UČEBNÉ TEXTY A TESTY

EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY

NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

XIII. ODPADY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV. / XV. / XVI. / XVII. / XVIII. / Literatúra

...Nešťastie človeka spočíva v tom,
že ovládol prírodu skôr ako seba...

SCHWEITZER

Za odpad možno pokladať všetky látky a predmety, ktoré nemôžeme, alebo nechceme z ekonomických dôvodov využívať. Podľa zákona o odpadoch je odpad vec, ktorá vznikla pri ľudskej činnosti, ktorej sa chce majiteľ zbaviť.

13.1. VZNIK ODPADOV

Pretváranie surovín na materiálne hodnoty a zvyšovanie jeho
tzv. štandardu života prinášalo a dnes vo zvýšenej miere prináša množstvo problémov, ktoré v rôznej miere vplývajú na prírodu a následne na človeka. Jedným z viditeľných zásahov človeka do prírody je tvorba odpadov a ich existencia v prostredí.

Pre takmer každú surovinu, s ktorou je spojená ľudská výrobná činnosť, je možné sledovať tzv.metabolistický proces (získavanie, spracovanie, využitie a odstránenie).

Schéma metabolizmu spotreby

1., Prírodné zdroje (surovina, energia)......... odpad z ťažby

2., Výroba (priemyslová, poľnohospodárska).... odpad z výroby

3., Výrobok (služby)................... odpad z výrobku (obal)

4., Spotrebiteľ............................... komunálný odpad

Hlavné zdroje, miesta výskytu odpadov:

I. Výrobná sféra -priemyselná výroba

-poľnohospodárska výroba

II. Spoločenská sféra -služby a obchod

-verejné objekty a činnosti

-domácnosti a osobná spotreba

III.Zostatková záťaž -divoké skládky

-odkaľovacie a usadzovacie nádrže

-kontaminované stavebné konštrukcie a pôda

Z hľadiska možných vplyvov a životné prostredie a biosféru je potrebné venovať pozornosť odpadom nebezpečným, ktorý si vyžadujú špecifický režim pri zaobchádzaní s ním z dôvodov národohospodárskych, alebo nebezpečenstva pre životné prostredie. Medzi dôležité odpady, ktoré majú veľký objem a vplyv na životné prostredie, počítame tzv.komunnálne odpady - odpady z obci. Okrem pevného odpadu, ktorý je viditeľný, vznika asi desaťnásobok kvapalných odpadov a obrovské objemy plynných odpadov a produkcia všetkých každoročne rastie o 3-5 %.

Štatistiky konštatujú, že na Slovensku sa ročne vyprodukuje cca 34 miliónov tón odpadov, z toho je asi 26 % zvláštnych, vrátane nebezpečných a komunnálnych. Na jedného obyvateľa pripadá 438 kg komunnálneho odpadu, v krajinách s environmentálnym cítením je to 15O-3OO kg.

13.2. NEBEZPEČNÉ ODPADY

Mnohé z týchto odpadov sú extrémne nebezpečné hlavne toxicitou, výbušnosťou, kancerogennosťou, mutagénnymi vlastnosťami, výbušnosťou, ale aj rádioaktivitou.

Najzákladnejšim úkonom zaobchádzania z nebezpečnými odpadmi je:

-klasifikácia odpadov

-detailný rozbor a inventarizácia zdrojov odpadov

Zásady komplexného systému hospodárenia a manipulácie s nebezpečnými odpadmi:

1. Minimalizácia tvorby nebezpečných odpadov vo výrobnej sfére úpravou technologických procesov, zamerať sa na tvorbu, tzv. konečných odpadov.

2. Obmedziť, nahradiť alebo vylúčiť výrobu produktov, výrobkov, ktoré sa môžu v ďalšej výrobe alebo po spotrebovaní stať zdrojom nebezpečných odpadov.

3. Dôsledne oddeľovať nebezpečné odpady od ostatných látok a produktov v okamžiku a mieste vzniku, vylúčiť vznik zmiešaných odpadov a nedefinovateľných zmesí odpadov.

4. Pri modernizácii výrobných procesov zaviesť máloodpadové technológie s uzatvoreným cyklom.

5. Všetkými dostupnými prostriedkami uplatňovať zneškodnenie a odstránenie nebezpečných odpadov hlavne: vrátením ich do výrobného procesu po predchádzajúcej chemickej, fyzikálnej a biologickej úprave; pri tepelnej úprave spaľovaním využívať teplo ako doplnkový zdroj energie (nebezpečné odpady ukladať do vhodného prostredia).

6. Pre nebezpečné odpady zo spoločenskej sféry je potrebné:

-zaistiť separovaný zber, nákup odpadov obsahujúcich nebezpečné látky,

-motivovať vhodnými spôsobmi záujem obyvateľstva o odovzdávanie odpadov obsahujúcich nebezpečné zložky do zberných miest,

-maximálne obmedziť vznik netriedených komunnálnych odpadov,

-komunnálny odpad pred uložením a spracovaním triediť aby z neho boli vyčlenené zložky charakteru nebezpečných látok.

7.Robiť asanáciu zbytkovej záťaže, ktoré znamenajú pre životné prostredie najväčšie riziko.

13.3. CHEMICKÉ ODPADY

Technicky i ekonomicky najpriaznivejšie podmienky pre obmedzovanie a minimalizáciu vzniku odpadov sú predovšetkým v chemickom priemysle a v chemických prevádzkach.

Chemické odpady je možno rozdeliť na:

a. organické spáliteľné bez komplikácií

b.organicky spáliteľné zo zachytávaním škodlivín anorganickej povahy (NOx, SOx, HCl)

c.organické spáliteľné len s mimoriadnymi postupmi (chlórované a fluorované uhľovodíky-PCB)

d.anorganické odpady

13.4. ORGANIZÁCIA ZNÍŽOVANIA MNOŽSTVA ODPADOV

Pre všetky kategórie odpadov platí:najskôr minimalizovať vznik odpadu, potom hľadať ich možné následné využitie a nakoniec uvažovať s uložením minimalizovaného množstva konečného odpadu.

Smery ďalšieho riešenia:

A.Obmedzovanie tvorby odpadov

a.uvedenie technologických zariadení a prevádzkovej disciplíny do stavu ako sú vo vyspelých krajinách

b.konštrukčné a technologické úpravy jestvujúcich zariadení (hermetizácia, obmedzovanie prevádzkových médií)

c.recyklacia, regenerácia činidiel

d.minimalizácia hmotnosti a objemu vznikajúcich odpadov

B.Uplatňovanie ekonomických nástrojov postihujúcich narušovanie prostredia

a.poplatky za vypúšťanie odpadov do prostredia (za znečistené vody, ovzdušie, iné znečistenie).

b.pokuty za neprípustné vypúšťanie alebo ukladanie odpadov do prostredia s prioritou nebezpečných odpadov

c.pokuty za negatívne zásahy do území, ktoré vznikli nesprávnym alebo nezodpovedným nakladaním s odpadmi

d.ekologické dane (odvody) postihujúce všetky produkty s nepriaznivými ekologickými parametrami pri výrobe, spotrebe a konečnom spracovaní.

e.ekologické zálohy, ktoré účinne stimulujú ekologické chovanie výrobcu a spotrebiteľa

13.4.1 Zber a triedenie odpadov

Producent výrobkov pri ktorých vznikajú priemyselné odpady, podľa zákona o odpadoch, musí zaistiť triedenie odpadov, čiže sú súčasťou výrobného procesu. Pri komunnálnych odpadov, podľa zákona, za pôvodcu odpadu je považovaná obec, na ktorej území odpady vznikli. Na základe toho obce by mali zabezpečovať triedenie prostredníctvom separovaného zberu, zabezpečiť odvoz domových odpadov a podieľať sa na rozvoji siete zberných surovín.

Systém odstraňovania zvláštneho odpadu spočíva v budovaní siete regionálnych zberní nebezpečného odpadu, vybudovanie ústredných zariadení na zneškodňovanie odpadov,vybudovanie ústredných skládok.

13.4.2. Recyklacia odpadov

Nedostatok surovín núti k opätovnému využívanie použitých materiálov. Napriek skutočnosti, že zber odpadných surovín má dlhú tradíciu nemáme dostatok vhodných technológií, ktoré by efektívne a na zodpovedajúcej úrovni spracovali druhotné suroviny. Výrobcovia často radšej vyrábajú nové výrobky, nakoľko nie sú pre nich dostatočne spracované legislatívne normy. Výhody opätovného použitia surovín sú však evidentné. Napr.náhrada starého papiera a dreva je takmer 100% + ušetrená energia. Desať tón železného šrotu nahradí 4O tón železnej rudy + energia spotrebovaná pri výrobe železného koncentrátu a k taveniu.

14.4.3. Zneškodňovanie tuhých odpadov

Najčastejší spôsob zneškodňovania týchto odpadov je skladovanie, kompostovanie, spaľovanie v kombinácii s kompostovaním, tepelným rozkladom - pyrolýzou. Skladovaním sa u nás likviduje takmer 9O % tuhých odpadov. Učinný spôsob je likvidácia spaľovaním avšak nevýhodou je vysoká cena. Náklady sa znižujú pokiaľ tepelná energia slúži na vykurovanie, alebo produkciu energie.

Kompostovanie je najpoužívanejší spôsob likvidácie organických odpadov, najmä poľnohospodárskej a drevárskej výroby. Podmienkou je, aby neboli kompostované látky kontaminované toxickými, radioaktivnými látkami a s vysokým obsahom patogenných organizmov.

Ciele štátnej environmentálnej politiky Slovenska sú spracované po legislatívnej stránke dostatočne v podobe Programu odpadového hospodárstva , ktorý obsahuje Súbor strategických cieľov a opatrení, ktoré sú rozložené do troch časových horizontov- 1996, 2OOO, 2OO5. Medzi dôležité opatrenia patrí:

-dobudovanie systému kontainerizácie pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a siete recyklizačných stredísk nebezpečných odpadov,

-zabránenie nežiadúcim dovozom odpadov,

-spracovanie minimálne 8O % biologických odpadov na organické hnojiva,

-ekonomické zvýhodnenie a rozšírenie zberu a využívania druhotných surovín (oleje,sklo,kovy,papier,..),

-zníženie počtu evidovaných skládok na polovicu a likvidácia divokých skládok,

-zvýšiť využívania odpadov na hospodárske účely, najmä popolčeka a škváry z elektrárni a teplárni, odpadov zo stavebníctva, drevospracujúceho, hutnického a chemického priemyslu, napr.zavadzaním bezodpadových technológií, recirkulácie atď.

Posledná aktualizácia: 22.08.2000