UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 


ŠIS CHÉMIA

Redoxné reakcie - vhodné ako učebný materiál pre učiteľa všeobecnovzdelávacích škôl
Chemické sklo - vhodné ako učebný text pre žiakov stredných škôl
Atóm a jeho zloženie - experimentálny učebný text pre témy Elektrónový obal atómu a Atómové jadro v 1. ročníku gymnázia. Môžu byť vhodnou pomôckou pre učiteľa pri sprístupňovaní tejto témy i pre žiakov pri osvojovaní tohto pojmami predimenzovaného učiva.
Učebné texty k environmentálnemu vzdelávaniu - témy Voda, Vzduch, Pôda
Učebné texty z chémie k problematike: Skleníkový efekt, Pracíe prostriedky, Kozmetika, Chemický priemysel a životné prostredie a Liečivá. Texty boli spracované na Katedre chémie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jednotlivé témy sú doplnené otázkami na zamyslenie.
Multimediálny učebný text Stereochémia. Pre prezeranie v niektorých prehliadačoch je potrebné nainštalovať plug-in CHIME.
Počítačom podporovaná výučba chémie

 

Posledná aktualizácia: 28.12.2000