dokument *.doc
(microsoft word)
dokument *.htm
(internet explorer)
dokument *.pdf
(adobe acrobat reader)
dokument *.ppt
(microsoft powerpoint)
seminár ODF 2004 | seminár ODF 2003 | seminár ODF 200220.2.2002 Metodológia vedeckej práce v didaktike fyziky
  Doc.RNDr.Josef Gajdušek,CSc.
28.2.2002 Dištančné vzdelávanie a jeho aplikácia vo forme kurzu "Využitie multimédií vo vzdelávaní"
  RNDr. Marián Kireš, PhD.
14.3.2002 Modelovanie fyzikálnych javov v systéme IP COACH.
  RNDr.Zuzana Ješková
28.3.2002  Modelovanie fyzikálnych javov v programe Modellus 2.5 Sk
  RNDr.Radoslav Kalakay
28.3.2002  Simulácie fyzikálnych javov v prostredí XYZet_Sk
  RNDr.Vladimír Grejták
4.4.2002 Projektové vyučovanie a možnosti jeho využitia vo vyučovaní fyziky
  RNDr.Ľudmila Onderová, PhD.
11.4.2002 Aktívne poznávanie žiakov vo vyučovaní fyziky
  RNDr.Ján Degro, CSc.
18.4.2002 Aplikácia poznatkov modernej vedy a techniky vo vyučovaní fyziky
  Mgr.Vladimír Adamkovič
2.5.2002 Magnetická rezonancia
  RNDr.Jana Füzerová
9.5.2002 Tvorba počítačom podporovaného komplexného didaktického materiálu pre výučbu fyziky
  Mgr.Zuzana Gibová
16.5.2002 Inovačné metódy a formy a zvyšovanie kvality fyzikálneho vzdelávania
  RNDr.Miroslav Krajňák  
30.5.2002 Využitie nových informačno-komunikačných technológií vo výučbe fyziky
  Mgr.František Franko
6.6.2002 Motivácia žiakov vo vyučovaní a ich prvotné poznatky
  RNDr.Adriana Trojanovičová  
13.6.2002 Možnosti využitia prvotných poznatkov
  RNDr.Tibor Révay