AKTÍVNE POZNÁVANIE ŽIAKOV VO VYUČOVANÍ FYZIKY

Aktívne poznávanie žiaka hrá významnú úlohu pri osvojovaní si poznatkov vo vyučovacom procese. Na začiatku seminára budú v krátkosti uvedené informácie o aktívnom poznávaní a jeho význame pre žiaka. Potom budú uvedené praktické skúsenosti získane s využitím aktivizujúcich metód vo vyučovaní fyziky na osemročnom gymnáziu.
Praktické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód budú demonštrované:
  • na tematickom celku Mechanické kmitanie s využitím programu Fyzika hravo (možnosti programu, prostredie) - praktické ukážky.
  • na pracovných listoch pre vybrané tematické celky nižšieho stupňa 8. ročného gymnázia - praktické ukážky (pre sekundu resp. terciu).

Literatúra:
Ješková, Z., Degro, J., Onderová, Ľ.: Počítačom podporovaná výučba fyziky, PF UPJŠ Košice, Február 2001.
Zelina, M.: Výchova tvorivej osobnosti, PF UK Bratislava, 1995.
Fontana, D.: Psychologie vě školní praxi, portál, 1997.
a ďalšie.


SPÄŤ