Pomocou appletu zistite odpovede na otázky:

  1. Pri priamom vodiči s prúdom sledujte tvar magnetického poľa pre rôzne roviny zobrazovaných magnetických indukčných čiar. V applete máte možnosť pri stlačenom pravom tlačidle myši posunom kurzora meniť 3D pohľad na magnetické pole vodiča s prúdom.

  2. Nastavte polomer vodič na vami zvolenú hodnotu a spustite applet. Pozorujte tvar magnetických indukčných čiar vodiča s prúdom v rôznych rovinách a z rôznych uhlov pohľadu. Klasifikujte vytvorené magnetické pole.

  3. Pre rôzne polomery kruhového vodiča sledujte tvar magnetického poľa. Formulujte závery o vplyve polomeru vodiča na magnetické pole.

Original URL