PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 3
Pohyb satelitov

5. Úvod - predpoklady

5.1 Obsah štúdia
V nasledujúcich častiach sa budeme zaoberať štúdiom pohybu satelitov, obiehajúcich okolo oveľa väčších centrálnych objektov.
Pri riešení tejto problematiky musíme mať na zreteli Newtonove pohybové zákony*, gravitačný zákon** a Coulombov zákon***. Pri popise pohybu po kružnici**** bude hrať dôležitú úlohu dostredivá sila a uhlové zrýchlenie.
V nasledujúcej časti popisujeme ako používať uvedené zákony a pojmy popisujúce pohyb satelitov. Bude ukázané, že pre hlbšie pochopenie je potrebné rozlišovať pojmy zotrvačná hmotnosť a gravitačná hmotnosť, ako dve odlišné vlastnosti hmoty. Tieto pojmy boli bližšie vysvetlené v časti „Voľný pád telies“.

5.2 Niekoľko úvodných otázok
Pri odvodzovaní všeobecného gravitačného zákona bolo Newtonovou geniálnou myšlienkou pochopenie, že padanie jablka zo stromu a pohyb Mesiaca okolo Zeme pochádza z toho istého základného zákona prírody. To čo platí pre Mesiac, platí aj pre satelity, ktoré dnes vo veľkom počte obiehajú okolo Zeme. Pre pochopenie Newtonovej myšlienky si musíme odpovedať na niekoľko otázok, týkajúcich sa uvedených problematík ako napr.:

  • Prečo sa astronauti v kozmickej lodi správajú, akoby nemali hmotnosť?
  • Čo má vplyv na periódy obiehania satelitov okolo Zeme, polomer ich dráhy, ich hmotnosť, alebo niečo iné?
  • Ktoré podmienky musia byť splnené, aby bol satelit geostacionárny (znamená to, že ho pri pohľade zo Zeme vidíme stále na tom istom mieste)? Môžu takéto satelity obiehať v rôznych výškach, alebo iba v jednej určitej výške?

*) Viac informácií nájdeš v prílohe 2 Sily a základné zákony mechaniky
**) Viac informácií nájdeš v prílohe 3 Gravitačný zákon
***) Viac informácií nájdeš v prílohe 4 Coulombov zákon
****) Viac informácií nájdeš v prílohe 5 Kruhový pohyb