METODICKÉ MATERIÁLY PRE VÝUČBU EKOLÓGIE

EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY

NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

UČEBNÉ TEXTY, TESTY

www stránky s učebnými textami

ENVIRONMENTÁLNA EKOLÓGIA CICAVCOV:
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/tempus/brtek/index.htm

ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY PRI EKONOMICKOM ROZHODOVANÍ:
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/tempus/sibl/index.htm

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/tempus/kminiak/index.htm

OCHRANA BIODIVERZITY:
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/tempus/bio/index.htm

www stránky s učebnými testami

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kminiak/7.htm

 

Vysokoškolské učebné texty

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Základy ekológie a vybrané kapitoly
environmentalistiky

JOZEF TEREK – ZDENKO VOSTAL

Prešov 1998
 

Recenzenti: 
Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., Doc. RNDr. Ladislav Mikloš, DrSc.

Obsah/

I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV. / XV. / XVI. / XVII. / XVIII. /
Literatúra

OBSAH:

I.VÝZNAM A ROZDELENIE EKOLÓGIE

II. EKOLOGICKÉ ČINITELE 

2.1. Pojmy ekologických činiteľov
2.2. Abiotické faktory prostredia
2.2.1. Teplo
2.2.1.1. Tepelná bilancia
2.2.1.2. Letálna teplota
2.2.1.3. Morfologické adaptácie
2.2.1.4. Fyziologické a etologické adaptácie
2.2.2 Svetlo
2.2.2.1. Morfologické a fyziologické adaptácie na svetlo 
2.2.2.2. Svetelná tolerancia
2.2.2.3. Zraková orientácia
2.2.2.4. Menotaxia
2.2.2.5 Vplyv svetla na aktivitu
2.2.3. Neviditeľné žiarenie
2.2.4 Voda
2.2.4.1. Voda ako vonkajšie prostredie
2.2.4.2. Teplotné pomery
2.2.4.3. Chemizmus vody
2.2.4.4. Prúd vody
2.2.5 Vzduch
2.2.5.1. Zaťaženie ovzdušia
2.2.6. Pôda
2.2.6.1. Pôdny profil a textúra
2.2.6.2. Pôdne typy
2.2.6.3. Pôdne organizmy 
2.2.7. Klíma
2.2.8. Oheň
2.3. Biotické faktory prostredia
2.3.1. Vnútrodruhové (homotypické, intraspeciové) vzťahy
2.3.1.1. Čeľade 
2.3.1.2. Štáty
2.3.2. Medzidruhové (interspeciové, heterotypické) vzťahy
2.3.2.2. Symbióza
2.3.2.3 Antibióza
2.4. Trofické faktory
2.4.1. Autotrofná výživa
2.4.1.1. Chemoautotrofné organizmy
2.4.1.2. Fotoautotrófne organizmy
2.4.2. Heterotrofná výživa
2.4.2.1. Nároky na kvalitu potravy
2.4.2.2. Vplyv výživy na kondíciu
2.4.2.3. Potravná špecializácia
2.5. Biogeochemické cykly
2.5.1. Voda
2.5. Kyslík
2.5.3. Uhlík
2.5.4. Dusík
2.5.5. Fosfor
2.5.6. Síra
2.5.7. Vápnik
2.5.8. Ostatné biogénne prvky
2.6. Adaptácie na prostredie a spôsob života
2.6.1. Adaptácie baktérií a rastlín
2.6.2. Adaptácie živočíchov


 III. EKOLÓGIA POPULÁCIÍ  

3.1. Pojem populácie
3.2. Štruktúra populácie 
3.2.1 Denzita
3.2.2. Abundancia
3.2.3. Frekvencia
3.2.4. Disperzia
3.2.5. Etilita
3.2.6. Sexilita
3.2.7. Natalita
3.2.8. Morbidita
3.2.9. Mortalita
3.2.10. Dominancia
3.2.11. Biomasa
3.2.12. Habitus
3.2.13. Dynamika populácie
3.3.1. Princípy dynamiky populácie
3.3.2. Trend populačnej dynamiky
3.3.3. Abundačná dynamika
3.3.4. Gradácia
3.4. Genetika populácie
3.4.1. Genotyp a fenotyp populácie
3.4.2. Genetická konštrukcia populácie
3.4.3. Genetický drift
3.4.4. Adaptívna hodnota
3.4.5. Rýchlosť rastu populácie 
3.4.6 Oportunistické a rovnovážne populácie
3.5. Populácia baktérií a siníc
3.6. Populácie rastlín
3.7. Populácie živočíchov
3.7.1. Populačná dynamika
3.7.2. Disperzná dynamika
3.7.3. Migrácia


 IV. CENOLÓGIA 

4.1. Ekoregióny
4.1.1. Biosféra
4.1.2. Ekosystém
4.1.3. Biochorióny
4.2. Štruktúra spoločenstiev


 V. EKOSYSTÉM 

5.1. Trofické zložky ekosystému
5.1.1. Producenti
5.1.2 Konzumenti
5.1.3. Reducenti
5.2. Cesty transformácie látok
5.3. Ekologická pyramída
5.4. Energetika ekosystémov
5.5. Dynamika ekosystému
5.6. Autoregulácia ekosystému
5.7. Zaťažiteľnosť ekosystému
5.8. Sukcesia ekosystému
5.9. Evolúcia ekosystému
5.10. Ekoton a fragmenty ekosystému
5.11. Súčasný vývoj biosféry


 VI. KRAJINA 

6.1. Vlastnosti krajiny
6.2. Druhy krajiny
6.3. Štruktúra krajiny
6.4. Krajinný potenciál a funkcie krajiny


 VII. ÚVOD DO ENVIRINMENTALISTIKY 

7.1. Životné prostredie (ŽP)
7.1.1. Znehodnotenie životného prostredia
7.1.2. Spoločenské dôsledky znehodnocovania ŽP


 VIII. PRÍRODNÉ ZDROJE 

8.1. Prírodné prostredie
8.2. Energetické zdroje
8.2.1. Alternatívne zdroje energie
8.2.2. Hospodárenie s energiou
8.3. Nerastné suroviny
8.4. Vodné zdroje
8.5. Pôda
8.6. Genofond


 IX. VŠEOBECNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ZEMI 

9.1. Zmeny chemického zloženia atmosféry
9.2. Znečistenie atmosféry pevnými látkami a následné zmeny v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na povrch Zeme
9.3. Tepelné znečistenie atmosféry
9.4. Zmeny obehu vody v prírode a znečistenie oceánov
9.5. Chemické znečistenie prostredia
9.6. Zmeny v štruktúre rastlinstva a živočíšstva
9.7. Vojnové konflikty
9.8. Civilizačné choroby
9.9. Demografický vývoj a výroba potravín


X. HLAVNÉ DRUHY ZNEČISTENÍ A DÔSLEDKOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 

10.1. Chemické výroby
10.1.1. Anorganická technológia
10.1.2. Organická technológia
10.2. Energetika
10.3. Doprava
10.4. Urbanizácia
10.5. Poľnohospodárstvo
10.6. Rekreácia


 XI. ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

11.1. Zdravie a adaptácia
11.1.1. Fylogenetická adaptácia
11.1.2. Ontogenetická adaptácia
11.1.3. Aklimatizácia
11.1.4. Krátkodobé adaptácie nervové a hormonálne
11.1.5. Imunitné deje
11.1.6. Civilizačné adaptácie
11.2. Faktory životného prostredia
11.2.1. Fyzikálne faktory
11.2.2. Chemické látky
11.2.3. Biologické faktory
11. 3 Aspekty životného prostredia


 XII. SÚČASTNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU 

12.1. Dopady na životné prostredie
12.1.1. Vek a zdravie obyvateľstva
12.1.2. Druhová rozmanitosť organizmov a ich prostredia
12.1.3. Stabilita ekosystémov
12.1.4. Stav ekonomiky
12.1.5. Znečistenie ovzdušia
12.2. Stav životného prostredia Slovenskej republiky
12.2.1. Zásobovanie vodou
12.2.2. Odpady
12.2.3. Poľnohospodársky pôdny fond
12.2.4. Lesný pôdny fond


 XIII. ODPADY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 

13.1. Vznik odpadov
13.2. Nebezpečné odpady
13.3. Chemické odpady
13.4. Organizácia znižovania množstva odpadov
13.4.1. Zber a triedenie odpadov
13.4.2. Recyklácia odpadov
13.4.3. Zneškodňovanie tuhých odpadov


 XIV. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

14.1. Definície základných pojmov
14.2. Zákon o ochrane prírody a krajiny
14.2.1. Územná ochrana prírody a krajiny
14.2.2. Druhová ochrana
14.3. Poľovníctvo a rybárstvo
14.4. Medzinárodná spolupráca


 XV. EKONÓMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

XVI. PRÁVNE A ORGANIZAČNO-SPRÁVNE NÁSTROJE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

16.1. Hlavné ciele
16.2 Organizačná štruktúra orgánov a ich pracovná náplň
16.3. Environmentálna politika


 XVII. STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

XVIII: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

18.1. Všeobecné princípy environmentálnej výchovy
18.1.1. Podmienky úspešnej environmentálnej výchovy
18.1.2. Systém environmentálnej výchovy
18.2. Medzinárodná spolupráca


Použitá a odporúčaná literatúra
 
 

Predslov
Autori týchto učebných textov sa v krátkom čase podujali reagovať na požiadavku zavedenia ekologickej disciplíny do tzv. všeobecného základu štúdia a vypracovať základný materiál, ktorý by umožnil zorientovať sa v zložitej problematike ekológie, životného prostredia človeka, resp. environmentalistike. Ako každá práca, ktorá je písaná za chodu v časovo obmedzenom limite má svoje nedostatky. Texty hlavne z environmentalistiky prestavujú iba vybrané aspekty životného prostredia človeka než komplexný pohľad na širokú problematiku. Autori pri vypracovávaní textov čerpali údaje z uvedenej resp. odporúčanej literatúry ako aj z vlastných poznatkov. Domnievame sa, že v spojení učebných textov a prednášok zo seminármi v rozsahu 1/1 tieto nedostatky budú znížené a na základe skúsenosti zo zavedením nového predmetu budú odstránené v nasledujúcom vydaní učebných textov. Texty skrípt sú rozdelené do dvoch častí: základy ekológie a vybrané kapitoly z environmentalistiky a sú určené poslucháčom Pedagogickej fakulty, Fakulty humanitných a prírodných vied PU, príp. aj ďalších záujemcov, ktorých problematika ekológie a životného prostredia človeka zaujíma.
 

Autori

Posledná aktualizácia: 22.08.2000