AKTUALITY

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave AKTUALITY, NOVINKY

Školský informačný servis biológie pripravujú autorky MVDr. Janka Poráčová, PhD., a Ing. Danica Fazekašová, PhD. z katedry biológie a ekológie FHPV PU v Prešove, v rámci projektu TEMPUS Phare AC JEP 14327-1999 "MODEL ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV", ktorého cieľom je poskytnúť poznatky učiteľom prírodovedných predmetov o najnovších formách a metódach vyučovania so zameraním na využitie Internetu a multimediálnu výučbu.
Cieľom ŠIS biológie je sprostredkovať písomné a obrazové zdroje pre prípravu učiteľov na vyučovanie, ktoré v sebe transformujú najnovšie trendy vyučovania biológie v krajinách Európskej únie.
ŠIS biológie obsahuje ucelené informácie vo forme hypertextu sprístupnené priamo a jednak odkazy na pôvodné informačné zdroje.

Výtvarná súťaž pre deti a mládež s poruchami zraku

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Centrum voľného času a regionálne centrum Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, za podpory Kultúrnej a edukačnej grantovej komisie Ministerstva školstva SR v rámci projektu "Spoznaj aj ty krásu živej prírody" vypisujú výtvarnú súťaž nevidiacich a slabozrakých detí a mládeže na tému

"Môj pohľad na prírodu"

Súťaž sa uskutoční pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty Prof. RNDr. Alexandra Fehera. Dr.Sc.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý s akoukoľvek poruchou zraku, pričom je prípustná primeraná pomoc pedagógov alebo rodičov. Výtvarné diela môžu byť zhotovené ľubovolnou technikou.(napríklad koláž z prírodného materiálu, reliéf, plastika, sadrový odliatok reliéfu zhotoveného z plastelíny a podobne. Horná hranica veku nie je určená. Každá práca musí byť opatrená nasledujúcimi údajmi:

Názov práce
Meno a adresa autora
Vek
Stupeň poškodenia zraku a vek, kedy k nemu došlo.
Termín : 15. november 2000

Práce zasielajte na adresu : Centrum voľného času: Popradská 86 ; 040 11 KOŠICE

Práce zhodnotí odborná porota podľa jednotlivých kategórií . Na jar roku 2001 zorganizujeme zo súťažných prác výstavu. Výtvarné diela nemôžeme autorom vracať. Budú archivované. 
Každý účastník dostane čestné uznanie za účasť v súťaži.
V prípade potreby poradia organizátori záujemcom nenáročnú techniku, akým možno zhotoviť obraz.
Informácie na adrese: Prof. Robert Hončariv, Katedra experimentálnej botaniky a genetiky PF UPJŠ 041 67 KOŠICE, Mánesova 23. alebo na e-mailovej adrese honcariv@kosice.upjs.sk

Súčasne organizátori vypisujú súťaž pre deti a mládež na tému 
" Poteš svojho nevidiaceho kamaráta"

Predmetom súťaže je zhotovenie, trojrozmerného predmetu (hračky, obrázku, hry, plastickej výšivky, drobnej plastiky a pod.), ktorý môže poslúžiť ako cena pre súťaž nevidiacich detí. 
Z jednotlivých príspevkov, zorganizujeme predvianočnú výstavku.

Termín súťaže je 15. november 2000. 
Práce zasielajte na adresu: Centrum voľného času. Popradská 86; 040 11 KOŠICE 

Posledná aktualizácia: 11.09.2000