PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 1
Zotrvačnosť ako vlastnosť hmoty

1. Úvod

1.1 Poznámky k štúdiu
Hlavným cieľom tejto časti je pochopenie pojmu zotrvačnosť resp. zotrvačná hmotnosť. Bude tiež jasnejšie, že vo vesmíre neexistuje nepohyblivý stred a telesá sú vždy v pohybe. Rovnako sa budeme zaoberať otázkou, za akých podmienok zostáva rýchlosť konštantná - stála (prvý Newtonov zákon) a tiež aký druh pohybu spôsobuje sila, ktorá sa nemení s časom.

1.2 Význam učebnej látky
Keď v 18. storočí Galileo Galilei žiadal, aby sa cirkevní hodnostári pozreli cez teleskop, aby sa presvedčili o pohybe mesiacov Jupitera, tak to odmietli. V tom čase sa všeobecne predpokladalo, že pohyb nebeských telies je úplne odlišný od pohybu telies na Zemi.
Prečo potom pozerať cez ďalekohľad, keď je od začiatku jasné, že pozorovaný objekt nemá nič spoločné s podmienkami na Zemi.
Dnes už nikto nebude argumentovať takýmto spôsobom. Ale názory, ktoré kňazi v Galileiho dobe prezentovali sú poučné pre mnohých ľudí. Uvažujme pohyb Mesiaca okolo Zeme, alebo pohyb Zeme a iných planét okolo Slnka. Nikto nepátra po hnacej sile udržujúcej planéty v ich pohybe. Jednoduchý pohyb nebeských telies a ich pohyb po kružniciach navzájom okolo seba je dôsledkom vzájomného priťahovania.
Ak sa však tu na Zemi teleso pohybuje stálou rýchlosťou, potom väčšina ľudí je presvedčená, že je na to potrebná konštantná sila.
Z hľadiska fyziky, takéto rozlišovanie medzi pohybujúcimi sa telesami vo vesmíre a na Zemi nie je správne. Vo fyzike hľadáme čo najjednoduchšie pravidlá, aké len môžeme nájsť, aby sme formulovali všeobecné zákony. Takýto všeobecný zákon bol nájdený a daný do záverečnej podoby Newtonom v 18. storočí. Tento zákon, v ktorom hrá dôležitú úlohu pojem zotrvačnosť umožňuje vo všeobecnosti popísať pohyb všetkých hmotných objektov. Znalosť tohto zákona je nevyhnutná pre pochopenie procesov v mechanike.