úvod | časový harmonogram akcie | organizačné pokyny | aktuálne  
  Deň s fyzikou
(vysokoškolské laboratória otvorené pre stredoškolákov)
 

 

 

 

Cieľovou skupinou sú žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázií, u ktorých je predpoklad už vytvoreného vzťahu k fyzike a perspektívne by mohli uvažovať o štúdiu na našej fakulte. Takýto žiaci si spravidla ako výberový predmet v treťom ročníku volia seminár z fyziky.
    Na základe prieskumu realizovaného medzi učiteľmi gymnázií, zapojíme do projektu vybraných študentov, ktorí budú v rámci seminárov z fyziky pravidelne počas školského roka navštevovať fyzikálne pracoviská na našej fakulte. Ich návštevy budú súčasťou výučby na seminári a budú realizované podľa harmonogramu projektu, spravidla raz mesačne.

Stretnutia so stredoškolákmi budú zamerané na:
  • popularizáciu fyziky ako vedy
  • prezentáciu moderných výskumných metód
  • priblíženie fyzikálnych problémov žiakom gymnázia
Oblasti zamerania budú prezentované formou:
  • samostatného osvojovania fyzikálnych poznatkov
  • prednášok a diskusií k ich obsahu
  • demonštračnými experimentami