ATMOSFÉRA - ŽIVOTODÁRNY ZÁVOJ ZEME

ATMOS11.jpg (159052 bytes)

 

I. kritériom je závislosť teploty od výšky (5 častí):

  1. Troposféra: (tropos - zmena): … do 8-17 km … z.š. a od ročného obdobia.
  2. T ~1/h (teplotný gradient 1 0C na 100 m výšky…. min. -56 0C)

    Tropopauza – teplota sa stabilizuje.

  3. Stratosféra (stratum - pokrývka): do 50 km …. 25-30 km ozonosféra

kladný teplotný do výšky 32 km 0,10C a vyššie 0,22 0C … 50 km … t ~ 00C.

(asi 5-10 % všetkého vzduchu).

Stratopauza ~ 5 km …  nulový teplotný gradient.

3. Mezosféra …do 80 km. Teplotný gradient -0,32 0C na 100 m … min. -800C.

(… v nej 1% všetkého vzduchu).

4. Termosféra … do 800 km. Teplota rastie z výškou. Hustota ~ min.

5. Exosféra zvyšuje zriedenie a rýchlosť molekúl vzduchu … ~ 12 km/s (~1800 0C)

( tiež sférou rozptylu …).

 

II. kritérium je ionizácia molekúl vzduchu : chemosféru a ionosféru

Chemosféra prejavuje sa chemickými vlastnosťami atómov, molekúl .…

Ionosféra … vlastnosti ioniz. plynu napr. elektr. vodivosť a schopnosť odrážať

rádiové vlny. Hranica CHS a ION ~ 70 km.

 

 III. kritérium – molekulové zloženie: 

homosféru a heterosféru. Hranica ~ 90 km

(Vzduch - jednoduchý plyn s def. fyzikálnymi vlast).

v priebehu vývoja … na štyri diferencované vrstvy:

- 90 - 200 km oblasť s vysokým zastúpením molekulárneho dusíka,

Filtruje vysokoenergetickú časť slnečného žiarenia … spálilo organickú hmotu….

Chemické zloženie atmosféry:

Plyn Objemové zloženie %
Dusík

Kyslík

Argón

Oxid uhličitý (CO2)

78,09

20,95

0,93

0,03

Zloženie suchého vzduchu:

 

Atmosféra a žiarenie

Slnko: (pomaly rotujúca hviezda)

Celková energia vyžarovaná ….. za rok cca 1,18.1034 J.

Zem získa iba 4,6.10-8 % ….. ročne 5,36.10-24 J

(15 000.násobne prevyšuje súčasnú svetovú spotrebu primárnej energie).

 

Elektromagnetické vlnenie:

M = s .T4

 

Spektrum elektromagnetického žiarenia

ZIARENIE.jpg (197916 bytes)

žiarenie (druh)           Vlnová dĺžka (m)                          Frekvencia (Hz)


Gama                            10-13 - 10-11                           3.1021 - 3.1019

Röntgenové                     10-11 - 10-7                             3.1019 - 3.1015

Ultrafialové                  2,5.10-7 - 4.10-7                       1,2.1015 - 3,9.1014

Viditeľné                    4.10-7 - 7,6.10-7                         7,5.1014 - 3,9.1014

Infračervené             7,6.10-7 - 3.10-3                            3,9.1014 - 1011

Vysokofrekvenčné ( vf )  10-3 - 10-1                               3.1011 - 3.109

Ultarkrátkovlnné                10-1 - 102                               3.109 - 3.106

Krátkovlnné                     2.102 - 7.102                         1,5.106 - 4.4.105

Strednovlnné                      103 - 1.5.104                         3.105 - 2.104


Nízkofrekvenené ( nf ) 104 - 106    3.104 - 3.102

delta = 19 rádov v m !!!

        * UV-A (400 - 313 nm)

        * UV-B (313 - 290 nm)

        * UV-C (290 - 180 nm)

 

Atmosferická absorpcia

 

Ovzdušie je priepustnejšie pre slnečné svetlo väčších vlnových dĺžok.

 

Atmosferický rozptyl

V čistom vzduchu (kde r je 10x << ako l rozptyľovaného svetla) je intenzita rozptýleného žiarenia ilambda

Il je intenzita priameho žiarenia, a je koeficient úmernosti.

                                     1,784 = 10    teda

 

Odraz žiarenia

 

Elektrické javy v atmosfére

 

Optické javy v atmosfére

 

...Závislosť Intenzity monochromatického žiarenia na vlnovej dĺžke (Teplota telesa 6000 K).

...Závislosť Intenzity monochromatického žiarenia na vlnovej dĺžke (Teplota telesa 300 K).

...