Naše začiatky | Ciele KUF SŠ | Priebeh stretnutí KUF SŠ | KUF SŠ 1998 | KUF SŠ 1999 | KUF SŠ 2000 | KUF SŠ 2002 | KUF SŠ 2003 | Novinky v činnosti KUF SŠ 2003  

 
Naše začiatky

Začiatky môjho pôsobenia v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov fyziky siahajú do roku 1995, keď sme spoločne s RNDr. Miroslavom Krajňákom ako reprezentantom kabinetu fyziky na Metodickom centre v Prešove začali organizovať prvé stretnutia skupinky nadšencov z radov učiteľov fyziky stredných škôl. Stretnutia boli zamerané na školské demonštračné experimenty, ich fyzikálnu interpretáciu, metodiku zaradenia do vyučovania. Na jednotlivé stretnutia som za pomoci laborantky pripravoval súbor demonštračných experimentov k vybraným tematickým celkom. Prvú časť stretnutia som venoval spôsobu praktickej realizácie experimentov, ich fyzikálnej interpretácii v rámci výkladu fyzikálnych pojmov a javov. Snažil som sa podnecovať diskusie o metodike zaradenia jednotlivých experimentov do vyučovacieho procesu. Na našich stretnutiach učitelia oceňovali najmä možnosť znova si pripomenúť kompletnú nám dostupnú ponuku demonštračných experimentov pre vybraný tematický celok, možnosť poradiť si navzájom pri ich fyzikálnej interpretácii a odborne diskutovať o problémoch ich každodenného vyučovania fyziky. Postupne sa prebúdzajúci zápal zo strany učiteľov, ich ochota prispievať vlastnými nápadmi a skúsenosťami ma utvrdzovali v správnosti a užitočnosti započatej cesty v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov fyziky.

 
   

 

Ciele Klubu učiteľov fyziky stredných škôl

Postupne som si začal uvedomovať význam stretnutí s učiteľmi ako pre ich ďalšie vzdelávanie tak aj pre môj odborný rast a tak som požiadal Nadáciu otvorenej spoločnosti (OSF Bratislava) v rámci projektu HESP (Higher education support programme) o grant a začali sme sa uvedenej aktivite systematicky venovať. Zriadili sme Klub učiteľov fyziky stredných škôl (KUF SŠ) pre ktorého činnosť a obsahovú náplň sme si stanovili tieto ciele:

 • poskytnúť učiteľom fyziky stredných škôl priestor pre ďalšie tvorivé vzdelávanie a rozširovanie si vedomostí z oblasti moderných trendov vo vyučovaní fyziky, modernej fyziky, a využitia Internetu a multimédií vo vyučovaní fyziky a úspešne realizovať jeden zo základných predpokladov použitia multimédií – učiteľovu multimediálnu gramotnosť,
 • pútavou formou prezentovať súčasné trendy v didaktike fyziky zamerané na humanizáciu vyučovacieho procesu, transformáciu javov každodenného života do školskej fyziky, čím jednoznačne podporiť prirodzený žiacky záujem o okolitý svet a prispieť k prirodzenému pochopeniu fyzikálnych zákonitostí v ňom,
 • prezentovať modernú fyziku ako vedu hľadajúcu odpovede na základné gnozeologické otázky ľudskej existencie, vysvetľujúcu prírodné zákony a ukázať spôsoby aplikácie moderných poznatkov fyziky vo vyučovaní fyziky na strednej škole pre žiaka inšpirujúcou a pútavou formou,
 • napomáhať modernizácii obsahu vzdelávania, skvalitneniu metód a foriem práce učiteľov, mysliac na hlbšie žiacke pochopenie základných fyzikálnych princípov a schopnosť ich využívania v každodennom živote,
 • uľahčiť začínajúcim učiteľom fyziky na stredných školách ich nástup do praxe a napomáhať riešeniu ich metodických a odborných problémov. Podchytiť ich tvorivý potenciál a priviesť ich k systematickému sebavzdelávaniu vo svojom obore,
 • vytvoriť spätnú väzbu o aktuálnych problémoch vyučovania fyziky na stredných školách s možnosťou riešenia vytipovaných problémov už v príprave budúcich učiteľov fyziky.
 • upevniť väzbu medzi učiteľmi fyziky na stredných školách a pracovníkmi fakulty pripravujúcej budúcich učiteľov fyziky v snahe skvalitniť ich prípravu na budúce povolanie – učiteľa fyziky,
 • prispieť k propagácii zaujímavých a podnetných nápadov učiteľov z praxe a zabezpečiť ich rozšírenie medzi širšiu učiteľskú verejnosť,
 • vytvoriť priestor pre diskusie k širšiemu okruhu odborných problémov vyučovania fyziky a šírenie progresívnych názorov prispievajúcich k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu, kde stredobodom pozornosti je žiak, jeho postoje, názory, vzťah k okoliu a jeho vedomosti.

Klubové stretnutia sa stali pravidelnou aktivitou nášho oddelenia a do ich realizácie sa postupne zapájal širší okruh ľudí nielen z nášho pracoviska ale aj zo spolupracujúcich škôl a inštitúcií.

 
   

 

Priebeh stretnutí KUF SŠ

Začiatkom ročného cyklu klubových stretnutí obdrží každá predmetová komisia fyziky košického a prešovského regiónu pozvánkovú brožúru s ponukou jednotlivých stretnutí KUF. V prípade záujmu a súhlasného stanoviska vedenia školy sa učitelia prihlásia k účasti na nami ponúkaných aktivitách. Za každú školu sa stretnutí zúčastňuje spravidla jeden učiteľ fyziky, pričom sa učitelia pri účasti a stretnutiach môžu striedať. Pred každým stretnutím je na webovej stránke KUF uverejnený oznam s organizačnými pokynmi. Prihlásení učitelia sú o stretnutí KUF upovedomení mailom, resp. poštou.
Stretnutia sú kombináciou prednášok s praktickými ukážkami, seminárov o aktuálnych problémoch vyučovania fyziky a praktických cvičení na vybraných zaradeniach a v počítačových miestnostiach fakulty. Prvá časť stretnutia spravidla predstavuje garantom prezentovaný prierez vybranej problematiky. V druhej časti si učitelia prakticky overujú prezentované myšlienky a postupy a majú možnosť navzájom diskutovať o vybraných problémoch. Na každom stretnutí obdržia učitelia k danej téme spracovaný materiál vhodný pre použitie vo vyučovaní fyziky.
Tieto naše myšlienky sa stretávajú s rastúcim záujmom u stredoškolských učiteľov fyziky. V roku 2002 sme registrovali 56 stálych členov KUF. Počas štyroch za sebou idúcich období sa nám podarilo získať na organizovanie stretnutí KUF grant v rámci projektu HESP Nadácie otvorenej spoločnosti čo nám spolu s finančnou pomocou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov umožňuje zvyšovať odbornú úroveň našich stretnutí. Vďaka tejto finančnej podpore môžeme pre učiteľov spracovávať metodické materiály, výučbové videozáznamy, multimediálne CD ROM vo forme priamo použiteľnej vo výučbe, o ktoré sa môžu podeliť s ostatnými učiteľmi na danej škole. Všetky vytvorené materiály, kompletné znenia prednášok, doplňujúce informácie, odkazy, závery z jednotlivých stretnutí, sú spracované vo forme informačného systému na Internete, kde si každý záujemca môže vyhľadať potrebné údaje, uložiť si ich k sebe na disk.
Učiteľ fyziky, ktorý sa aktívne zapájal do činnosti KUF obdrží na poslednom stretnutí fakultou vydávaný certifikát ďalšieho vzdelávania učiteľov.
V rámci KUF SŠ sme v období rokov 1998 - 2002 organizovali 28 pravidelných stretnutí, ktorých každý ročník sa niesol pod jednotnou nosnou témou.

 
   

 

Klub učiteľov fyziky 1998
Využitie praktických žiackych poznatkov pre inováciu obsahu vyučovania fyziky

 1. Transformácia praktických žiackych poznatkov do vyučovania fyziky ( garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 2. Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky (garant: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.)
 3. Modelovanie fyzikálneho experimentu v počítačom podporovanom laboratóriu (garant: RNDr. Zuzana JEŠKOVÁ)
 4. Internet a vyučovanie fyziky (garant: RNDr. Ján Degro, CSc.)
 5. Kvalitatívne a kvantitatívne fyzikálne úlohy ako motivačný prvok vyučovania fyziky (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 6. Inovácia obsahu vyučovania fyziky (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 
   

 

Klub učiteľov fyziky 1999
Moderné trendy vo vyučovaní fyziky

 1. Inovatívne metódy vo vyučovaní fyziky a ich vplyv na rozvoj žiackej tvorivosti a humanizáciu vyučovacieho procesu (garant: Doc.RNDr. Josef GAJDUŠEK,Csc.)
 2. Prezentácia fyzikálnych poznatkov s využitím multimédií ( video, výukové CD-ROM, multimediálne PC-prezentácie )(garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 3. Fyzikálne aspekty vybraných ekologických problémov a ich zaradenie v rámci vyučovania fyziky na strednej škole (garant: RNDr. Ján DEGRO, CSc.)
 4. Netradičné demonštračné a žiacke experimenty a ich využitie v laboratórnych úlohách (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 5. Inovatívne metódy vo vyučovaní fyziky a ich vplyv na rozvoj žiackej tvorivosti a humanizáciu vyučovacieho procesu II (garant: Doc.RNDr. Josef GAJDUŠEK,Csc.)
 6. Fyzika každodenného života a jej uplatnenie pri prezentácii fyzikálnych poznatkov žiakom - kvalitatívne fyzikálne úlohy (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 7. Školský fyzikálny experiment v prostredí IP COACH (garant: RNDr. Zuzana JEŠKOVÁ)
 8. Metóda čiernej skrinky a samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov (garant: RNDr. Ľudmila ONDEROVÁ)
 
   

 

Klub učiteľov fyziky 2000
Informačno-komunikačné technológie a samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov

 1. Školský informačný servis fyzika a jeho miesto v sieti Internet (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 2. Aplikácia inovatívnych metód v každodennom vyučovacom procese ( garant: Doc.RNDr. Josef GAJDUŠEK,Csc.)
 3. Samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov prostredníctvom školských experimentov (garant: RNDr. Zuzana JEŠKOVÁ)
 4. História fyziky na Slovensku a jej zrkadlenie v školskej fyzike (garant: pracovníci Technického múzea Košice)
 5. Súčasné trendy multimediálnej podpory inovovaného vyučovania fyziky a tvorba vlastných edukačných aplikácií (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 6. Sprístupňovanie poznatkov modernej fyziky na strednej škole (garant: RNDr. Elemír SCHOLTZ, PhD.)
 7. Tvorivá dielňa učiteľských nápadov (garant: RNDr. Miroslav KRAJŇÁK)
 8. Fyzika každodenného života a jej využitie pre žiacke pochopenie podstaty fyzikálnych javov (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 
   

 

Klub učiteľov fyziky 2002
Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania s využitím informačno komunikačných technológií

 1. Maturitná skúška z fyziky v novom šate (garant: RNDr. Miroslav KRAJŇÁK)
 2. Edukačné hypertexty k vybraným fyzikálnym problémom (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 3. Školský fyzikálny experiment a jeho multimediálna prezentácia ( garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 4. Počítačové simulácie vybraných fyzikálnych dejov (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 5. Súčasné poznatky z astronómie a astrofyziky v školskej fyzike (garant: Doc.RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.)
 6. Fyzikálne pohľady na javy v každodennom živote (garant: RNDr. Marián KIREŠ, PhD.)
 
   

 

Klub učiteľov fyziky 2003
Implementácia IKT do vyučovania fyziky

 1. Tvorba elektronických učebných materiálov, doplnkové učebné texty – popularizácia fyziky
  zadanie - odovzdať vlastný doplnkový učebný text pre vyučovanie fyziky napísaný v MS Word
 2. Vyhľadávanie a spracovanie informácii z Internetu, fyzika v každodennom živote
  zadanie - pripraviť v elektronickej podobe podklady pre webovú stránku zameranú na fyziku v každodennom živote
 3. Moja vyučovacia hodina fyziky s edukačnými CD, modernizácia obsahu fyzikálneho vzdelávania
  zadanie - vypracovať v elektronickej podobe prípravu na jednu vyučovaciu hodinu založenú na osvojovaní fyzikálnych poznatkov s edukačnými CD
 4. Počítačom podporované fyzikálne laboratórium, školský demonštračný fyzikálny experiment
  zadanie - vyhľadať na Internete informácie k počítačom podporovaným školským fyzikálnym experimentom a teleexperimentom,
 5. Digitálny pomocníci učiteľa fyziky, skener, digitálny fotoaparát, webová kamera – príprava edukačného obsahu,
  zadanie - pripraviť graf, obrázok, schému, fotografiu v elektronickej podobe do spoločnej databázy obrázkov s fyzikálnou tematikou
 6. Moja vyučovacia hodina fyziky s multimediálnou edukačnou prezentáciou v MS Power Point
  zadanie - vytvoriť krátku multimediálnu edukačnú prezentáciu pre časť vyučovacej hodiny fyziky
 7. Interaktívne Java aplety, cesta k pochopeniu podstaty fyzikálnych javov
  zadanie - oboznámiť sa so zdrojmi elektronických materiálov na internete využívajúcich interaktívne java aplety pre vyučovanie fyziky
 8. Počítačové simulácie vybraných problémov modernej fyziky, názorné formy prezentácie fyzikálnych javov pre žiakov strednej školy
  zadanie - preštudovať elektronické verzie študijných materiálov k vybraným témam modernej fyziky spracované pre úroveň žiakov strednej školy
 9. Dynamické modelovanie fyzikálnych javov, didaktické spracovanie interpretácie fyzikálnych procesov
  zadanie - vytvoriť vlastný matematický model fyzikálneho javu pre jeho prezentáciu v prostredí IP COACH
 10. Záverečné stretnutie, prezentácia prác učiteľov, oboznámenie sa s vytvoreným CD, udeľovanie certifikátov
  zadanie - oboznámiť svojich kolegov s výsledkami práce učiteľov KUF a obsahom edukačného CD
 
   

 

 

Novinky v činnosti KUF SŠ 2003

Na základe uvedených skúseností sme prehodnotili naše doterajšie aktivity a pre rok 2003 sme stanovili inovované zásady pre činnosť KUF SŠ. Stretnutia budú zamerané na implementáciou IKT do vyučovania fyziky, na zvyšovanie počítačovej gramotnosti, prácu s edukačným balíkom a rozvoj vyučovacích metód využívajúcich moderné prostriedky. Prvou časťou stretnutia sú multimediálne prezentácie k vybraným témam. Ku každému stretnutiu obdržia účastníci študijný materiál a pracovné listy. Druhá časť stretnutia je zameraná na vlastnú práca účastníkov na edukačných projektoch podľa návodov v pracovných listoch. Podstatnú zmenu vidím v dôraze na posilnenie činnosti učiteľov medzi jednotlivými stretnutiami. Táto činnosť je mapovaná zadaniami, ktoré učitelia vypracovávajú medzi stretnutiami a umiestňujú ich do svojich vyhradených priestorov na náš ftp server. Odborná pomoc pri vytváraní zadaní bude zabezpečovaná prostredníctvom moderovaného diskusného klubu na Internete a učitelia sa môžu informovať o stave prác elektronickou poštou cez distribučný zoznam. Odovzdávanie zadaní je povinným „členským príspevkom“. V priebehu jedného roka učitelia vytvoria za našej pomoci vlastné edukačné multimediálne CD pre učiteľa fyziky obsahujúce ich vlastné produkty v elektronickej podobe priamo použiteľné vo vyučovaní fyziky na strednej škole. Celý priebeh KUF bude prezentovaný na webových stránkach, odkiaľ bude možné získať elektronickú verziu používaných materiálov.
Učitelia, ktorí sa zúčastnia na aspoň siedmych stretnutiach a odovzdajú aspoň sedem zadaní do multimediálneho CD obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní ďalšieho vzdelávania.