Obsah

2.3. Úloha 3: Porovnanie padajúceho jablka a Mesiaca obiehajúceho okolo Zeme

Keď padá jablko zo stromu, pohybuje sa v smere kolmom na zemský povrch. Ak uvažujeme Zem ako vzťažný bod, Mesiac obieha okolo Zeme po približne kruhovej dráhe.

Čo majú tieto dva pohyby spoločné a v čom sa navzájom odlišujú? 1

Simulácia "Free Fall_1"

vám pomôže nájsť odpoveď na túto otázku.

Simulácia zobrazuje satelit nad zemským povrchom. Po jej spustení satelit padá kolmo nadol smerom k Zemi v dôsledku gravitácie. Pred opakovaným spustením simulácie nastavte satelitu rýchlosť v(x) rovnobežnú so zemským povrchom. Satelit sa najprv pohybuje smerom nadol po určitom druhu parabolickej krivky a výsledne sa bude pohybovať okolo Zeme po eleptickej alebo kruhovej dráhe.

Aký parameter ste museli zmeniť, aby sa pohyb satelitu zmenil zo zvislého pádu na permanentný kruhový pohyb?

Aký je teda rozdiel medzi pádom jablka a pohybom Mesiaca okolo Zeme?

Diskutujte svoje tvrdenia s učiteľom.


1. 1. This question was first answered by Newton in the middle of the 18 century.

Obsah