Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov

 

O PROJEKTE

AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail webmastrovi ŠISu


Model ďalšieho vzdelávania
učiteľov prírodovedných predmetov


TEMPUS AC_JEP 14327-1999

CIEĽ PROJEKTU

Poskytnutie poznatkov učiteľom prírodovedných predmetov o najnovších formách a metódach výučby so zameraním na využitie Internetu vo výučbe a multimediálnu výučbu.

      


TEMPUS AC_JEP 14327-1999

VÝSLEDKY PROJEKTU

  1. Návrh reštrukturalizovaných učebných plánov didaktík prírodovedných predmetov so zameraním na inováciu metód, foriem a obsahu výučby v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov základných a stredných škôl.
  2. Vytvorenie Školských informačných servisov pre jednotlivé prírodovedné predmety ako obsahového zdroja pre prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov v elektronickej a tlačenej podobe.
  3. Stanovenie systému ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov prostredníctvom kurzov
  4. Vyhodnotenie modelu ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov

       


TEMPUS AC_JEP 14327-1999

ORGANIZÁCIE PARTICIPUJÚCE NA PROJEKTE

KOORDINÁTOR a KONTRAKTOR
Univerzita P. J. Šafárika Košice, Košice, SLOVENSKO
Doc. RNDr. Mária GANAJOVÁ, CSc.
PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Prešovská Univerzita, Prešov, SLOVENSKO
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SLOVENSKO
Berufspädagogische Akademie des Bundes in Graz, Graz, RAKÚSKO
Pädagogische Akademie des Bundes in Oberôsterreich, Linz, RAKÚSKO
Technische Universität Wien, Wien, RAKÚSKO
Universität Bayreuth, Bayreuth, NEMECKO
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, HOLANDSKO

     


TEMPUS AC_JEP 14327-1999

REALIZAČNÁ DOBA PROJEKTU

November 1999 - Október 2001
 

Posledná aktualizácia: 08.03.2001