DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV FYZIKY


    Vážené kolegyne, kolegovia.Obraciame sa na vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka zameraného na zmapovanie súčasného stavu podpory učiteľov fyziky pri vedenie študentov k riešeniu úloh fyzikálnej olympiády (FO). Získané údaje budú použité pri tvorbe dištančného kurzu pre riešiteľov FO. Kurz bude obsahovať odbornú podporu pre učiteľa v podobe komplexnej zbierky fyzikálnych úloh rôznej úrovne s riešeniami pre kategóriu D, metodickú pomocou formou overených postupov. Pre študentov bude priestorom pre postupné objavovanie krásy riešenia fyzikálnych úloh a získanie potrebných zručností pre zapojenie sa do aktuálneho kola FO kategórie D. Kurz bude celoročným sprievodcom pre učiteľa a študentov využiteľným napr. vo forme záujmovej mimoškolskej činnosti.

    Veríme, že nám svojimi odpoveďami pomôžete dotvoriť dištančný kurz a v prípade záujmu sa stanete spoločne so svojimi študentmi jeho účastníkmi.

    Ďakujeme vám za spoluprácu.

RNDr. Ivan Duľa
RNDr. Marián Kireš, PhD.

 

Učiteľ

Počet rokov pedagogickej praxe: (12)
Druh a rozsah vyučovaných predmetov (Mat/Fyz, 14/8):
Typ školy: 
Mesto:

 

 1. Záujem študentov vašej školy o riešenie úloh FO je:

a) žiaden,
b) nízky (v priemere 1 – 2 žiaci v triede),
c) dostačujúci (v priemere 3 - 4 žiaci v triede),
d) výrazný (v priemere 5 žiaci a viac v triede).

 

 1. Čo z vášho pohľadu ovplyvňuje záujem
  dobrých študentov o riešenie úloh FO
  (odpovede a) až h) usporiadajte podľa
  váhy významu od najvýznamnejšej):

a) predchádzajúca úspešnosť študenta pri štúdiu fyziky,
b) osobná skúsenosť s riešením fyzikálne súťaže,
c) osobnosť učiteľa,
d) ochota angažovať sa,
e) snaha dokázať niečo viac ako ostatní,
f) výhody ponúknuté učiteľom,
g) uľahčenie prijatia na VŠ,
h) iné, uveďte konkrétne:

Odpoveď: (napr.: hgfabced)

 

 1. Čo z vášho pohľadu ovplyvňuje nezáujem
  dobrých študentov o riešenie úloh FO
  (odpovede a) až h) usporiadajte podľa
  váhy významu od najvýznamnejšej):

a) vyťaženosť inými povinnosťami,
b) neochota robiť niečo navyše,
c) slabá využiteľnosť skúsenosti z riešenie FO pri ďalšom štúdiu na SŠ,
d) vysoká náročnosť úloh nad rámec preberaného učiva,
e) odlišná profesijná orientácia, nebudú fyziku pre prijatie na VŠ potrebovať,
f) doteraz neriešili úlohy žiadnej fyzikálnej súťaže,
g) negatívny vzťah k predmetu fyzika,
h) iné, uveďte konkrétne:

Odpoveď: (napr.: hgfeabcd)

 

 1. Ako sa snažíte motivovať študentov k riešeniu úloh FO
  (môžete označiť aj viacero odpovedí):

a) vplývaním na ich vnútornú motiváciu,
b) zvýhodnením pri klasickom vyučovaní,
c) klasifikovaním zapojenia sa,
d) ináč, uveďte ako:

 

 1. Príprava žiakov na riešenie úloh domáceho kola FO sa realizuje ako:

a) pravidelná príprava pod vedením vyučujúceho,
b) nepravidelná príprava pod vedením vyučujúceho,
c) samostatná príprava žiakov s konzultáciami u vyučujúceho,
d) samostatná príprava žiakov bez konzultácií u vyučujúceho.

 

 1. Príprava žiakov pod vedením vyučujúceho
  (resp. samostatná príprava žiakov) na riešenie
  úloh domáceho kola FO sa u vás na škole začína:

a) od začiatku školského roka,
b) tesne pred tým, ako sú známe úlohy domáceho kola,
c) potom, čo sú známe úlohy domáceho kola,
d) pred termínom odovzdania úloh domáceho kola.

 

 1. Pri príprave žiakov na riešenie úloh FO sa stretávate:

a) vôbec alebo len výnimočne,
b) nepravidelne podľa požiadavky žiakov,
c) nepravidelne podľa svojho uváženia,
d) 1 krát za týždeň v rozsahu 1hod.,
e) 1 krát za týždeň v rozsahu 2hod.,
f) 1 krát za dva týždne v rozsahu 1hod.,
g) 1 krát za dva týždne v rozsahu 2hod.,
h) ináč, uveďte ako:

 

 1. V prípade, že sa podieľate na príprave žiakov,
  riešite s nimi úlohy:

a) len aktuálneho domáceho kola,
b) aktuálneho domáce kola a úlohy tematicky príbuzné z predošlých ročníkov FO,
c) aktuálneho domáce kola a úlohy aj z iných tém z predošlých ročníkov FO,
d) aktuálneho domáce kola, úlohy tematicky príbuzné ako aj úlohy
         z iných tém z predošlých ročníkov FO,
e) aktuálneho domáce kola, úlohy tematicky príbuzné ako aj úlohy z iných tém
         z predošlých ročníkov FO a typové úlohy z rôznych zdrojov podľa oblastí
         aktuálneho ročníka,
f) aktuálneho domáce kola, úlohy tematicky príbuzné ako aj úlohy z iných tém
        z predošlých ročníkov FO a typové úlohy z rôznych zdrojov podľa a aj
        mimo oblastí aktuálneho ročníka.

 

 1. V prípade, že sa podieľate na príprave žiakov, venujete sa:

a) výlučne riešeniu konkrétnych fyzikálnych úloh,
b) výlučne stratégii riešenia úloh vo FO,
c) riešeniu konkrétnych fyzikálnych úloh a stratégii riešenia úloh vo FO.

 

 1. V čom vidíte z pohľadu učiteľa náročnosť
  vedenia študentov k riešeniu úloh FO
  (odpovede a) až h) usporiadajte podľa váhy
  významu od najvýznamnejšej):

a) chýbajúce alebo nedostatoèné skúsenosti s vedením žiakov k riešeniu úloh FO,
b) slabá podpora učiteľov zo strany organizátorov FO,
c) nízka motivácia vedením školy,
d) nezáujem študentov o riešenie úloh FO,
e) chýbajúce metodické a odborné študijné materiály pre učiteľov,
f) chýbajúce študijné materiály pre študentov,
g) vysoká náročnosť zadávaných úloh,
h) iné, uveďte aké:

Odpoveď:   (napr.: hgfabced)

 

 1. Akú formu pomoci pri zapojení študentov
  do riešenia úloh FO by ste z pohľadu učiteľa
  uvítali (označte tri pre vás najvýznamnejšie formy pomoci):

a) metodické materiály pre učiteľa v tlačenej podobe,
b) odborné študijné materiály pre učiteľa v tlačenej podobe,
c) pravidelné prezenčné stretnutia s organizátormi FO v Košiciach
        (financované vašou školou),
d) metodické materiály pre učiteľa v elektronickej podobe,
e) odborné študijné materiály pre učiteľa v elektronickej podobe,
f) odborne vedený dištančný kurz prostredníctvom internetu
        s metodickou  a odbornou pomocou pre učiteľov a študentov,
g) iné, uveďte aké:

 

 1. Starostlivosť o študentov nadaných na fyziku na vašej škole hodnotíte ako:

a) výraznú,
b) nadpriemernú,
c) priemernú,
d) podpriemernú,
e) slabú,
f) žiadnu.

 

13. Práca so študentmi nadanými na fyziku sa na našej škole sústreďuje na:

a) zadávanie náročnejších úloh, otázok, problémov na
        vyučovacích hodinách,
b) zapojenie žiakov do niektorej fyzikálnej súťaže
        (FO, FKS,PIKO-FYZ, SOČ, TMF, a i.),
c) organizovanie fyzikálneho orientovaného krúžku,
d) iné, uveďte aké:
e) nevenujeme sa im.

 

 1. Pracuje na vašej škole krúžok (ky) zameraný(é)
  na prípravu študentov na riešenie úloh FO:

a) áno
b) nie
c) zatiaľ nie, ale pripravujeme jeho zaradenie.