Aktualizácia a skvalitnenie výučby fyziky na stredných školách s využitím informačných technológií s dôrazom na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Opis projektu | Aktivity a výskum | Laboratórne a video merania | Na stiahnutie | Odkazy


galéria

Laboratórne merania boli venované nasledujúcim témam:

1. Úvodné cvičenie zamerané na prácu so systémom COACH

2. Tepelné deje v plynoch (izotermický a izochorický dej)

3. Závislosť objemu vody na teplote

4. Zmeny skupenstva (topenie, tuhnutie, vyparovanie, var)

5. Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

6. Závislosť elektrického odporu na teplote

7. VA charakteristiky vodiča a polovodičovej diódy

8. Štúdium správania žiaroviek v obvode s jednosmerným prúdom

 

Video merania boli venované nasledujúcim témam:

1. Rovnomerný priamočiary pohyb a rovnomerne zrýchlený pohyb

2. Určenie pôsobiacej sily na základe II. Newtonovho zákona

3. Voľný pád a zvislý vrh nahor

4. Šikmý vrh nahor

5. Harmonický kmitavý pohyb


projekt KEGA 3/3008/05