Žijeme v dobe informačných technológií a ich aplikácií do každodenného života. Ten nás priam zaplavuje obrovským množstvom informácií v rôznych podobách. Reklamné šoty, technické a technologické informácie, spravodajské a popularizačné relácie, atď. Náš mozog je nútený tieto informácie prijímať, triediť, spracúvať a vyhodnocovať. Následne je potrebné spracované informácie využívať v nových situáciách, pri ktorých sa celý tok informácií ďalej rozrastá.
   Celý tento náročný proces práce s informáciami, ktorými je dnešná informačná spoločnosť zahltená, je potrebné aplikovať do našej každodennej práce v škole za predpokladu, že chceme zabezpečiť inováciu a sledovanie aktuálnych trendov vyučovacieho procesu.
   Drvivú väčšinu informácií potrebných pre zabezpečenie vyučovacieho procesu si môže dnešný učiteľ nájsť na webových stránkach. Prirodzenou potrebou učiteľa sú okrem materiálneho vybavenia aj znalosti z moderných komunikačných technológií a dostatok informačných zdrojov zohľadňujúcich jeho každodenné potreby. Myslíme si, že dostatočný priestor pre získanie znalostí a zručností pri práci s modernými informačnými technológiami majú učitelia možnosť získať v rámci kurzov ďalšieho vzdelávania. Pre zabezpečenie dostupnosti informačných zdrojov pristupujú mnohé pracoviská k tvorbe vlastných webových portálov prezentujúcich informácie využiteľné vo vyučovaní vybraných predmetov. Jedným z nich je aj naša fakulta, kde sme v rámci projektu Tempus AC_JEP-14327-1999 „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“ vytvorili Školský Informačný Servis (ŠIS) pre učiteľov, študentov a záujemcov o prírodovedné predmety a matematiku. Súčasťou ŠIS-u je časť venovaná fyzike, na ktorej tvorbe sme sa podieľali.