RNDr. Marián Kireš, PhD. | RNDr. Radoslav Kalakay | Doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc. | RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. | RNDr. Zuzana Ješková | RNDr. Ján Degro, CSc.| RNDr. Vladimír Grejták
RNDr. Marián Kireš , PhD.


učebnice:
 • Scholtz, E., Kireš, M.: Kinematika pre osemročné gymnáziá, SPN, Bratislava 2001,
 • Scholtz, E., Kireš, M.: Dynamika pre osemročné gymnáziá, SPN, Bratislava – rukopis
 • Blaško, M., Gajdušek, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Molekulová fyzika a termodynamika pre osemročné gymnáziá, SPN, Bratislava – v tlači
skriptá:
 • Kireš, M a kol. : Internet a Školský informačný servis pre učiteľa fyziky, PF UPJŠ Košice 2000, 50 strán, 50 ks, ISBN 80-7097-404-4
 • Kireš, M., Kalakay, R.: Využitie multimédií vo vyučovaní fyziky, PF UPJŠ Košice 2000, 50 strán, 50 ks, ISBN 80-7097-420-6
 • Kireš, M., Gajdušek, J.: Demonštračný experiment vo vyučovaní fyziky na ZŠ – metodický deň – 2.11.2000, 30 strán, 40 ks, PF UPJŠ Košice.
 • Kireš, M. a kol.: KUF 1998- Využitie praktických žiackych poznatkov pre inováciu obsahu vyučovania fyziky, PF UPJŠ, Košice, 1998, 150 strán, 40 ks, ISBN 80-7097-443-5
 • Kireš, M. a kol.: KUF 1999-Moderné trendy vo vyučovaní fyziky, PF UPJŠ, Košice, 2000, 150 strán, 40 ks, ISBN 80-7097-444-3
 • Kireš, M. a kol.: KUF 2000-Informačno-komunikačné technológie a samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov, PF UPJŠ Košice 2001, 130 strán, 40 ks, ISBN 80-7097-445-1
 • Degro, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Environmentálne vzdelávanie vo fyzike, PF UPJŠ Košice 2001, 50 strán, 50 ks, ISBN 80-7097-448-6
 • Kireš, M., Onderová, Ľ.: Fyzika každodenného života v experimentoch a úlohách, JSMF Bratislava 2001, 50 strán, 90 ks, ISBN 80-7097-446-X
 • Kireš, M., Onderová, Ľ., Salák, M.: Fyzika v každodennom živote, PF UPJŠ Košice 2001, 50 strán, 50 ks, ISBN 80-7097-452-4
 • Kireš, M. a kol.: IKT pre učiteľa fyziky, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 79 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-316-7
 • Kireš, M.., Šnajder Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 96 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-317-5
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • Some historical point of view on electricity at Slovak Region - A.Volta and the history of electricity, Como `99,. Taliansko
 • Ganajová, M., Kireš, M., Šnajder, Ľ.: Model of Science Teachers’ Further Education, Viedeň, Rakúsko, 2001 - poster
 • Kireš, M., Kalakay, R.: Club of physics teachers, and rather forms of next teachers education, ESP Conference, Rendsburg, Nemecko, 2001- poster
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • Kireš, M. : Videonahrávky vo vyučovaní fyziky, DIDFYZ´94, Nitra
 • Kireš, M. : Používanie videozáznamov vo vyučovaní fyziky, MEDACTA´95 Nitra
 • Kireš, M., Gajdušek, J.: Vstupný test ako prostriedok skvalitňovania vyučovania fyziky, DIDFYZ ´96
 • Kireš, M. : The presentation of physics knowledge via historical and modern access, History and Philosophy of Physics in Education´96, Bratislava
 • Kireš, M. : Modernizácia obsahu fyzikálneho vzdelávania, Fyzikálne vzdelávanie dnes a po r.2000, PU Prešov 1998
 • Kireš, M. : Presentation of some untraditional experiments and understanding of the essence of physical phenomena - TU Košice, `99
 • Kireš, M. : Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky s využitím Internetu, INFOVEK 2000, Račkova dolina
 • Kireš, M.: Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky ako prostriedok pre skvalitňovanie vyučovania fyziky, DIDFYZ 2000, Račkova dolina
 • Kireš, M.: Distance course „Using Multimedia in Education“, Medzinárodný workshop IBE 2001, Bratislava (7.2-9.2. 2001)
 • Kireš, M.: Informačno-komunikačné technológie a potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov, Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Fyzika v kontexte kultúry, FHPV PU Prešov, 2001
 • Kireš, M., Gajdušek, J.: Objektivizácia použitia vyučovacích metód a systémov, Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Fyzika v kontexte kultúry, FHPV PU Prešov, 2001,
 • Onderová, Ľ., Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.: Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky dnes a zajtra, Medzinárodná konferencia projektu TEMPUS, Košice, 2001,
 • Kireš, M., Kalakay, R., Oderová, Ľ., Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.: Inovácia a rozširovanie Školského informačného servisu – fyzika, Medzinárodná konferencia projektu TEMPUS, Košice, 2001,
 • Kireš, M.: Model realizácie a akreditácia kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov, Medzinárodná konferencia projektu TEMPUS, Košice, 2001,
 • Kireš, M.: Kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov fyziky v IKT, Konferencia projektu INFOVEK, Stará Turá, 2001,
 • Ganajová, M., Šnajder, Ľ., Kireš, M.: Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov, Konferencia projektu INFOVEK, Stará Turá, 2001,
 • Kireš, M., Kalakay, R.: The place of distance education in university studies, konferencia Fyzika 2002, TU Košice 2002,
 • Kireš, M., : Konferencia českých a Slovenských fyzikov, Plzeň, 2002,
 • Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.,: Efektívnosť využívania moderných technológií vo vyučovaní fyziky, Konferencia projektu INFOVEK, Modra-Harmónia, 2002,
 • Kireš, M., Šnajder, Ľ., Kalakay, R., Dištančné vzdelávanie pre učiteľov, Konferencia projektu INFOVEK, Modra-Harmónia, 2002,
 • Kireš, M., Ješková, Z., Onderová, Ľ.: Moderné formy podpory poznávacieho procesu v školskej fyzike, DIDFYZ 2002, Račkova dolina
 • Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.,: Analýza prvotných žiackych myšlienkových konceptov z mechaniky, DIDFYZ 2002, Račkova dolina
príspevky na domácich konferenciách:
 • Kireš, M.: Uplatňovanie absolventov štúdia fyziky v praxi- 7.konferencia slov. fyzikov Stará Lesná ´92
 • Kireš, M.: Doplnkový učebný text ako motivačný prvok vo vyučovaní fyziky-10.konferencia slov. fyzikov, Bratislava ´95
 • Ganajová,M., Kireš, M., Šnajder, Ľ.: Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov, Naše teleprojekty a diskusné kluby, konferencia OSF, PF UPJŠ Košice 2000
prednášky na metodických dňoch:
 • Moderné trendy v didaktike fyziky -Metodické centrum Prešov - 15.3.2000
 • Didaktické testy - Seminár v rámci priebežného vzdelávania – Prešov 25.04.2000
 • Využitie kvalitatívnych úloh v optike ZŠ - Metodický deň pre učiteľov fyziky ZŠ Košice – 9.5.2000,
 • Demonštračný experiment vo vyučovaní fyziky na ZŠ – Metodický deň pre učiteľov fyziky ZŠ Košice – 2.11.2000
metodické materiály:
 • Kireš, M.: Stacionárne a nestacionárne magnetické pole (návody na realizáciu experimentov) – MC Prešov 19994, 20strán, 100 ks
 • Kireš, M.: Physics for the second class – Učebný text v anglickom jazyku pre 2.ročník gymnázia, Gymnázium Šrobárová 1, Košice 1995, 35 strán, 100ks
 • Kireš, M.: Physics for the third class – Učebný text v anglickom jazyku pre 3.ročník gymnázia, Gymnázium Šrobárová 1,Košice 1996, 43 strán, 100 ks
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • xxx
 • xxx

publikácie v domácich časopisoch:
 • Kireš, M.: Archimedov zákon netradične, Matematika, Informatika, Fyzika č.5, MC Prešov 1993
 • Kireš, M.: Návrh experimentov v stredoškolskej fyzike, Matematika, Informatika, Fyzika č.5, MC Prešov 1993
 • Kireš, M.: Diplomové práce a čo ďalej ? Matematika, Informatika, Fyzika č.6 , MC Prešov 1994
 • Kireš, M.: Videonahrávky vo vyučovaní fyziky, Matematika, Informatika, Fyzika č.7, MC Prešov 1994
 • Kireš, M.: Návrh banky úloh z kinematiky, Matematika, Informatika, Fyzika č.9, MC Prešov 1996
 • Kireš, M.: Magnetická čierna skrinka, Matematika, Informatika, Fyzika č.10, MC Prešov 1996
 • Kireš, M.: Vytekanie kvapaliny otvormi v stene nádoby, Obzory MFI č.45 /96
 • Kireš, M.: Prvotné poznatky žiakov a metóda vstupného dotazníka, Matematika, Informatika, Fyzika č.13, MC Prešov 1998
 • Kireš, M., Gajdušek, J.: Formulácia otázok pri vyučovaní fyziky a rozvoj logicko-myšlienkových operácií, Matematika, Informatika, Fyzika č.13, MC Prešov 1998
 • Kireš, M., Krajňák, M.: Kapilárne perpetuum mobile a niekoľko zaujímavých žiackych otázok - Matematika, Informatika, Fyzika č.15, MC Prešov 1999
 • Kireš, M.: CD ROM pre vyučovanie fyziky I - Matematika, Informatika, Fyzika č.17, MC Prešov 2000
 • Kireš, M., Gajdušek, J.: O podmienka voľby metódy vyučovania danej témy,
 • Kireš, M., Šnajder, Ľ.,: Dištančné kurzy pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, Matematika, Informatika, Fyzika č.19, MC Prešov 2001,
RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.učebnice:
 • Blaško,M., Gajdušek,J., Kireš,M., Onderová,Ľ.: Molekulová fyzika a termodynamika (učebnica pre osemročné gymnáziá), Bratislava, SPN ,rukopis
skriptá:
 • Onderová,Ľ.: Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky, Metodické centrum Prešov, 1996, 56 strán
 • Onderová, Ľ., Kireš, M.: Fyzika každodenného života v experimentoch a úlohach, PF UPJŠ , Košice, 2001, 43 strán, ISBN 80 - 7097 - 446 - X
 • Ješková, Z., Degro, J., Onderová, Ľ.: Počítačom podporovaná výučba fyziky, PF UPJŠ, Košice, 2001, 52 strán, ISBN 80 - 7097 - 451 -6
 • Degro, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Environmentálne vzdelávanie vo fyzike, PF UPJŠ, Košice, 2001, 65 strán, ISBN 80 - 7097 - 448 - 6
 • Kireš,M., Onderová, Ľ., Salák, M.: Fyzika v každodennom živote, PF UPJŠ, Košice, 2001, 56 strán, ISBN 80 - 7097 - 452 - 4
 • Kireš, M., Onderová, Ľ., Palečková, F.: Fyzika každodenného života a jej využitie pre žiacke pochopenie podstaty fyzikálnych javov, In: KUF 2000 - Informačno - komunikačné technológie a samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov, PF UPJŠ, Košice, 2001, 28 strán, ISBN 80 - 7097 - 445 -1
 • Onderová, Ľ.: Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky, Metodické centrum, Prešov, 2002, 75 strán, ISBN 80-8045-253-9
 • Kireš, M., Kalakay, R., Ješková, Z., Degro, J., Vojtek, M., Onderová, Ľ., Grejták, V.: IKT pre učiteľa fyziky, Študiný materiál pre účastníkov Letnej školy Infoveku, ÚIPŠ, Bratislava, 2002, 79 strán, ISBN 80-7098-316-7
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • Ješková, Z., Onderová, Ľ.: Active learning in physical laboratory, Medzinárodná konferencia Physics Teaching in Engineering education, TU Budapest, 2000
 • Onderová, Ľ., Degro, J. : Projektové vyučovanie a možnosti jeho využitia vo fyzike, Zborník zo 14.konferencie českých a slovenských fyzikov, Plzeň, 9.-12.september 2002, str.641-645, ISBN 80-7082-907-9
 • Onderová, Ľ.: Projektové vyučovanie a možnosti jeho využitia vo fyzike, Zborník z konferencie Veletrh nápadu učitelu fyziky 7, Prometheus, Praha 2002, str.113-118, ISBN 80-7196-254-6
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • Marko, P., Onderová, Ľ.: Možnosti svetonázorovej výchovy v učive z elektriny a magnetizmu, Zborník z konferencie Didfyz' 87: "Funkcia fyziky v systéme komunistickej výchovy základných a stredných škôl", JSMF Nitra, 1988, str.86-90
 • Dribňák, A.,Onderová, Ľ., Blaško, M., Klindová, V.: Didaktický model motivačného komponentu uzavretého vyučovacieho cyklu, Zborník z konferencie Didfyz'89: "Didaktické modelovanie poznávania vo fyzike", PF Nitra, str.89-94
 • Onderová,Ľ., Dribňák,A., Marko,P.: Mikrovyučovanie a didaktický model vyučovacieho procesu, Medacta '91, Zborník 3, PF Nitra, 1991, str.284-288
 • Dribňák,A., Klindová,V., Onderová,Ľ.:Komplexná názornosť vo vyučovacom procese s uzavretým vyučovacím cyklom na hodinách fyziky, Medacta'91, Zborník 3, PF Nitra, 1991, str.273-278
 • Onderová, Ľ.: Čierna skrinka - netradičná metóda vo vyučovaní fyziky, Medacta '95, Zborník 4, SLOVDIDAC Nitra,1995, str.151-155
 • Onderová,Ľ.: Netradičný fyzikálny experiment a jeho miesto vo vyučovaní fyziky, In:Prírodovedné vzdelanie pre 21.storočie, Zborník z konferencie Didfyz?96, Nitra 1997, str.125-127
 • Onderová,Ľ.: Netradičný fyzikálny experiment ako súčasť prípravy budúcich učiteľov fyziky, In: Vysokoškolská príprava učiteľov, Zborník z vedecko-pedagogickej konferencie s medz.účasťou, PF UMB, Banská Bystrica, 1997, str.373-375
 • Onderová,Ľ.: Možnosti fyziky pri rozvíjaní tvorivosti študentov, In: Fyzikálne vzdelávanie dnes a po r.2000, Zborník z medz.vedeckej konferencie, KF FHPV PU Prešov,1998, str.100-102
 • Onderová,Ľ. Marko,P., Dribňák,A., Blaško, M.: Microteaching and the system of closed cycle teaching in training teachers for secondary grammar schools, In: Zborník z konferencie "Science Teacher Training 2000", FPV UMB Banská Bystrica 1998, str.110-113
 • Onderová,Ľ., Blaško,M., Marko,P,: Systém vyučovania s uzavretým cyklom ako cesta k humanizácii vyučovania fyziky, In: Zborník z medzinárodnej konferencie "Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí", PF UPJŠ Košice 1999, str.265-269
 • Onderová,Ľ.: Black - box a non traditional method in the physics teaching, In: Proceedings of Scientific Conference, TU Košice, 1999, str.281-284
 • Onderová,Ľ.: Vplyv tvorivého učiteľa na rozvoj osobnosti študentov, In: Zborník príspevkov z 13.konferencie slovenských a českých fyzikov, SFS, 2000, str.410-412
 • Onderová, Ľ.: Projektové vyučovanie ako prostriedok plnenia cieľov vyučovania, In: Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu, Zborník z 12.medzinárodnej konferencie Didfyz' 2000, FPV UKF Nitra, 2001, str. 285 -290, ISBN 80 - 8050 - 387 -7
 • Onderová, Ľ.: Vystavený experiment - cesta k priblíženiu fyziky verejnosti,In: Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Fyzika v kontexte kultúry, KF FHPV PU, Prešov 2001, str.152 - 154, ISBN 80-8068-082-5
 • Onderová, Ľ., Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.: Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky dnes a zajtra,In: Zborník z medzinárodnej konferencie Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov, PF UPJŠ, Košice,2001,str.78 - 80, ISBN 80-7097-474-5
 • Kireš, M., Kalakay, R,. Onderová, Ľ., Ješková, Z., Degro, JInovácia a rozširovanie Školského informačného servisu - fyzika, In: Zborník z medzinárodnej konferencie Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov, PF UPJŠ, Košice,2001,str.81 -83, ISBN 80-7097-474
príspevky na domácich konferenciách:
 • Onderová,Ľ., Dribňák,A., Blaško,M., Klindová,V.: Didaktický model motivačného komponentu uzavretého vyučovacieho cyklu, Zborník z konferencie: "Didaktické aspekty využívania moderných vyučovacích prostriedkov", ČSVTS Bratislava, 1989, str.27-28
 • Dribňák,A., Klindová,V., Onderová, Ľ., Latta,V.: Zákonitosti a zákony didaktického modelu vyučovacieho procesu s uzavretým vyučovacím cyklom, Zborník z konferencie: "Didaktické aspekty využívania moderných vzdelávacích prostriedkov, DT ZSVTS Bratislava, 1990, str.19-21
 • Onderová,Ľ., Dribňák,A.: Mikrovyučovanie a didaktický model vyučovacieho procesu, Zborník z didaktickej konferencie o vyučovaní fyziky na východnom Slovensku, Metodické centrum Prešov, 1992, str.84-88
 • Onderová, Ľ.: Komplexný didaktický program ako možnosť využitia počítača vo vyučovaní fyziky, Zborník z konferencie: "Fyzikálne vzdelávanie ako súčasť prírodovedného vzdelávania", Metodické centrum Banská Bystrica, 1994, str.174-184
 • Onderová,Ľ.: Netradičný experiment ako možnosť rozvíjania tvorivosti budúcich učiteľov fyziky, In: Premeny vzdelávania a rozvoj osobnosti žiaka, Zborník z pedagogicko-psychologickej konferencie, KFPaPs PF UPJŠ, Košice 1997, str.123-126
prednášky na metodických dňoch:
 • Netradičné fyzikálne experimenty - prednáška na odbornom metodickom seminári fyziky poriadanom OÚ - OŠMaTK v Poprade, 22.11.2000
 • Netradičné fyzikálne experimenty - prednáška na okresnom zasadnutí predmetovej komisie fyziky, poriadanom OÚ - OŠMaTK v Rožňave, 29.11.2000
 • Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky - prednáška pre OÚ Košice - okolie, odbor školstva 15.11.2001
 • Jednoduché experimenty vo vyučovaní fyziky - prednáška na odbornom metodickom seminári fyziky poriadanom OÚ - OŠMaTK v Michalovciach, 3.2.2003
metodické materiály:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • Onderová,Ľ.: Čierna skrinka netradične, Matematika, fyzika, informatika, roč. 7/1997, č.2, str.100-104
 • Onderová,Ľ.,Blaško,M.: Výskumné laboratórne cvičenie , Matematika, fyzika, informatika, roč. 8/1998-99, č.4, str.226-231
 • Onderová,Ľ.: Čierne skrinky z optiky netradične, Matematika, fyzika, informatika, roč.9/1999-2000, č.5, str.298-302

publikácie v domácich časopisoch:
 • Onderová, Ľ.: Panel pre demonštráciu základných vlastností elektrických obvodov, MIF - občasník odborno metodických materiálov pre učiteľov M,I a F, MC Prešov, č.7, december 1994, str.52-59
 • Onderová,Ľ.: Metóda čiernej skrinky vo vyučovaní fyziky, MIF č.9, január 1996,MC Prešov, str.38-41
 • Blaško,M.,Onderová,Ľ.: Systém vyučovania s uzavretým cyklom ako cesta k humanizácii vyučovania fyziky, Technológia vzdelávania, Ročník V.,6/97 , str.8-10
 • Onderová,Ľ.: Paradoxy vo vyučovaní fyziky, Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 48/1997, str.54-57
 • Onderová,Ľ.: Metóda čiernej skrinky vo vyučovaní fyziky,2.časť, MIF č.12, MC Prešov, máj 1998, str.57-59
 • Blaško,M., Onderová,Ľ.: Rovnica okamžitej výchylky postupnej vlny, Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 54/1998, str.52-57
 • Onderová,Ľ.: Úryvky z literatúry ako prostriedok rozvíjania tvorivého myslenia vo výučbe fyziky, MIF č.15, MC Prešov, 1999, str.48-50
 • Onderová,Ľ.: Vystavený experiment a jeho miesto vo vyučovaní fyziky, MIF č.17, MC Prešov,2000, str.42-46
 • Onderová, Ľ.: Smädný bocian a fyzika, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 1/2001(30), str. 39 - 43
 • Onderová, Ľ.: Hra a jej miesto vo vyučovaní fyziky na základnej škole, MIF č.19/2001, str.42 - 49
RNDr. Ján Degro, CSc.učebnice:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
skriptá:
 • Degro, J.: Nebezpečné UV-žiarenie a poruchy ozónovej vrstvy Zeme, Na pomoc školskej praxi I. časť, máj, 1998, MC Prešov, 8 strán.
 • Degro, J.: Skleníkový efekt a globálne otepľovanie, Na pomoc školskej praxi II. časť, máj, 1998, MC Prešov, 9 strán.
 • Degro, J.: Phystest - tvorba a aplikácia testov vo vyučovaní fyziky, Na pomoc školskej praxi, jún, 1998, MC Prešov, 10 strán.
 • Degro, J.: Energia v prírode technike a spoločnosti, 1999, MC Prešov, 30 strán.
 • Degro, J.: Fyzika a ekológia - II. Zvuk a Hluk, Gymnázium Šrobárova 1, Košice, Študijný text vydaný s podporou Národnej Kancelárie Sovrates Comenius 1 v rámci medzinárodného projektu Environment and Health, 1999, 60 strán.
 • Degro, J.: Internet a vyučovanie fyziky I, PF UPJŠ Košice, 1999, MC Prešov, 30 strán.
 • Degro, J.: Internet a vyučovanie fyziky II, PF UPJŠ Košice, MC Prešov, 1999,10 strán,
 • Degro J., Kireš M., Onderová Ľ.: Environmentálne vzdelávanie vo fyzike, PF UPJŠ Košice, 2001, 50 ks, ISBN 80-7097-448-6.
 • Ješková Z., Degro J., Onderová Ľ.: Počítačom podporovaná výučba fyziky, PF UPJŠ Košice, 2001, 50 ks, ISBN 80-7097-451-6.
 • Kireš, M., Kalakay, R., Degro, J., Ješková, Z., Onderová, Ľ., Gajdušek, J.: Internet a Školský informačný servis pre učiteža fyziky, PF UPJŠ Košice, 2000, 50 ks, ISBN 80-7097-404-4.
 • Šnajder, Ľ., ... Degro J... a kol.: Edukačné teleprojekty, PF UPJŠ Košice, 2001, 50ks, ISBN
 • Kireš, M., Kalakay, R., Ješková, Z., Degro, J. a kol.: IKT vo vyučovaní fyziky, Infovek 2002, ISBN 80-7098-316-7
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • Potocký, L., Vojtaník, P., Degro, J., Kisdi-Koszó, E., Lovas, A.: Low field magnetic properties of Fe-La-Pr-B metallic glasses, Digest of Int. Conf. on Magnetism of Amorphous Materials, Balaton-Sziplak, Hungary, 1985,
 • Potocký, L., Kollár, P., Kisdi-Koszó, E., Juranek, Z., Degro, J.: 12th Int. Colloqu. On Magn.Films and Surfaces, Le Creusot, France, 1-5th August, 1988
 • Vojtaník, P., Duša, O., Degro, J., Konč, M.,: Soft Magnetic Materials , SMM-10, Dresden, FRG,11-13th. September, 1991.
 • Šnajder, Ľ., Degro, J.: Hypermedia and Internet in pre-service physics teacher training, Zborník medzinárodnej konferencie: Second IOSTE Symposium Central and Eastern European countries, Lublin POLAND, 2.-5. june, 1997, 86-90.
 • Onderová, Kireš, Kalakay, Ješková, Degro: Školský informačný servis, Zborník abstraktov 14. Konferencie českých a slovenských fyzikov, 85, Západočeská univerzita Plzeň, 9.-12. záři, 2002
 • Onderová, Ľ., Degro, J.: Projektové vyučovanie a možnosti jeho využitia vo fyzike, Zborník abstraktov 14. Konferencie českých a slovenských fyzikov, 82, Západočeská univerzita Plzeň, 9.-12. záři, 2002.
 • Onderová L., Kireš M., Kalakay, R., Ješková, Z., Degro J.: Školský informačný servis.
 • Zborník abstraktov 14. konferencie českých a slovenských fyzikov, 85, Západočeská univerzita Plzeň, 9.-12. záři, 2002
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • Degro, J., Košturiak, A.: Some magnetic properties of Ni as a function the physico-chemical state its surface Zborník 8.konferencie československých fyzikov, Bratislava, 26-30august, 1985, 233-234
 • Vojtanik, P., Degro, J., Nielsen, O.V: 8. konferencia čs. fyzikov o magnetizme, 29.8-2.9. 1988, Košice, Czechoslovakia
 • Vojtaník, P., Košturiak, A., Degro, J., Filipenský, J.: 9. konferencia čs. fyzikov, 6.-10. červenec 1987, Pardubice, Czechoslovakia
 • Vojtanik P., Duša O., Degro J., Filipenský, J.: 9. konferencia čs. fyzikov, 6.-10. červenec 1987, Pardubice, Czechoslovakia
 • Vojtanik P., Degro J., Hrabčak, M.: The Tenth Conference of Czechoslovak Physicists, 27-31.VIII. 1991, Brno.
 • Degro, J., Mižákova Ľ.: Ekologické prvky vo vyučovaní fyziky, Zb. z konferencie s medzinárodnou účasťou DIDFYZ'96, Prírodovedné vzdelanie pre 21.storočie. 1996, 143-146.
 • Degro, J.: Motivácia a ekologické prvky vo vyučovaní fyziky, Zb. medzinárodnej konferencie MEDACTA-97: Vzdelávanie v meniacom sa Svete (Int. Conference: Education in the changing world), Zbornik 5, Nitra 10.-13.6.1997, 1422-1425.
 • Degro, J.: II. Environmentálna výchova vo vyučovaní fyziky, Medzinárodný kongres, Ochrana životného prostredia v procese globálnych zmien sveta, Vysoké Tatry- Slovensko, 22.-25. Máj, 1997.
 • Degro, J.: Internet a hypermédia v procese prenosu poznatkov z vedy do vyučovania, Zb. medzinárodnej konferencie DIDFYZ-98.
 • Degro, J.: Environmentálna výchova vo vyučovaní fyziky - aktuálna úloha pre nové milénium DIDFYZ 2000, Račková dolina 18.-21. október 2000.
 • Onderová, Ľ., Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.: Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky dnes a zajtra Zborník medzinárodnej konferencie. Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov Košice 19.-21.september 2001
 • Kireš, M. Kalakay, R., Onderová, Ľ., Ješková, Z., Degro, J.: Inovácia a rozširovanie Školského informačného servisu - fyzika, Zborník Medzinárodnej konferencie. Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov Košice 19.-21.september 2001
 • Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.,: Analýza prvotných žiackych myšlienkových konceptov z mechaniky, DIDFYZ 2002, Račkova dolina
príspevky na domácich konferenciách:
 • Degro, J.: Internet ako prostriedok modernizácie vyučovania fyziky, Internet a stredné školy, OSF Bratislava, 1. - 2. Júl, 1999.
prednášky na metodických dňoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
metodické materiály:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • Potocký, L., Kollár, P., Kisdi-Koszó, E., Juránek, Z., Degro, J.:Surface Coercive Force of Some Metallic Glasses, Preprint KFKI-1988-52/E,Budapest.
 • Potocký, L., Kollár, P., Kisdi-Koszó E., Juránek, Z., Degro, J.: Surface Coercive Force of Some Metallic Glasses, phys.stat.sol.(a) 1989, 111,603-609.
 • Vojtaník, P., Degro, J., Macko, D.:Magnetic relaxation of structure and magnetic properties of amorphous CoB alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1992, 112, 9-10.
 • Vojtanik, P., Duša, O., Degro, J., Konč, M.: AC permeability and other properties of annealed FeSiBCuNb amorphous alloy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1992,112, 305-306.
 • Degro, J., Vojtanik, P., Nielsen, O.V.: Effect of Field Annealing on Compositional Dependences of some Magnetic Properties in CoFeSiB Metallic Glasses, phys.stat.sol. (a) 1992, 132, 183-189.
 • Degro, J., Vojtanik, P., Filipensky, J., Duhaj, P.: Influence of thermal treatment on the magnetic properties of Co- and Fe-based amorphous alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1992, 117, 251-258.
 • Degro, J., Vojtanik, P., Filipensky, J., Duhaj, P.: Influence of field annealing on the magnetic properties of the amorphous alloys CoFeCrSiB, Materials Science and Engineering, 1992, B14, 81- 86.
 • Degro, J., Vojtanik, P., Hrabčak, M., Nielsen O.V., Lovas, A.: Magnetic Properties of CoB Amorphous Alloys, phys.stat.sol. (a) 1993, 136, 537-543.
 • Degro, J., Vojtanik, P., Konč, M., .Zentko, A., Csach, K., Ocelík, V.: Magnetic Properties of Nanocrystalline FeCuNb(Sb/W)SiB alloys, IEEE Transactions on Magnetics, March, 1994, vol.30,No2,499-501.
 • Potocký, L., Vojtaník P., Degro J., Kisdi-Koszó E., Lovas A.: Low field magnetic properties of Fe-La-Pr-B metallic glasses, Digest of Int. Conf. on Magnetism of Amorphous Materials, Balaton-Sziplak, Hungary, 1985, P59.
 • Degro, J.: Fyzika a životné prostredie: Zvuky v živej prírode I, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, r.7, č.4, 218-225.
 • Degro, J.: Fyzika a životné prostredie: Zvuky v živej prírode II, Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, r.7, č.5, 281-288.
 • Degro J., Bakóová Z.: Fyzika a životné prostredie: Zvuky v živej prírode III - Zvuk a hluk Matematika, Fyzika, Informatika, 1997, r.7, č.6, 355-360.
 • Degro, J.: Fyzikálne faktory v životnom prostredí I, Matematika, Fyzika, Informatika, 1998, r.8, č.1, 30-34.
 • Degro J.: Fyzikálne faktory v životnom prostredí II, Matematika, Fyzika, Informatika, 1998, r.8, č.2, 93-96.

publikácie v domácich časopisoch:
 • Filka, Š., Degro, J., Zentko, A., Duhaj, P.: Effect of Annealing on the Barkhausen effect in amorphous FeNiBSi alloys, acta phys.slov. 1981, 31, No2-3, 173-175.
 • Vojtanik, P., Degro, J., Nielsen, O.V.: Magnetic Aftereffects in CoFeSiB Metallic Glasses, acta phys.slov. 1992, 42, No6, 364-369.
 • Gajdušek J., Juranek Z., Konč M., Kollár P., Vojtanik P., Degro J., Košturiak A.:
  Termomagnetické spracovanie a niektoré ďalšie fyzikálne javy vplývajúce na
  vlastnosti amorfných feromagnetík, Novinky v kovohutnictví, 1987, č.4-5,65-83.
 • Degro, J., Šnajder, Ľ., Gajdušek, J.: Transient Phenomena in Circuits Containing R,L,C, Pre-Laboratory Assignment Software, Acta Didactica Universitatis Comenianae, Physics, Issue 2, december, 1995, 39-52.
 • Degro, J.: Fyzika a životné prostredie - Tepelné znečistenie, MIF (Matematika, Informatika, Fyzika), MC Prešov, jún 1996, č.10, p. 15-17.
 • Degro, J.: Fyzika a životné prostredie – svetlo a farby v živej prírode, MIF MC Prešov 30-37, 1999.
 • Degro, J.: Internet a vyučovanie fyziky, OMFI (Obzory matematiky, fyziky, informatiky), 1996, 44, 31-35.
 • Degro, J.: Fyzika a životné prostredie - Energia, MIF, MC Prešov, september 1997, 39-43.
 • Degro, J.: Diskusný klub Didfyzke, OMFI 57, 36-41, Nitra , 1999.
 • Degro, J.: Teleprojekt Ekobiofyzika, OMFI 56, 25-32, Nitra , 1999.
RNDr. Zuzana Ješkováučebnice:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
skriptá:
 • Ješková, Z., Degro, J., Onderová, Ľ., : Počítačom podporovaná výučba fyziky, PF UPJŠ, Košice, 2001, 52 strán, ISBN 80-7097-451-6
 • Kireš, M., Kalakay, R., Ješková, Z., Degro, J., Vojtek, M., Onderová, Ľ., Grejták, V.: IKT pre učiteľa fyziky, Študijný materiál pre účastníkov Letnej školy Infoveku, ÚIPŠ, Bratislava, 2002, 79 strán, ISBN 80-7098-316-7
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • Ješková, Z. Investigating AC circuit through microcomputer-based laboratory, Proceedings of SEFI WGP Seminar „Experiments and Measurements in Engineering Physics Education, EMEPE ´98, Technical University Brno, Czech Republic, 15-17 October 1998, s. 64-67
 • Ješková, Z., Onderová, Ľ. : Active learning in physical laboratory, Proceedings of Abstracts of Second European Conference on "Physics Teaching in Engineering Education", 14 - 17 June 2000, Budapest, Hungary
 • Ješková, Z., Kalakay, R.: Activities concerning futher education of physics teachers Physics On Stage CERN 2000, Geneva, Switzerland
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • Ješková, Z.: Microcomputer-based laboratory in undergraduate laboratory exercises , Proceedings of scientific conference Technical University Košice, 21-22 sept 1999, p.264-265
 • Ješková, Z.: Skúsenosti s uplatňovaním aktívnych metód vo vyučovaní fyziky, zborník z konferencie DIDFYZ 2000, Račkova dolina 18.-21. október 2000
 • Ješková, Z.: Pedagogický prieskum efektivity počítačom podporovanej výučby, zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, FYZIKA v kontexte kultúry, Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov, 24.-25. máj 2001
 • Onderová, Ľ., Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.: Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky dnes a zajtra, Zborník z medzinárodnej konferencie Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov, PF UPJŠ, Košice, 2001, str. 78-80, ISBN 80-7097-474-5
 • Kireš, M., Kalakay, R., Onderová, Ľ., Ješková, Z., Degro, J.: Inovácia a rozširovanie Školského informačného servisu – fyzika, Zborník z medzinárodnej konferencie Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov, PF UPJŠ, Košice, 2001, str. 81-83, ISBN 80-7097-474-5
 • Ješková, Z.: Pedagogický prieskum využitia počítačov vo vyučovaní fyziky, Zborník z medzinárodnej konferencie „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“, vydané v rámci projektu Tempus Phare AC_JEP-14327-1999, ISBN 80-7097-474-5, Košice, 2001
 • Ješková, Z., Kubíková, E.: Počítačom podporovaný experiment ako jeden z prostriedkov pre pochopenie fyzikálnych závislostí z kinematiky, Zborník referátov z 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002, Račkova dolina 16.-19. októbra 2002, str. 321-32
 • Ješková, Z.: Solving of physical problems by means of dynamical modeling, Zborník pedagogických príspevkov, Technická Univerzita Košice, 3-5 september, 2002, s. 24-27
príspevky na domácich konferenciách:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
prednášky na metodických dňoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
metodické materiály:
 • Ješková, Z.: Školský fyzikálny experiment v prostredí IP COACH, materiál ku Klubu učiteľov SŠ, 10. november 1999
 • Ješková, Z.: Počítačom podporovaná výučba fyziky, materiál ku Klubu učiteľov SŠ, 30. marec 2001
 • Ješková, Z: Tvorba, použitie a vyhodnocovanie didaktických testov, materiál ku Klubu učiteľov ZŠ, 20.máj 2002
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • Ješková, Z.: Testovanie znalostí študentov pri interpretácii grafov fyzikálnych závislostí z elektriny, Matematika-fyzika-informatika 8, ročník 10, apríl 2001, s. 482-488

publikácie v domácich časopisoch:
 • Ješková Z., Palušek Š. : Topenie a tuhnutie - experiment v prostredí IP COACH, Fyzikálne listy 4, 1999,3, Matematicko - fyzikálna fakulta UK, str.4-5
 • Ješková, Z.: Aktívne poznávanie v počítačom podporovanom laboratóriu, MIF 17, 2000, Metodické centrum Prešov, s. 51-56
 • Ješková, Z. , Palušek, Š.: Školské experimenty so sondou teploty v systéme IP COACH, Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 1/2000 (29), s. 51-55
 • Ješková, Z., Pencáková, J.: Testovanie schopností žiakov interpretovať grafy kinematických funkcií (závislostí), Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 3/2000 (29), s. 44-55
RNDr. Vladimír Grejtákučebnice:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
skriptá:
 • Grejták V., Kireš M., Šnajder Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 96 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-317-5
 • xxx
 • xxx
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • Grejták, V.: Simulations of physical phenomena in xyZET environment, konferencia Fyzika 2002, TU Košice 2002
príspevky na domácich konferenciách:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
prednášky na metodických dňoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
metodické materiály:
 • Grejták, V.: Electrostatics – Učebný text v anglickom jazyku pre 2.ročník gymnázia, Súkromné Gymnázium Solivarská 28, Prešov 2002, xx strán
 • Grejták, V.: Thermodymanics and Thermophysics– Učebný text v anglickom jazyku pre 2.ročník gymnázia, Súkromné Gymnázium Solivarská 28, Prešov 2002, xx strán
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • xxx
 • xxx

publikácie v domácich časopisoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
Doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc.učebnice:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
skriptá:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
príspevky na domácich konferenciách:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
prednášky na metodických dňoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
metodické materiály:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • xxx
 • xxx

publikácie v domácich časopisoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
RNDr. Radoslav Kalakayučebnice:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
skriptá:
 • Kireš, M., Kalakay, R. a kol.: Sprievodca po Internete a po Školskom informačnom servise pre učiteľa fyziky, PF UPJŠ v KE, 2000 (rozsah 11 strán A4, t.j. 25%)
 • Kireš, M., Kalakay, R. a kol.: Využitie multimédií vo vyučovaní fyziky Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2000 (rozsah 26 strán A4, t.j. 52%)
 • Kireš M., Kalakay R.: Využitie multimédií vo vyučovaní fyziky, In: KUF 2000 - Informačno - komunikačné technológie a samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov, PF UPJŠ, Košice, 2001, 28 strán, ISBN 80 - 7097 - 445 –1.
 • Kireš, M., Šnajder, Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2002, 96 strán, ISBN 80-7098-317-5 (rozsah 20 strán, 20%)
 • Kireš, M., Kalakay, R. a kol.: IKT pre učiteľa fyziky Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2002, 79 strán, ISBN 80-7098-316-7 (rozsah 10 strán, 8%)
 • Kalakay, R. a kol. Modellus 2.5 – modelovací softvér pre fyzikov CD-ROM, Učebná pomôcka pre stredné školy MŠ SR 2002 Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2002, 97 strán
 • Kireš, M., Kalakay, R. a kol.: Demonštračné experimenty 1 – v príprave
 • Kalakay, R.: Návody na demonštračné experimenty zo supravodivosti pre praktikum školských pokusov (rozsah 6 strán A4)
príspevky na zahraničných konferenciách:
 • Kireš, M., Kalakay, R.: Club of physics teachers, and rather forms of next teachers education, ESP Conference, Rendsburg, Nemecko, 2001 (rozsah 1 strana A4, t.j. 20%)
 • Ješková, Z., Kalakay, R.: Activities concerning futher education of physics teachers Physics On Stage CERN 2000, Geneva, Switzerland (rozsah 4 A4, t.j. 50%)
príspevky na domácich konferenciách so zahraničnou účasťou:
 • Kalakay, R.: Vizualizácia fyzikálnych poznatkov - Zborník referátov z 12.medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2000, Nitra, 2001 ISBN 80-8050-387-7 (rozsah 5 strán A4)
 • Kalakay, R.: Vizualizácia fyzikálnych poznatkov prostredníctvom modelovania - Medzinárodná konferencia MODVUPP Košice, 2001 (rozsah 4 strany A4)
 • Kireš, M., Kalakay, R. a kol.: Inovácia a rozširovanie Školského informačného systému – fyzika Medzinárodná konferencia MODVUPP Košice, 2001 (rozsah 4 strany A4)
 • Kalakay, R.: Modellus – modelovanie fyzikálnych javov - Medzinárodná konferencia INFOVEK Stará Turá, 2001 (rozsah 3 strany A4)
 • Kireš, M., Šnajder, Ľ., Kalakay, R.: Dištančné vzdelávanie pre učiteľov - Medzinárodná konferencia INFOVEK Modra, 2002 (rozsah 3 strany A4)
 • Kalakay, R.: Využitie multimédií vo vyučovaní fyziky - Medzinárodná konferencia DIDFYZ 2002 Račkova dolina, (rozsah 4 strany A4)
príspevky na domácich konferenciách:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
prednášky na metodických dňoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx
metodické materiály:
 • Kalakay, R.: Návody na demonštračné experimenty z tematického celku Termika (rozsah 12 stán A4)
 • Kalakay, R.: Demonštračný experiment vo vyučovaní fyziky (rozsah 3 stán A4)
 • Kalakay, R.: Doplnkový učebný text (rozsah 2 strany A4)
 • Kalakay, R.: Supravodivosť – doplnkový učebný text (rozsah 8 strán A4)
publikácie v zahraničných časopisoch:
 • xxx
 • xxx

publikácie v domácich časopisoch:
 • xxx
 • xxx
 • xxx