ODF zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov


Základné fyzikálne praktikum I

Obsah:Meranie hustoty kvapalín tuhých látok. Meranie plôch polárnym Amslerovým planometrom. Meranie polomeru guľovej plochy sferometrom. Pád gule vo viskóznej kvapaline. Meranie vš. plynovej konštanty a Boltzmanovej konštanty. Štúdium teplotnej rozpínavosti vzduchu. Mapovanie elst. poľa. Štúdium osciloskopu. Verifikácia Kirkchhofových zákonov. Meranie závislosti elektrického odporu od teploty. Charakteristika elektricky vodivej tuhej látky.

Základné fyzikálne praktikum III

Obsah: Rezonancia v elektrických obvodoch. Meranie indexu lomu kvapalín. Charakteristika polovodičovej diódy. Meranie vlnovej dĺžky svetla. Charakteristika plošného tranzistora. Meranie stočenia polarizačnej roviny svetla kruhovým polarimetrom. Študium tyristora. Elektrická vodivosť a Hallova konštanta polovodiča. Vznik a vlastnosti mikrovĺn. Štúdium ohybových javov laserom. Magnetická hysterézia. Overenie Sefanovo-Boltzmanovej konštanty.
Odporúčaná lieratúra: Konč M., Švec T. Vojtaník P.: Základné fyzikálne praktikum III, VŠ skriptum PF UPJŠ, 1989.

Praktikum z fyziky

Obsah: Meranie indexu lomu kvapalín. Charakteristika polovodičovej diódy. Meranie stočenia polarizačnej roviny svetla kruhovým polarimetrom. Študium tyristora. Štúdium ohybových javov laserom Magnetická hysterézia. Overenie Sefanovo-Boltzmanovej konštanty. Verifikácia Kirchhofových zákonov. Štúdium transformátora. Meranie všeobecnej plynovej konštanty a Boltzmanovej konštanty. Môstikové meranie susceptibility. Meranie závislosti el. odporu od teploty. Stanovenie merného náboja elektrónu pomocou magnetrónu.
Odporúčaná lieratúra: Konč M., Švec T. Vojtaník P.: Základné fyzikálne praktikum III, VŠ skriptum PF UPJŠ, 1989.
Konč M., Švec T.: Základné fyzikálne praktikum II, VŠ skriptum PF UPJŠ, 1985.

Praktikum školských pokusov II

Obsah: Realizácia demonštračných experimentov a ich zaraďovanie podľa funkcie, ktorú majú plniť. Využívanie školských demonštračných súprav. Úlohy sú z tematických celkov: harmonický pohyb, vlnenie a akustika, elektrostatika, elektrokinetika, magnetické pole, elektromagnetická indukcia, striedavé napätie, pokusy z optiky - odraz a lom svetla,šošovky.
Odporúčaná lieratúra: Kašpar , E., Vachek, J.: Pokusy z fyziky na středních školách, I. díl, SPN Praha, 1967.
Žouželka, J., Fuka, J.: Pokusy z fyziky na středních školách., II. díl, SPN Praha, 1971.
Šucha, J.: Metodická príručka pre rozkladný transformátor, uč. pomôcky, B. Bystrica – - nedostupné – kopírované návody.

Fyzikálne úlohy

Obsah: Práca s literatúrou - zbierky úloh z fyziky pre ZŠ a pre gymnázium. Riešenie kvalitatívnych úloh a kvantitatívnych úloh - metóda dosadením do vzorca, syntetická a analytická metóda. Grafické riešenie fyzikálnych úloh, grafická derivácia a grafická integrácia. Štrukturovanie fyzikálnej úlohy. Tvorba a formulácia problémových a neproblémových úloh. Modelová schéma riešenia fyzikálnej úlohy. Zadávanie úlohy s neúplne definovaným problémom. Znaky kreatívnej fyzikálnej úlohy.
Odporúčaná lieratúra: Zborníky fyzikálnych olympiád 1-28, SPN, Bratislava.
Lindner H.: Riešené úlohy z fyziky, Alfa, 1973.

Didaktika fyziky

Obsah: Didaktika fyziky ako vedecká disciplína. Ciele a úlohy vyučovania fyziky. Osobnosť učiteĺa fyziky. Príprava na vyučovanie.Organizačné formy a metódy vyučovania. Problémové vyučovanie. Programované učenie a vyučovanie. Demonštračný experiment. Materiálne prostriedky. Úlohy vo vyučovaní fyziky. Preverovanie a hodnotenie vedomostí žiakov.
Odporúčaná lieratúra: Janovič J. a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990.

Environmentálna fyzika

Obsah: Vymedzenie základných pojmov: ekológia, environmentalistika, globálne problémy a pod.. Fyzikálne faktory v životnom prostredí - v prírodnom a umelom - ich vplyv na človeka a živé organizmy: zvuk a hluk, vibrácie, svetlo a osvetlenie, gravitačné pole, tlak, elektrické a magnetické polia, elektromagnetické žiarenie. Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Environmentálne prvky vo vyučovaní fyziky. Ozónová diera. Skleníkový efekt.
Odporúčaná lieratúra: Hrazdira, I. a kol. Biofyzika, Avicenum Praha, 1983.
Tölgyessy, J., Piatrik, M.: Za tajomstvami ekobiofyziky, Obzor Bratislava, 1986.
Novácek, P., Huba, M.: Ohrožená planeta, PF UP Olomouc, 1994.