CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

ALTERNATÍVNE METÓDY ŠKOLSKÝCH CHEMICKÝCH EXPERIMENTOV

PRÍPRAVA  PLYNOV V JEDNODUCHOM  VYVÍJAČI PLYNOV

 

podstata a didaktické princípy

V článku autoriek RNDr. Márie Ganajovej, CSc. a RNDr. Márie Sivákovej pod názvom Príprava plynov v jednoduchom vyvíjači plynov vo vyučovaní chémie sa dozviete o podstate a didaktickom význame jednoduchého vyvíjača plynu vo vyučovaní chémie.


príprava plynov
Autorom alternatívnych pokusov na prípravu plynov je Prof. Mag. Viktor Obendrauf, Pedagogická Akademia Graz.
Z najdôležitejších plynov sme vybrali tieto:

 

vodík

kyslík

chlór

amoniak

 

oxid uhličitý

oxidy dusíka

chlorovodík

sulfán

 

oxid siričitý

metán

etín

   

 
Všetky uvedené pokusy boli publikované v metodickom materiáli:
 

Obendrauf, V., Ganajová, M., Brutovská, A.: Jednoduché chemické experimenty, ŠPÚ Bratislava, 1997, 80 strán

        Uvedené návody a pracovné postupy pre  prípravu plynov obsahujú aj zoznam použitých pomôcok a chemikálií. Zároveň po  každej sérii experimentov je zaznamenané pozorovanie a  vysvetlenie, ktoré objasňuje niektoré dôležité chemické javy.  Dôležité technické aj chemické detaily pokusov sú uvedené v  poznámkach. V závere každej série pokusov je ešte návod na to,  ako ekologicky zneškodniť splodiny chemických reakcií a uvedené  sú aj bezpečnostné opatrenia, ktoré treba dodržiavať pri  realizácii niektorých pokusov.

Posledná aktualizácia: 21.08.2000