na naše podmienky; (3) realizáciou pilotného pedag. experimentu na modelovom príklade (vo fyzike); (4) prezentáciou a publikovaním získaných skúseností, poznatkov a vytvorených materiálov na konferenciách, v odbornej literatúre, resp. voľne v elektronickej. forme na webe. 

Medzinárodná spolupráca

(1) odborný poradca pre prácu so softvérom vyhodnocujúci výsledky hlasovania cez IKT počas prednášky: prof. William F. Junkin (Erskine College, Due West, USA) 

(2) odborný poradca pre prácu s MBL nástrojmi a pre metódu interaktívne prednáškové demonštrácie (ILD): prof. Ronald Thornton (Tufts University, Boston, USA) 

(3) odborný poradca pre metódu Peer instruction a konceptesty: prof. Eric Mazur (Harvard University, Boston, USA)