Inovácia učebných osnov s využitím súčasných poznatkov vedy
a techniky a ich aplikácia vo vyučovaní fyziky

Referuje: Mgr. Vladimír Adamkovič

Anotácia:

  • Ciele práce
  • Analýza súčasného stavu vo vyučovaní fyziky na našich školách
  • Analýza vybavenosti škôl videotechnikou , počítačmi a pripojením na Internet (dotazníkový prieskum gymnázií na Slovensku)
  • Štruktúra pripravovaného edukačného CD-ROM k inovovanému tematickému celku Štruktúra a vlastnosti pevných látok s ukážkami pripraveného materiálu (ukážky pre sekundu resp. terciu).

SPÄŤ