Tematicky je vedecko - výskumná činnosť pracovníkov oddelenia zameraná na netradičné systémy a metódy pri výučbe a pri riešení úloh fyziky s využitím skúseností a praktických poznatkov žiakov. Cieľom tohto výskumu je hľadanie a rozvoj nových technológií vyučovania fyziky s maximálnym zastúpením samostatnej tvorivej práce študentov ako aj ďalšie vzdelávanie učiteľov z praxe. Za tým účelom boli pracovníkmi oddelenia riešené projekty:
VEGA 1/4382/97 "Prvotné poznatky žiakov a vyučovanie fyziky v I. a v II. ročníku gymnázia."
MVTP Tempus Phare AC_JEP 14327 - 1999 "Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov".
MVTP/57226 - CD - 1999 - 1 "Health and Enviroment".
MVTP - Sokrates A1/CM/1/EVS - s "Under Europen Sky"
Od roku 1997 pravidelne každý rok je realizovaný projekt "Klub učiteľov fyziky stredných škôl" a od roku 2002 tiež "Klub učiteľov fyziky základných škôl".
granty
........
partneri
.......