A-4. Výslednica pôsobiacich síl, ktorá sa s časom nemení

Mnoho ľudí si myslí, že konštantná sila spôsobuje konštantnú rýchlosť. V predchádzajúcej časti pri uvažovaní o výslednici síl, sme ukázali, prečo toto tvrdenie nie je správne.

Ale čo skutočne spôsobuje konštantná sila, ktorá pôsobí na teleso a nie je vyrovnávaná opačnou pôsobiacou silou?

Najjednoduchší prípad takejto situácie je voľný pád telesa. Jedinou konštantnou silou, ktorá pôsobí na teleso je tiažová sila. Túto silu môžeme považovať za jedinú, pokiaľ trenie možno zanedbať. Ako sa mení rýchlosť telesa za týchto podmienok? Rýchlosť telesa rastie po určitú hodnotu a potom zostáva konštantná alebo rastie lineárne?

Je ťažké odpovedať na túto otázku jednoduchým pozorovaním krátkeho pádu z 1 resp. 2 metrov. Meraniami však možno ľahko nájsť odpoveď, že druhá možnosť je správna.

Konštantná sila pôsobiaca na teleso spôsobuje, že rýchlosť rastie lineárne.

Formulácia, že rýchlosť rastie lineárne je rovnaká ako tvrdenie, že zrýchlenie je konštantné - nemení sa.

Môžeme teda uzavrieť, že konštantná sila, ktorá pôsobí na teleso spôsobuje pohyb s konštantným zrýchlením.