Čo je KUF ZŠ | Našim cieľom v rámci KUF ZŠ je | Konkrétne ciele projektu | Časový harmonogram KUF ZŠ 2002 | fotogaléria | KUF ZŠ 2003  

 

 
Čo je KUF ZŠ

   Klub učiteľov fyziky základných škôl budú neformálne stretnutia učiteľov fyziky základných škôl s pracovníkmi vysokoškolskej inštitúcie pripravujúcej budúcich učiteľov a budúcimi učiteľmi fyziky o aktuálnych problémoch a trendoch vo vyučovaní fyziky a fyzike ako vede. Nadväzuje na päťročnú tradíciu Klubu učiteľov fyziky stredných škôl.
   Stretnutia sa budú uskutočňovať v pravidelných intervaloch na základe pozvánkovej brožúry, ktorá poskytne učiteľom potrebné informácie o programe stretnutia a jeho obsahovej náplni. Brožúra má dať učiteľom možnosť pripraviť si konkrétne otázky k preberanej téme a tak podnietiť ich záujem o aktívnu účasť na stretnutí.
   Stretnutia budú organizované formou kombinácie prednášky a pracovného seminára, v rámci ktorého budú mať učitelia možnosť priamo si odskúšať predvádzané experimenty, výučbové videozáznamy a vyvinutý software a vyjadriť sa k nim ako aj k preberanej problematike. Každé stretnutie klubu bude pripravené a vedené vybraným vysokoškolským pedagógom resp. skupinou pracovníkov, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti.
Na základe doterajších skúseností v snahe zabezpečiť praktickú aplikáciu a čo najširšie uplatnenie prezentovaných inovatívnych metód či prostriedkov obdrží každý účastník Klubu učiteľov na jednotlivých stretnutiach metodické materiály spracované vo forme priamo použiteľnej vo výučbe.
 
   

 

 

Našim cieľom v rámci KUF ZŠ je:
 • Poskytnúť učiteľom priestor pre ďalšie vzdelávanie a zabezpečiť im tak rozširovanie a získavanie nových vedomostí z fyziky a didaktiky fyziky. V rámci tohto vzdelávania oboznámiť učiteľov s najnovšími formami a metódami výučby so zameraním na využitie výpočtovej techniky, internetu a multimediálnu výučbu
 • Prístupnou formou prezentovať najnovšie objavy v oblasti fyziky, spôsoby ich praktického využitia ako aj hľadať vhodné metódy na ich začlenenie do vyučovania. Prispievať tak k modernizácii obsahu aj metód vzdelávania a ich priblíženiu ako potrebám praxe tak záujmom žiakov.
 • Sprostredkovať diskusiu o aktuálnych problémoch vyučovania fyziky na základnej škole a zabezpečiť tak spätnú väzbu medzi učiteľmi fyziky na základných školách a pracovníkmi fakulty pripravujúcej budúcich učiteľov v snahe skvalitniť prípravu budúcich učiteľov na ich povolanie.
 • Pomôcť začínajúcim učiteľom pri ich nástupe do praxe, pri riešení ich metodických a odborných problémov.
 • Umožniť prezentáciu zaujímavých a podnetných nápadov učiteľov z praxe a napomôcť tak ich propagácii medzi širokou učiteľskou verejnosťou.
 
   

 

 


Konkrétne ciele projektu:
 • zorganizovať 6 stretnutí učiteľov základných škôl (skupina cca 35 učiteľov ) monotematicky zameraných na vytipované okruhy problémov
 • zorganizovať jednodňový pracovný seminár venovaný problematike školského fyzikálneho experimentu a tvorivej dielni učiteľských nápadov
 • vypracovať informačnú brožúru pre propagáciu jednotlivých stretnutí Klubu učiteľov fyziky
 • zaviesť univerzálny zakladací blok s prednesenými prednáškami, metodickými materiálmi a vizuálnymi učebnými pomôckami pre každého účastníka a knižnice fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov,
 • doplniť Školský informačný servis z fyziky na internete o www stránky obsahujúce materiály spracované pre jednotlivé klubové stretnutia a prezentovať tak stretnutia Klubu učiteľov fyziky aj v elektronickej podobe a sprístupniť ich tak širšej učiteľskej verejnosti
 • vytvoriť CD ROM obsahujúci Školský informačný servis z fyziky a školám, ktoré sa zúčastnia Klubu učiteľov fyziky základných škôl v plnom rozsahu ho venovať,
 • v závere kurzu udeliť za aktívnu účasť a konkrétny prínos vybraným učiteľom certifikát o absolvovaní kurzu ďalšieho vzdelávania učiteľov fyziky.
 
   

 

Časový harmonogram KUF ZŠ 2002 :

6.2.2002 Školský informačný servis fyzika ako prostriedok vzdelávania učiteľa aj žiaka
  RNDr. Marián Kireš, PhD.
27.2.2002 Pokusy s jednoduchými pomôckami a ich miesto vo vyučovaní fyziky
  RNDr.Ľudmila Onderová, PhD.
20.3.2002  Aplikácia inovatívnych metód v každodennom vyučovacom procese
  Doc.RNDr.Jozef Gajdušek,CSc.
17.4.2002 Environmentálne vzdelávanie vo fyzike
  RNDr.Ján Degro, CSc.
20.5.2002 Tvorba, použitie a vyhodnocovanie didaktických testov
  RNDr.Zuzana Ješková, PhD.
19.6.2002 Multimédiá a počítačom podporované učenie
  RNDr.Marián Kireš, PhD.
27.6.2002 Úvod do astronómie a astrofyziky. Zaostřeno na Slunce.
  doc.RNDr. Eva Vargová, CSc., doc.RNDr. Zdeněk Mikolášek
22.10.2002   Školský fyzikálny experiment - netradičné experimenty, demonštračné experimenty, experimenty s pomocou počítača
Tvorivá dielňa učiteľských nápadov
  RNDr.Ľudmila Onderová, PhD.
 
   

 


KUF ZŠ 2003


Ďalšie stretnutia Klubu učiteľov ZŠ, ktoré majú byť zamerané aj na zvládnutie základnej počítačovej gramotnosti, prácu s edukačným balíkom a implementáciu IKT do vyučovania fyziky na ZŠ sú plánované od septembra 2003, po dokončení multimediálnej učebne na PF UPJŠ. Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na stránke oddelenia.