Logo
portal


ODDELENIE DIDAKTIKY FYZIKY
Stránky Oddelenia didaktiky fyziky
Ústavu fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Realizované projekty
KEGA 3/2390/04 projekt - Komplexná príprava budúcich učiteľov na využívanie multimédií vo vzdelávaní
KEGA 3/3008/05 projekt - Počítačom podporované laboratórium
KEGA 3/3005/05 projekt - Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru
KEGA 3/4320/06 projekt - Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania
KEGA 3/6300/08 projekt - Interaktívne pocítacom podporované aktivity ako prostriedok rozvoja klúcových a predmetových kompetencií žiakov stredných škôl a ich implementácia do vyucovania fyziky
Laboratórne merania podporované počítačom
pre 2. ročník gymnázií
ŠIS FYZIKA
Stránky Školského informačného systému z fyziky
Dištančný kurz
na podporu riešenia úloh
Fyzikálnej olympiády kategória D
Výučbové materiály
DAAD
DAAD 2004
Fyzikálne Java Applety vytvorené v EJS
Úvod do klasickej mechaniky
Hydromechanika

web, dizajn, grafika © MMII-MMV Rado a Vlado