PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 2
Príloha 4

Coulombov zákon
Hermann Härtel
Marián Kireš, Zuzana Ješková, Ján Degro

6. Definícia
Vo všeobecnosti je známy fakt, že všetky zložky atómov materiálnych objektov majú náboj. Existujú dva druhy náboja: kladný a záporný.
Telesá, ktoré nesú rovnaký náboj sa navzájom odpudzujú. Opačne nabité telesá sa navzájom priťahujú.
Coulombov zákon popisuje vzťah medzi silou pôsobiacou medzi nabitými telesami, ich nábojom a vzdialenosťou.
Takzvaná Coulombova sila FCoul, ktorá posobí medzi nabitými telesami je priamo úmerná náboju každého z telies. Sila tiež závisí na vzdialenosti telies. Jej veľkosť je nepriamoúmerná štvorcu vzdialenosti medzi nabitými telesami.
Coulombov zákon môžeme vyjadriť v kvantitatívnom tvare následovne: