ŠVOČ | diplomové práce | rigorózne práce | 1.kvalifikačná skúška | 2.kvalifikačná skúška | dizertačné práceŠVOČRNDr. Zuzana Ješková, PhD.
 • Adriana Trojanovičová – Fyzikálny experiment v systéme IP COACH - 1997 (1.miesto – školské kolo)
 • Jana Pencáková - Grafy vo vyučovaní fyziky - 1997
 • Štefan Palušek - Školské experimenty v systéme IP COACH - 1998 (1. miesto – školské kolo)
 • Martina Onofrejová - Tepelné deje v plynoch v prostredí IP COACH - 2000 (2.miesto - školské kolo)
 • Šarlota Rebrešová - Školské experimenty z kinematiky v systéme IP COACH - 2000, (3.miesto - školské kolo)
 • Martina Onofrejová - Ohyb na štrbine a mriežke - 2001 (2. miesto - školské kolo)
 • Šarlota Rebrešová - Modelovanie v školskej fyzike - 2001 (3. miesto - školské kolo)
 • Zuzana Mackovjaková – Meranie tiažového zrýchlenia pomocou počítačom podporovaného laboratória - 2002 (3.miesto – školské kolo, 3. miesto – celoštátne kolo)
 • Marianna Brezinová – Metóda dynamického modelovania vo vyučovaní fyziky – 2002
 • Konkoľová Mária - Matematické modelovanie fyzikálnych javov na počítači - 2003

RNDr. Ján Degro, CSc.

 • K. Mikolajová - Obsahová analýza gymnaziálnych učebníc fyziky - 97/98
 • S. Holotňák - Internet a vyučovanie fyziky - 97/98
 • H. Fečová - Ionizujúce žiarenie v životnom prostredí - 98/99 (odporúčaná na celoštátne kolo)
 • P. Marton - Delphi a jeho možnosti vo vyučovaní fyziky - 98/99 (odporúčaná na celoštátne kolo, tretie miesto fakultné kolo)
 • K. Vašková - Elektromagnetické polia v životnom prostredí človeka - 99/00
 • R. Jurč - Racionálne využitie energie - 00/01
 • K. Čavajdová - Nízkoenergetický dom - 01/02

Diplomové práce


RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. :

 • Anna Stránska - Panel pre demonštráciu základných vlastností elektrických obvodov - 1987
 • Jana Semanová - Fyzikálne paradoxy v problémovom vyučovaní - 1988
 • Martina Závadská - Aktivizujúce formy práce vo vyučovaní fyziky na školách - 1989
 • Zuzana Kostková - Fyzikálne úlohy a rozvoj tvorivého myslenia - 1991
 • Svetlana Raffayová - Problémové vyučovanie a jeho uplatnenie vo fyzike - 1991
 • Jana Lacková - Metóda čiernej skrinky vo vyučovaní fyziky - 1992
 • Zuzana Stramská - Skupinové vyučovanie vo fyzike - 1992
 • Eleonóra Liptáková- Využitie počítača vo vyučovaní fyziky na strednej škole - 1993
 • Andrea Ondrušová - Cvičenia z fyziky v rámci nového systému vyučovania s uzavretým cyklom - 1995
 • Ladislav Horváth - Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky - 1996
 • Monika Vozárová - Riadenie samostatnej práce študentov a jeho uplatnenie v Praktiku školských pokusov z fyziky - 1997
 • Adriana Labancová - Uplatnenie samostatnej riadenej práce študentov v Praktiku školských pokusov z fyziky - 1997
 • Hana Seredayová - Možnosti fyziky pri rozvíjaní tvorivosti študentov - 1998
 • Denisa Pomikalová - Úloha vystaveného fyzikálneho experimentu pri vyučovaní fyziky - 1999
 • Štefánia Brédová - Projektová metóda vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 2000
 • Viera Genčurová - Inštrukčné listy pre systém vyučovania s uzavretým cyklom v tematickom celku : Optické sústavy a optické zobrazovanie - 2001
 • Katarína Podolonovičová - Kooperatívne vyučovanie vofyzike ZŠ - 2002
 • Miriam Drozdová - Experiment ako prostriedok aktívneho poznávania žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 2003

RNDr. Marián Kireš, PhD.

 • Radoslav Popadič - Výučbový videozáznam pre vyučovanie fyziky na gymnáziu - 1995
 • Slavomíra Mojžiščáková - Metódy a formy zaradenia fyzikálneho experimentu do vyučovania fyziky na gymnáziu - 1996
 • Pavol Chmeliar - Výučbový videozáznam pre vyučovanie tematického celku „Termika“ na gymnáziu - 1996
 • Adriana Vašková - Metodické materiály pre vyučovanie tematického celku „Molekulové vlastnosti kvapalín“ - 1997
 • Slavomír Harabin - Fyzikálny experiment ako motivačný prvok vyučovania fyziky - 1997
 • Andrea Hreščová - Fyzikálne úlohy v tvorivom osvojovaní fyzikálnych poznatkov - 1998
 • Milan Krempaský - Mechanické kmitanie a vlnenie - 1998
 • Gabika Kačírová - Modernizácia obsahu vyučovania fyziky na gymnáziach - 1999
 • Radoslav Kalakay - Prezentácia a popularizácia fyzikálnych poznatkov prostredníctvom modernej audiovizuálnej a výpočtovej techniky - 1999
 • Jozef Onufer - Aplikácia praktických žiackych poznatkov vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - 2000
 • Danka Tokárová - Inovácia obsahu vyučovania fyziky na gymnáziu - 2000
 • Jana Šoltýsová - Využitie prvotných poznatkov žiakov pri tvorivom osvojovaní fyzikálnych javov - 2001
 • Mária Jenčová - Samostatné žiacke poznávanie fyzikálnych javov - 2001
 • Antónia Schrotterová - Využitie multimédií na tvorbu a prezentáciu didaktických materiálov vo vyučovaní fyziky - 2002
 • Evka Čukanová - Moderné didaktické prostriedky na vyučovanie fyziky - 2003
 • Mária Trebuňová - Fyzikálna interpretácia javov z bežného života - 2003
 • Marek Matuška - - 2004
 • Lucia Čerevková - - 2004
 • Silvia Sulajová - - 2004
 • Eduard Skonc - - 2004

RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

 • Adriana Trojanovičová - Fyzikálny experiment v systéme IP COACH - 1998
 • Jana Pencáková - Grafy vo vyučovaní fyziky - 1998
 • Štefan Palušek - Školské experimenty v systém IP COACH - 1999
 • Martina Onofrejová - Školské experimenty s využitím vybraných senzorov v systéme IP COACH - 2001
 • Šarlota Rebrešová: Školské experimenty s ultrazvukovou sondou polohy v systéme IP COACH - 2001

Doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc. :

 • Jana Fričová - Trendy v školských systémoch - 1994
 • Anna Paraličová - Testy k téme Štruktúra a vlastnosti kvapalín - 1994
 • Anna Šullová - Testy k téme Zmeny skupenstva látok - 1994
 • Jana Vítková - Demonštračný motivačný experiment - 1995
 • Ján Pribiš - Elektrický prúd v kovoch - výučba v systéme s uzavretým cyklom - 1996
 • Slavomír Partila - Výklad základov fyziky plazmy pre študentov gymnázií -
  konzultant Doc. Ing. Karel Kudela, DrSc - 1996
 • Gabriela Kalloková - Prvotné poznatky žiakov a vyučovanie fyziky na gymnáziu - 1997
 • Andrej Švárny - Prvotné poznatky žiakov a vyučovanie fyziky na základnej škole - 1997
 • Lenka Filipová - Inštrukčné listy pre systém vyučovania s uzavretým cyklom v tematickom celku mechanické vlnenie - 1998
 • Tibor Révay - Informačný test z fyziky pre II. ročník gymnázia - 1998
 • Silvia Fuňáková - Skúsenosti žiakov ZŠ a ich využitie vo vyučovaní fyziky - 2001
 • Lenka Trebunová - Fyzikálne úlohy a rozvoj tvorivosti žiakov ZŠ - 2002

RNDr. Ján Degro, CSc.

 • A. Balaščáková - Fyzika ako základ vedecko-technického rozvoja spoločnosti - 1987
 • A. Šandala - Feromagnetické kvapaliny, ich príprava a fyzikálno-technické vlastnosti -1987
 • S. Hlopková - Vratná a nevratná magnetická relaxácia v amorfných feromagnetikách -1988
 • I. Čičváková - Využitie technických aplikácii fyzikálnych javov ako motivačného prvku pri výuke fyziky na stredných školách - 1994
 • D. Macíková - Fyzika a životné prostredie - 1994
 • Ľ. Mižáková - Ekologická výchova na hodinách fyziky - 1996
 • E. Liptáková - Využitie technických aplikácii fyzikálnych javov ako motivačného prvku pri výuke fyziky - 1996
 • M. Ház - Stacionárne elektrické a magnetické pole v testoch - 1996
 • Z. Bakoóvá - Fyzika a životné prostredie – Zvuk a hluk - 1997
 • S. Holotňák - Internet a vyučovanie fyziky - Fyzika na Internete -1998
 • M. Kudláč - Fyzika a životné prostredie - Obnoviteľné zdroje energie - 1998
 • L. Schrieffelová - Fyzika a životné prostredie – svetlo a osvetlenie - 1999
 • Mikolajová - Ekologické aspekty vo vyučovaní fyziky - 1999
 • H. Fečová - Fyzika a životné prostredie – ionizujúce žiarenie - 2000
 • P. Marton - Modelovanie vybraných fyzikálnych javov vo vyučovaní fyziky - 2000
 • K. Vašková - Fyzika a životné prostredie - elektromagnetické polia - 2001
 • R. Jurč - Energia - 2002


Rigorózne práce


RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. :

 • Eleonóra Liptáková - Motivačné a aktivizujúce metódy vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 1999
 • Bibiána Bartková - Motivácia žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 1999
 • Zuzana Kokavcová - Projektové vyučovanie vo fyzike - 1999
 • Jana Haničáková - Kooperatívne vyučovanie vo fyzike ZŠ - 2000
 • Monika Štrbáková - Fyzikálna podstata javov v atmosfére a ich transformácia do vyučovania fyziky na ZŠ - 2000
 • Parasková Denisa Záujmový útvar z fyziky na ZŠ - 2001

RNDr. Marián Kireš, PhD.

 • Adriana Vašková - Ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky - 1999
 • Jarka Kašická - Metodické materiály pre vyučovanie astrofyziky v 9.r. ZŠ - 1999
 • Milan Krempaský - Kvalitatívne úlohy z kmitov, vlnenia a akustiky - 1999
 • Zuzana Majirská - Motivácia žiakov a pochopenie podstaty fyzikálnych javov v bežnom živote - 2000
 • Dana Lišková - Mechanika tekutín v kvalitatívnych úlohách a ich využitie na SOU - 2001
 • Františka Palečková - Fyzika každodenného života v kvalitatívnych úlohách - 2001
 • Pavol Chmeliar - Žiacky experiment a motivácia k fyzikálnemu poznávaniu -
 • Andrea Petrovská - Fyzikálne úlohy vo vyučovaní fyziky na gymnáziu -
 • Ľubica Ildžová - Aktivizujúce metódy a formy samostatnej poznávacej činnosti žiakov ZŠ -
 • Danka Tokárová - Tvorba a využitie doplnkových učebných textov vo vyučovaní fyziky na strednej škole -
 • Martina Palková - Tvorba pracovných listov pre vyučovanie fyziky na gymnáziu -

RNDr. Ján Degro, CSc.

 • Mgr. M. Rafajová - Rozvíjanie tvorivosti žiakov vo vyučovaní na ZŠ - 1999
 • Mgr. M. Kudláč - Zdroje energie v gymnaziálnom učive fyziky - 1999
 • Mgr. D. Macíkova - Environmentálna výchova vo vyučovaní fyziky - 2000
 • Mgr. M. Štrbáková - Fyzikálna podstata javov v atmosfére a ich transformácia do vyučovania fyziky na ZŠ - 1999
 • Mgr. J. Bucková - Pracovné listy pre 6. roč. základnej školy - 1999


1.kvalifikačná skúška


RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. :

 • Róbert Wintner - Možnosti rozvíjania tvorivosti žiakov vo vyučovaní fyziky - 1998
 • Milena Janušová - Vplyv tvorivého učiteľa fyziky na rozvoj tvorivosti žiakov - 1998
 • Maťašovská Milada - Rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, využitím Lego učební vo fyzike 6,.7. a 8.ročníka ZŠ - 1998
 • Štefánia Miková - Netradičný pokus v učive fyziky na základných školách - 1998
 • Elena Malatová - Magnetické pole cievky s prúdom v SVUC - 1998
 • Jana Belayová - Rozvoj tvorivých aktivít detí v učive fyziky v základnej škole - 1998
 • Danka Matejková - Motivačné a aktivizujúce metódy vo vyučovaní žiakov ZŠ - 1999

RNDr. Marián Kireš, PhD.

 • Mgr.Eva Vysopalová Porovnávanie klasických a alternatívnych učebníc fyziky - 1998
 • Mgr.Dana Filčáková Motivácia žiakov SOU cez kvalitatívne fyzikálne úlohy - 1998
 • Mgr.Ladislav Drozd Praktické poznatky žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 1998
 • Mgr.Mária Kučerová Využitie exkurzie z fyziky v 9.ročníku ZŠ - 1998
 • Mgr.Maria Mačáková Tvorivosť a fyzikálne úlohy na ZŠ - 1998
 • Mgr.Alexander Loziak Transformácia žiackych praktických poznatkov do vyučovania fyziky na ZŠ - 1998
 • Lídia Huszaghová Systematizácia žiackych vedomostí a záverečné testy - 1999

RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

 • Mária Gajdzíková - Tvorba neštandardizovaného výstupného didaktického testu z fyziky na 2.stupni ZŠ - 1999
 • Jana Ganzarčíková - Tvorba didaktického testu z tematického celku Elektrický prúd v kovoch - 2002

RNDr. Ján Degro, CSc.

 • Mgr. S.Bartošová - Integrácia environmentálnych prvkov do vyučovania fyziky - 1998
 • Mgr. R.Brutovský - Integrácia environmentálnych prvkov do vyučovania fyziky - 1998
 • Mgr. A.Gregová. - Integrácia environmentálnych prvkov do vyučovania fyziky v 9. roč. základnej školy - 1998


2.kvalifikačná skúška


RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. :

 • Libuše Štrbianová - Návrh inštrukčných listov pre vyučovanie fyziky v systéme VUC pre štvorročné gymnázium - 1999
 • Ľubica Hogelová - Projektové vyučovanie vo fyzike -2001
 • Mária Onuščáková - Inovačné metódy vo vyučovaní fyziky - 2002
 • Viera Labudová - Motivačné a aktivizujúce metódy vo vyučovaní fyziky - 2002

RNDr. Marián Kireš, PhD.

 • Marta Artimová - Projekty pre samostatné poznávanie žiakov - 1999
 • Mária Hanoutová - Fyzikálne úlohy v tvorivom osvojovaní fyzikálnych poznatkov - 2001
 • Oľga Lissýová - Príprava talentovaných žiakov základnej školy na fyzikálnu olympiádu - 2001
 • Mária Kvašňáková - - 2002
 • Vladimír Mašlej - Využitie appletov vo výučbe fyziky - 2002
 • Eva Vysopalová - - 2002

RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

 • Ľuba Popíková - Motivačné a aktivizujúce metódy vo vyučovaní fyziky - 2002
 • Zuzana Majerčáková - Zaradenie počítača do výuky fyziky - 2002

RNDr. Ján Degro, CSc.

 • RNDr. M. Renkerová - Environmentálne vzdelávanie vo vyučovaní fyziky na SOŠ a SOU
 • Mgr. M. Rejtová - Projektová metóda vo vyučovaní fyziky


Dizertačné práce