Dotazník pre študentov k riešeniu úloh FO


 

Žiak

Meno a priezvisko:
Ročník:
Škola:
Mesto:

 

 1. Zapojili ste už pocas predchádzajúceho štúdia do niektorej zo študentských sútaží?

nie
áno
ak áno, uveďte do akej:
 

 

 1. Označte pravdepodobnú príčinu, prečo ste sa doposiaľ nezapojili do žiadnej
  z fyzikálnych sútaží. Pokiaľ ste sa už zapojili, pokračujte odpoveďou na otázku č.3.
  (v prípade potreby môžete označiť aj viacero odpovedí)

a)vyťaženosť inými povinnosťami,
b) neochota robiť niečo navyše,
c) slabá využiteľnosť skúsenosti zo zapojenia sa do súťaží pri ďalšom štúdiu,
d) vysoká náročnosť úloh nad rámec preberaného učiva,
e) odlišná profesijná orientácia, nebudem fyziku v budúcnosti potrebovať,
f) doteraz ste sa nezapojili do žiadnej podobnej súťaže,
g) negatívny vzťah k predmetu fyzika,
h) iné, uveďte konkrétne: 

 

 1. Označte, ktorý z faktorov uvedených v možnostiach a) až i) ovplyvnil
  vaše prihlásenie sa do krúžku na podporu riešenia úloh fyzikálnej olympiády.
  (v prípade potreby môžete označiť aj viacero odpovedí)

a) vaša predchádzajúca úspešnosť pri štúdiu fyziky,
b) osobná skúsenosť s riešením fyzikálnej súťaže,
c) osobná skúsenosť s riešením podobnej súťaže v inom predmete,
d) osobnosť učiteľa,
e) vaša ochota angažovať sa,
f) snaha dokázať niečo viac ako ostatní,
g) výhody ponúknuté učiteľom,
h) vidina uľahčenie prijatia na VŠ,
i) iné, uveďte konkrétne: 

 

 1. Od svojej účasti v krúžku na podporu riešenia úloh fyzikálnej olympiády
  očakávate, že sa(i):
  (v prípade potreby môžete označiť aj viacero odpovedí)

a) naučíte riešiť úlohy, ktoré využijete vo vyučovaní,
b) naučíte riešiť úlohy nad rámec vyučovania fyziky,
c) rozšírite svoje vedomosti z fyziky, pomôže vám to v škole,
d) rozšírite svoje vedomosti z fyziky,
e) zapojíte do zmysluplnej činnosti,
f) vyplníte voľný čas,
g) začleníte do skupiny „tých múdrejších“,
h) ináč, uveďte ako:  

 

 1. Na základe vašich osobných skúseností by ste riešenie fyzikálnych úloh
  z hľadiska obťažnosti zaradili medzi činnosti:

najnáročnejšie,
náročné,
skôr náročné,
skôr nenáročné,
nenáročné,

 

 1. Koľko hodín svojho voľného času v priemere na týždeň ste ochotný(á)
  venovať príprave a práci v krúžku na podporu riešenia úloh fyzikálnej olympiády? príprava / práca v krúžku

/