seminár ODF 2004 | seminár ODF 2003 | seminár ODF 2002


     Cieľom seminára je prezentovať súčasný stav a naznačiť perspektívy didaktického výskumu na oddelení didaktiky fyziky.
    Referujúci má v rozsahu 30-40 minútového vystúpenia charakterizovať vybranú problematiku, zhodnotiť súčasný stav jej riešenia, prezentovať vlastné dosiahnuté výsledky a zhodnotiť ich prínos, poukázať na publikácie o danej problematike a naznačiť predpokladaný smer ďalšieho vývoja.
    Najneskôr týždeň pred vstúpením na seminári referujúci zverejní elaborát svojho vystúpenia na webovskej stránke oddelenia. Záujemcovia môžu ku každému vystúpeniu zaslať emailom otázky (najneskôr deň pred seminárom), na ktoré bude referujúci odpovedať počas diskusie po vystúpení. Ak sa záujemca nemôže seminára zúčastniť, diskutujúci mu na jeho otázky odpovie emailom. Následne po vystúpení bude na webovskej stránke zverejnená jeho power point prezentácia.
    Seminár sa uskutočňuje raz týždenne vo vyhradenom čase. Referujúci majú k dispozícii multimediálny počítač pripojený na internet, dataprojektor, video.


xx.xx.xx xxx
  RNDr. Marián Kireš, PhD.  
xx.xx.xx xxx
  RNDr. Degro, J., CSc.  
xx.xx.xx xxx
  RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.  
xx.xx.xx xxx
  RNDr.Vladimír Grejták  
xx.xx.xx xxx
  RNDr.Zuzana Ješková, PhD.  
xx.xx.xx xxx
  Mgr.Vladimír Adamkovič  
xx.xx.xx xxx
  RNDr.Jana Füzerová  
xx.xx.xx xxx
  RNDr.Tibor Révay  
xx.xx.xx xxx
  RNDr.Adriana Trojanovičová  
xx.xx.xx xxx
  Mgr.Zuzana Gibová  
xx.xx.xx xxx
  xxx  
xx.xx.xx xxx
  xxx  
xx.xx.xx xxx
  xxx