realizácia názov grantu vedúci grantu

'96-'99 Prvotné poznatky žiakov
  VEGA 1/4382/97 Doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc.
01'98-12'98 Klub učiteľov fyziky stredných škôl 98
  grant OSF RNDr. Marián Kireš, PhD. 
01'99-12'99 Klub učiteľov fyziky stredných škôl 99
  grant OSF RNDr. Marián Kireš, PhD.
'98-'01 Environment and Health
  Socrates Comenius A3.1 RNDr. Degro, J., CSc.
'99-'01 Under a European Sky
  Socrates Comenius A1 RNDr. Degro, J., CSc.
06'01 Internet a vyučovanie fyziky I
  grant OSF RNDr. Degro, J., CSc.
08'01 Internet a vyučovanie fyziky II
  grant OSF RNDr. Degro, J., CSc.
10'00-10'01 Klub učiteľov fyziky stredných škôl 2000
  grant OSF RNDr. Marián Kireš, PhD.
11'99-04'02 Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov
  Tempus AC_JEP 14327-1999 Doc. M. Ganajová
01'02-06'02 Klub učiteľov fyziky základných škôl
  grant OSF RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.
03'02-07'02 Klub učiteľov fyziky stredných škôl 2002
  grant OSF RNDr. Marián Kireš, PhD.
09'02-12'04 Inovácia metód a prostriedkov sprístupňovania fyzikálnych poznatkov žiakom gymnázia s dôrazom na aktívne poznávanie a prihliadnutím na poznatky žiakov získané z mimoškolských zdrojov.
  KEGA 3/0009/02 RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.
2003 Overenie efektívnosti použitia moderných prostriedkov vo vyučovaní fyziky
  DAAD RNDr. Marián Kireš, PhD.
  .....
  VECIT RNDr. Marián Kireš, PhD.