PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 2
Voľný pád telies

3. Úvod

3.1 Obsah učiva - Predpoklady
V nasledujúcej časti budeme študovať pohyb telies pod vplyvom sily pôsobiacej zvisle nadol, nazývaný tiež voľný pád.
K tomu je potrebné poznať základný zákon mechaniky, F = m.a, ktorý bol prvýkrát sformulovaný Newtonom v 18. storočí. Rovnako je potrebné poznať pojmy rýchlosť, zrýchlenie, (zotrvačná) hmotnosť a sila.
Ako iste väčšina z vás vie, vo fyzike existuje zreteľný rozdiel medzi pojmami hmota-látka a hmotnosť.

Látka je to, čo vidíme, čoho sa môžeme dotknúť , sú to veci sami osebe. Hmota v zmysle látka sa vyznačuje svojimi vlastnosťami, ako napr. svojou atomárnou štruktúrou, svojim objemom, alebo svojou schopnosťou zachovávať svoj pohybový stav, pokiaľ naňho nepôsobí žiadna sila. Táto posledná vlastnosť sa nazýva hmotnosť, presnejšie „zotrvačná hmotnosť”.
V každodennom živote sa pojmy hmota a hmotnosť často neodlišujú. Vo fyzike je však nutné striktne odlišovať pojem hmoty a hmotnosti. Môžeme napr. povedať , že niečo má veľkú alebo malú hmotnosť a myslíme pritom, že má viac alebo menej hmoty.

Vo fyzike je však nutné striktne odlíšiť hmotu ako nositeľa vlastností od hmotnosti ako vlastnosti hmoty.

Tieto dva termíny súvisia s dvomi odlišnými kategóriami a ak túto odlišnosť nebudeme rešpektovať, dopúšťame sa tzv. „kategorickej” chyby. Takéto kategorické chyby môžu viesť k zámene pojmov, čo môže zabrániť postupu v učení a porozumení.
V nasledujúcich častiach sa oboznámite s týmito pojmami podrobnejšie.

Ak si však myslíte, že máte nejaké problémy s chápaním týchto pojmov,
obráťte sa na svojho učiteľa.

Ďalej by ste mali byť oboznámení s javom priťahovania telies známej pod pojmom gravitácia. Látkové telesá sa navzájom priťahujú a v dôsledku toho sa telesá vyznačujú tiažou, pretože sú priťahované k Zemi.
Tento veľmi známy jav je v podstate dosť udivujúci a fyzici nemali preň hlbšie vysvetlenie a berieme ho ako fakt. Táto vlastnosť hmoty sa taktiež opisuje pojmom „hmotnosť” hoci je dosť odlišná od pojmu zotrvačnosť. Aby sa odlíšila od „zotrvačnej hmotnosti”, často sa nazýva gravitačnou hmotnosťou.
Aktivity nasledujúce v ďalšej časti by mali pomôcť objasniť rozdiel medzi týmito dvoma vlastnosťami hmoty (látky): zotrvačnými a gravitačnými. Taktiež v ďalšom by malo byť objasnené, prečo vo fyzike sú tieto dve vlastnosti popisované rovnakým pojmom „hmotnosť”.
Opäť ak máte nejaké otázky súvisiace s touto časťou, ktoré sa Vám zdajú dôležité, opýtajte sa svojho učiteľa.

3.2 Niekoľko úvodných otázok
Ak zanedbáme odpor vzduchu, tak všetky telesá padajú k Zemi rovnakou (neustále rastúcou) rýchlosťou, nezávisle na svojej hmotnosti.
Aký je dôvod tejto skutočnosti? Prečo ťažšie teleso nepadá rýchlejšie ako ľahšie, obzvlášť vo vákuu, kde nie je odpor vzduchu?

Pre lepšie pochopenie poznatkov
si pozrite videoklip free_fall.mpg


Odpoveď na otázku je relevantná aj v prípade, ak sa určujú obežné dráhy satelitov alebo všeobecnejšie, obežné dráhy planét a mesiacov, ako napr. pohyb nášho Mesiaca okolo Zeme počas jedného mesiaca alebo pohyb Zeme okolo Slnka počas roka.