UČEBNÉ TEXTY A TESTY

EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY

NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

XVI. PRÁVNE A ORGANIZAČNO-SPRÁVNE NÁSTROJE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV. / XV. / XVI. / XVII. / XVIII. / Literatúra

Kto cíti svet ako svoje telo, toho možno poveriť vládou.
Kto miluje vesmír tak ako seba, tomu ho možno zveriť.

LAO C

Zmeny politického systému v strednej a východnej Európe znamenajú hlavne prechod z centrálne plánovaných ekonomík na trhové ekonomiky. Ďalšie sprievodné znaky bývalého systému zotrvávajú podobne ako v iných oblastiach aj v politike životného prostredia. Je nevyhnutne potrebné vybudovať učinný inštitucionálny systém presadzovania politiky ŽP. Súčasný stav možno charakterizovať ako absolútne nepripravený systém pracovníkov ochrany ŽP po stránke vedomostnej i riadiacej. Výsledkom toho sú neplodné diskusie prebiehajúce medzi ľuďmi s odlišnými cieľmi, pocitmi zodpovednosti a postojmi k životu.

16.1. HLAVNÉ CIELE

Úlohou práva na úseku ochrany a tvorby životného prostredia je regulovať vzťahy človeka k prírode, t.j. vhodnou reguláciou príslušných vzťahov a v nádväznej a štátom vynutiteľnej forme, systémom príkazov, zákazov a sankcií, opatreniami preventívnej povahy i dôsledným postihom nedovolených konaní a reparáciou spôsobených škôd môže výrazne ovplyvniť stav kvality životného prostredia i jeho ďalší žiadúci vývoj. Týmto úkonom má predchádzať právna propaganda, ktorej cieľom je zoznámiť občana a inštitúcie s právami, povinnosťami, systémom sankcií i hlavnými cieľmi štátnej ekologickej politiky, ktorá dbá na:

-obnovenie dynamickej rovnováhy krajiny,

-ochranu zdravia človeka,

-zachovanie bohatstva prírody,

-ochranu kultúrnych a ekologických hodnôt,

-ochranu životodárnych systémov planetárnej sústavy.

Tieto hlavné ciele prispievajú k zvýšeniu kvality potravinového reťazca, minimalizácii čerpania prírodných zdrojov, obmedzovaniu vypúšťania imisií, minimalizácií prítomnosti cudzorodých látok v prostredí, uplatňovaniu ekologickej stability krajiny, zlepšovaniu životných podmienok populácie, obmedzeniu prenosu nečistôt cez hranice štátu, prispievaniu ekologickej pomoci iným krajinám.

Medzi základné princípy ekologickej politiky patria:

-komplexne zlepšovať životné prostredie ,

-uplatňovať právnu a ekonomickú zodpovednosť voči subjektom poškodzujúcim alebo ohrozujúcim životné prostredie,

-ťažisko starostlivosti o životné prostredie prenášať na prevenčné opatrenia,

-zvyšovať kvalitu výrobkov, služieb a všetkej práce.

16.2.ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV a ich pracovná náplň

Vybudovanie systému organizačného usporiadania patrí k základným predpokladom fungovania ŽP. Konkrétná podoba (aj s vyjasnenými kompetenčnými vzťahmi) podmieňuje stupeň efektívnosti jeho činnosti.

Orgány starostlivosti o ŽP môžeme rozdeliť na:

a.zákonodarný zbor (Národná rada Slovenskej republiky)

-kontrolné orgány

-dobrovoľní pracovníci a organizácie

b.orgány výkonné:

orgány zabezpečujúce starostlivosť o životné prostredie-ŽP:

a niektoré konkrétne úlohy ministerstiev, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany ŽP.

-Vláda SR: Rozhoduje o zriadení národných parkov

- Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave

Zabezpečuje tvorbu a ochranu ŽP najmä v oblastiach:

-územného plánovania a stavebného poriadku

-ochrany kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania

-informačného systému o ŽP a plošného monitoringu

-geologického výskumu a prieskumu a posudzovania vplyvov na ŽP

-odpadového hospodárstva

-ochrany ovzdušia

-ochrany prírody a krajiny

Ministerstvo ŽP riadi krajské a okresné odbory životného prostredia a ďalšie organizácie vo svojej pôsobnosti MŽP: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský hydrometeoro-

logický ústav, Slovenská agentúra ŽP.

Ministerstvo zdravotníctva

MZ má o.i. v pôsobnosť i:

-Ochranu zdravia, hygienickú starostlivosť, prírodné liečivé zdroje

Ministerstvo pôdohospodárstva

má v kompetencií:

-Vodné hospodárstvo, pôdohospodárstvo, lesy a lesníctvo, rybár-

stvo, poľovníctvo, potravinárstvo.

Ministerstvo hospodárstva

MH je ústredným orgánom štátnej správy, napr.v týchto oblastiach:

-energetika, hospodárenie s jadrovým palivom, uskladňovanie rádioaktívnych odpadov, prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažba,

-priemysel vrátane drevárskeho priemyslu,

-teplárenstvo a plynárenstvo, stavebná výroba a výroba stavebných látok,

-ťažba a úprava palív, ropy a zemného plynu, ochrana a využívanie nerastných surovín.

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

-diaľničné hospodárstvo, cestné hospodárstvo,

-železničná, vodná, cestná a mestská doprava,

-riadenie organizácii civilného letectva.

Ministerstvo kultúry

-kultúrno-osvetová činnosť, pamiatková starostlivosť, vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií

Ministerstvo vnútra

-sťažnosti, oznámenia, podnety, petície

-zhromažďovanie

-registrácia občianskych združení

c.odborné organizácie

-Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Je odbornou organizáciou, nemá rozhodovacie právomoci ako odbory životného prostredia. Jej postavenie upravuje štatút, podľa ktorého:

SAŽP pri územnom plánovaní a rozvoji:

-môže zabezpečiť územnotechnické podklady,

-poskytuje odbornú pomoc obciam pri spracovaní ÚPD,

-vyhodnocuje vplyvy zdrojov znečistenia,

-podieľa sa na tvorbe koncepcií ovplyvňujúcich územie.

Pri ochrane prírody:

-vypracováva podklady pre vyhlásenie chránených území, pre ochranu druhov rastlín živočíchov, nerastov

-vypracováva programy záchrany ohrozených chránených časti prírody, odborné analýzy tykajúce sa ohrozených druhov

-vykonáva dohľad nad realizáciou opatrení a zásahov, ktoré sa dotýkajú ochrany prírody, ekologickej stability a biodiverzity,

-vykonáva znaleckú činnosť, prieskum a výskum v oblasti ochrany prírody,

-vedie ústredný štátny zoznam ochrany prírody a iné dokumentácie,

-podieľa sa na tvorbe a uplatnení územných systémov ekologickej stability.

Na úseku odpadového hospodárstva:

-navrhuje opatrenia na využívanie a zneškodňovanie odpadov,

-poskytuje odbornú pomoc pri spracovaní programov odpadového hospodárstva,

-získava a sprostredkuje informácie o technickej úrovni technológií na zneškodňovanie, recykláciu, spracovanie a úpravu odpadov.

Na úseku informatiky a monitoringu:

zabezpečuje zber, spracovanie a vyhodnocovanie informácií o stave,

a vývoji životného prostredia pre orgány štátnej správy, obce a verejnosť.

Na úseku enviromentálnej výchovy:

a vzdelávania prevádzkuje informačné strediska, zabezpečuje edičnú činnosť.

Organizačne sa SKŽP člení na centrum (Banská Bystrica), oblastné ?
pobočky (B.Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Trnava, Žilina) ?
a strediska ( v jednotlivých okresoch). ?

Odbory životného prostredia-OŽP

ÚŽP majú v pôsobnosti riešenie väčšiny problémov súvisiacich so ŽP. Dozerajú na dodržiavanie právnych predpisov o ŽP, vydávajú rozhodnutia, povolenia. Kontrolujú, či sa ich rozhodnutia dodržiavajú, nariaďujú opatrenia na nápravu a ukladajú pokuty.

Pracovné výkony odborov ŽP, určené zákonmi o ŽP:

-krajina, č.287/1994 Z.z.o ochrane prírody a krajiny

-ovzdušie,č.134/1992 Zb.o štátnej správe ochrany ovzdušia

č.311/1992 Zb.o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

-voda, č.595/1990 Zb.o štátnej správe pre životné prostredie príloha C..,b.3-64

nariadenie vlády SSR č.31/1975 Zb.o pokutách za porušovanie povinnosti ustanovených na úseku vodného hospodárstva

-odpady, č.494/19 91 Zb.o štátnej správe v odpad. hospodárstve

č.309/1992 Zb.o poplatkoch za uloženie odpadov

-územie,stavby,č.50/1976Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

-vplyvy, č.127/1994Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

-dotácie, č.128/1991 Zb.o štátnom fonde životného prostredia SR

-kontrola,č.595/1990 Zb.o štátnej sprave pre životné prostredie

V Slovenskej republike je asi 2860 obci, z toho 136 miest. Na mestských a miestnych úradoch sú oddelenia životného prostredia, ktoré sú napojené na okresné odbory ŽP, ktoré sú pre ne odvolacím orgánom. Obce sú vo vybraných úsekoch ochrany ŽP, podľa typu a rozsahu prípadu prvostupňovým orgánom. V prípade nespokojnosti možno sa proti jeho rozhodnutiu odvolať na druhý stupeň-okresný odbor ŽP, ten je odvolacím orgánom. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu okresného ÚŽP je ministerstvo ŽP.

Na okresných ÚŽP pôsobia štátni okresní hygienici-ŠOH, ktorý je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam štátnych obvodných hygienikov a odborne usmerňuje ich činnosť. Vykonáva štátny zdravotný dozor, dozerá na plnenie ustanovení zákonov a vydaných rozhodnutí a vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.

Okresný odbory životného prostredia vo svojom územnom obvode ustanovuje a odvoláva stráž prírody z radov spôsobilých občanov na zabezpečenie starostlivosti o prírodu a krajinu.

d,vedecké organizácie

Zaraďujeme tu spolupracujúce ústavy a inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výskumoch v chránených územiach, tvorbe projektov, expertíz a pod. Sú to hlavne:SAV, vysoké školy, výskumné ústavy, múzea a pod.

e.kontrolné organizácie (iné orgány štátnej správy)

Slovenský štatistický úrad

-štátna štatistika a informatika (napr. štatistické zisťovanie o stave lesov, ovzdušia, vody, o vydaných stavebných povoleniach a pokutách uložených odbormi životného prostredia. Podľa zákona o štátnej štatistike (č.322/1992) štatistické orgány môžu poskytovať štatistické informácie komukoľvek za dohodnutú cenu)-

Úrad jadrového dozoru

-posudzuje zámery na využitie jadrovej energie, kvalitu vybraných zariadení jadrovej techniky

-vykonáva štátny dozor nad bezpečnosťou jadrových zariadení,

-dozor nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie

-záväzky SR vyplyvajúce z medzinárodných zmluv týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladanie s jadrovými materiálmi.

Úrad bezpečnosti práce

-ochrana zdravia pri práci,

-bezpečnosť technických zariadení,

-dodržiavanie pracovných podmienok.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

SIŽP je odborný kontrolný orgán, má právo ukladať pokuty za porušenie právnych predpisov, neplnenie povinnosti. Pri plnení svojich úloh spolupracuje aj s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochrane ŽP.

Člení sa na ústredie inšpekcie a jednotlivé inšpektoráty:

Pre ochranu vôd: Bratislava,Nitra,Žilina,Košice,Banská Bystrica

Pre ochranu ovzdušia: Bratislava, Košice, Banská Bystrica

Pre odpadové hospodárstvo: Bratislava,Nitra,Žilina,Košice,Banská Bystrica.

Lesné úrady, Oblastné lesné úrady

LÚ vykonávajú štátnu správu v lesnom hospodárstve a poľovníctve. Dozerajú na dodržiavanie zákona o lesoch a iných predpisov, ukladajú opatrenia na odstránenia závad, opatrenia na zlepšenie stavu lesov, ukladajú pokuty a pod. Sú povinné sledovať či vlastníci a užívatelia lesov zabezpečujú a prípadne zlepšujú funkcie lesov. Na plnenie úloh dozerá minister. pôdohospodárstva.

Polícia

-odhaľuje priestupky a trestné činy a zisťuje ich páchateľov,

-zabezpečuje verejný poriadok a ak bol porušený, stara sa o jeho obnovenie,

-zabezpečuje ochranu objektov osobitného významu.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

SOI ma veľké právomoci najmä pri ochrane spotrebiteľa:

porušení cien, nehygienickom predaji, reklám tabákových výrobkov atď.

V závislosti od stupňa environmentálnych problémov v jednotlivých podnikoch vznikajú špecializované útvary alebo funkcie (napr.podnikový "ekológ"), ktoré dbajú na dodržiavanie povinnosti vyplyvajúcich z právnych predpisov pre jednotlivé zložky.

f. dobrovoľní pracovníci a organizácie

16.3. ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Základný rámec enviromentálnej orientácie tvorí Ústava Slovenskej republiky, ktorá uvádza (6.diel čl.44,45) právo každého na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave a o príčinách a následkoch tohoto stavu.

V súčasnom období, t.j. v podmiemkách ekonomickej transformácie, ekonomické nástroje starostlivosti o životné prostredie zohrávajú dôležitú úlohu formou:

-nástrojov limitujúcich čerpanie prírodných zdrojov a postihujúcich narušenie prostredia: platby, poplatky, pokuty, ekologické dane, cla

-nástrojov podporujúcich činnosť smerujúcu k zlepšeniu kvality ŽP:granty, dotácie,subvencie, zvýhodnené úvery a pôžičky, úhrada úrokových nákladov, daňové a odvodové úľavy, dovozné-vývozné povolenia a colné úľavy.

Zákonom SNR bol zriadený špeciálny orgán pre starostlivosť o životné prostredie-Štátny fond životného prostredia, ktorá obhospodaruje učelové prostriedky určené na starostlivosť o životnom prostredí. O prostriedkoch fondu rozhoduje minister životného prostredia na základe odporúčania poradného orgánu "Rada fondu".

Na presadzovanie zámerov environmentálnej politiky a dosiahnutie ekologických cieľov sú štátne organy vybavené nástrojmi, ktoré sú v značnej miere zakotvené v právnych normách.

Zložky životného prostredia v práve

1.Starostlivosť o zdravie ľudu

2.Starostlivosť o ovzdušie

3.Starostlivosť o vodu

4.Starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond

5.Starostlivosť o lesný pôdny fond

6.Starostlivosť o štátnu ochranu prírody

7.Starostlivosť o racionálne využívanie nerastných surovín

8.Starostlivosť o jadrovú bezpečnosť

9.Starostlivosť o ochranu pred hlukom a vibráciami

1O.Starostlivosť o kultúrne pamiatky

11.Starostlivosť o využívanie druhotných surovín a nazávadné ukladanie odpadov

12.Starostlivosť o rozmiestnenie činnosti v priestore

13.Starostlivosť o pracovné podmienky

Riešenie environmentálnych problémov SR sa robí v úzkej koordinácii z aktivitami environmentálnej situácie v zahraničí s vplyvom aj na rozvoj medzinárodných ekonomických vzťahov. Vo vzťahoch k zahraničiu v prvom rade ide o plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného environmentalného práva a uplatňo-

vania deklarovaných zásad.

V europských podmienkach sa uprednostňujú najmä tie, ktoré vedú k dosiahnutiu globálnej enviromentálnej bezpečnosti (ochrane ozónovej vrstvy, zmierneniu skleníkového efektu, jadrovej a radiačnej bezpečnosti jadrových zariadení, zachovaniu biologickej rôznorodosti, zneškodňovaniu a bezpečnej doprave odpadov, ochrane prírodného a kulturného dedičstva, zabezpečeniu enviromentálnej vhodnosti výrobkov osobitne potravin).
 
 

Posledná aktualizácia: 22.08.2000