ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave ĎALŠIE VZDELÁVANIE
UČITEĽOV BIOLÓGIE


Vážení kolegovia,

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach riešime medzinárodný Tempus projekt:

 

Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov “.

 

V rámci nášho projektu organizujeme sériu kurzov ďalšieho vzdelávania pre stredoškolských učiteľov. Našim cieľom je navrhnúť, realizovať a evaluovať jednotlivé kurzy v rámci návrhu komplexného systému ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Obsahová náplň kurzov odráža aktuálne trendy vo využívaní modernej výpočtovej techniky vo vyučovacom procese, získavanie informácií pomocou vytvoreného školského informačného servisu a Internetu, aplikáciu poznatkov z každodenného života do vyučovania daného predmetu a environmentálne vzdelávanie.

 

Ku každému z kurzov je pripravený študijný materiál v podobe publikácie, kde nájdete odborné spracovanie na kurze preberanej problematiky, množstvo doplnkových informácií a odkazov na ďalšie informačné zdroje, návody na samostatnú prácu... a to všetko so zreteľom na využitie vo vyučovaní daného predmetu na škole.

Po organizačnej stránke sú kurzy pripravené ako troj a štvordňové akcie, členené tak, aby sa striedali odborné prednášky a vaša samostatná práca, individuálne vystúpenia a skupinové diskusie. Každý z kurzov je ukončený udelením certifikátu účastníkom za ich aktívnu účasť a vlastný príspevok k riešeniu danej problematiky.

 

V rámci Tempus projektu bude účasť ako aj všetky materiály poskytnuté učiteľom na kurzoch ďalšieho vzdelávania zdarma. Preto považujeme zaradenie vybraných učiteľov z radov metodikov, cvičných učiteľov Prírodovedeckej fakulty, predsedov PK na školách ale aj ďalších aktívnych učiteľov za vec osobného ohodnotenia ich práce v prospech vzdelávania mladej generácie.

Cestovné na kurzy hradí vysielajúca organizácia.

V rámci TEMPUS projektu „ Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov “ sme pre učiteľov biológie pripravili tieto kurzy:

 

Názov, dĺžka trvania a termín

Popis obsahu kurzu

A 1.
Úvod do práce s počítačom
3 dni    júl 2000

Operačný systém WIN`98, MS Word`2000, grafický editor, tabuľkový kalkulátor, počítačové siete.

B 2.
Internet a Školský informačný servis
4 dni   august 2000

Biologický školský informačný servis
Internetovské služby, www, ftp, e-mail v práci učiteľa biológie. Diskusné kluby a konferencie. Práca učiteľa biológie so ŠIS.

B 3.
Multimédia a počítačom podporované učenie sa
4 dni    december 2000

Multimédiá a počítačom podporované učenie sa v biológii
So zreteľom na využitie multimédií vo výučbe poznatkov z biológie, hodnotenie programov systémom Epasoft.

B 5.
Environmentálne vzdelávanie
3 dni    apríl 2001

Enviromentálne vzdelávanie v biológii,
Učebné texty, úlohy a pokusy prístupné na Internete, samostatná práca s textami a úlohami, požiadavky na enviromentálne pokusy a ich uskutočnenie.

A 7.
Teleprojekty
2 dni    máj 2001

Cieľom tohto podporného kurzu je, aby učitelia všetkých prírodovedných predmetov dosiahli štandardné vedomosti a zručnosti potrebné pre každodennú prácu s počítačom  a jeho využitie v rámci teleprojektov.

 

Kontaktná osoba:

Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Katedra experimentálnej botaniky a genetiky PF UPJŠ
Mánesova 23
041 54 Košice
kimakova@kosice.upjs.sk
  

Posledná aktualizácia: 20.08.2000