A-10. Pohyb po kružnici

Dostredivá sila

Pre kruhový pohyb je potrebná sila, ktorá smeruje do stredu. Mokré prádlo netlačí na steny odstredivky, ale steny tlačia na prádlo a nútia ho ísť po kruhovej dráhe. Ináč by sa prádlo pohybovalo priamo. Až ako reakcia na túto silu a v dôsledku zotrvačnosti, mokré prádlo tlačí na stenu odstredivky.

Dostredivé zrýchlenie ako funkcia v a R

Ilustrácia hore ukazuje teleso pohybujúce sa rovnomerne pozdĺž kruhovej dráhy. Jeho poloha je označená v troch bodoch. Strany trojuholníka označené vΔt sú rovnako veľké a približne rovné vzdialenosti, ktorú teleso prejde za čas t.

Vpravo je ukázané určenie rozdielu rýchlosti v. Pretože všetky trojuholníky majú rovnaký uhol , podobné. Teda:

(tu v a v sú veľkosti vektorov)

Úpravou dostaneme:

Pre veľmi malé t sa ľavý člen blíži k zrýchleniu a, a tak dostaneme:

zrýchlenie a je orientované v smere v, teda do stredu kruhovej dráhy.