ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

ZVUK A HLUK

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvukom nazývame každé mechanické vlnenie (MV) v látkovom prostredí, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom príslušný vnem.
f - (16 Hz do 16 kHz) ... 20 kHz. .... obor počuteľnosti.
Infrazvuk - MV - horná hranica je individuálna, 16 až 25 Hz. Dolná hranica sa neudáva.
Ultrazvuk - MV - f > 20 kHz, oblasť f siaha teoreticky až po 1014  Hz.
Oblasť frekvencií 1010 Hz až 1014 Hz sa nazýva hyperzvuk.

 Náuka o zvuku sa nazýva akustika. Delí sa na:

Fyzikálna akustika - zdroje zvuku, meraním zákl. fyzikálnych veličín charakterizujúcich zvuk a jeho šírenie (rýchlosť, absorpciu, intenzitu, frekvenčné spektrum, tlak, smerové diagramy zvukových zdrojov ....).
 
Hudobná akustika skúma základné vlastnosti a parametre hudobných nástrojov.
 
Fyziologická akustika študuje problematiku sluchového vnímania zvukov a  hlasu.
 
Stavebná akustika sa zaoberá šírením zvuku v budovách a jeho izoláciou.
 
Elektroakustika skúma záznam, reprodukciu a šírenie zvuku, pričom využíva aj niektoré pojmy zavedené v teórii vedenia striedavých elektrických prúdov.

 Pre vznik a šírenie zvuku je potrebný:

zdroj vlnenia (napr. chvejúce sa pružné teleso - struna, doska, tyč, membrána alebo vzduchový stĺpec, hlasivky),
vodič zvuku - hmotné prostredie (tuhé, kvapalné, plynné).

 

Zvuk sa vo vákuu sa nešíri.
Prostredie ... zoslabuje vlnenie ..... pohlcovanie (absorbcia) zvuku ....
Zvuk pohlcujú hlavne látky s malou pružnosťou.
Ex. hluché materiály - nepružné, napr. ľahčený polystyrén, kaučuk ....

Látka

v [m/s]

Látka

[m/s]

Kaučuk

CO2

Kyslík

Vzduch 0 0C

Dusík

Vzduch 20 0C

Korok

Vodík

Voda 4 0C

Voda 20 0C

 

40

260

317

331

336

343

500

1270

1400

1400

 

Betón

Striebro

Platina

Ľad

Mosadz

Drevo bukové

Tehly

Oceľ

Hliník

Sklo

 

1700

2700

2800

3200

3400

3400

3600

5000

5100

5200

                                        Tabuľka: Rýchlosť zvuku v rôznych látkach (pri 20 0C).

 

povaha stavebných častíc a väzieb medzi časticami ...

(Väzba umožňuje prenos energie z jedného oscilátora na druhý. Tvoria ju napríklad molekulové sily.)

priestorové vlnenie ... Vo vzduchu a homogénnych látkach sa šíri priamočiaro.

 

Odraz, lom a ohyb sú tri možné zmeny šírenia zvuku, ktoré možno vysvetliť pomocou Huygensovho princípu, pričom platia tieto zákonitosti:

zákon odrazu - vlnenie sa od pevnej prekážky odráža pod takým istým uhlom, pod akým na ňu dopadá a uhol dopadu a uhol odrazu ležia v tej istej rovine,
zákon lomu - pri prechode vlnenia z jedného prostredia do druhého platí

kde a je uhol dopadu, b je uhol lomu, v1 je rýchlosť šírenia vlnenia v prvom prostredí a v2 v druhom prostredí.

interferencia vlnení ..... v miestach, v ktorých sa vlnenia prekrývajú.

O výslednej amplitúde ... rozhoduje dráhový rozdiel d.

              .... interferenčné maximum

      ... interferenčné minimum

 

Rýchlosť šírenia zvukového vlnenia závisí od:

materiálových konštánt, modulu elasticity a hustoty vodivej látky.

 

V tekutých prostrediach (plynné a kvapalné) sa zvuk šíri formou pozdĺžneho (longitudinálneho) vlnenia,
V tuhom prostredí ... nielen formou pozdĺžneho vlnenia, ale aj formou priečného vlnenia
V  tuhých látkach a v kvapalinách sa aj pri silnom zvuku rozkmitanie častíc rovná približne priemeru molekúl, kým v plynoch pri tomto zvuku molekuly kmitajú viac.

 Okamžitá výchylka y :

y = ym. sin w t

Okamžitá akustická rýchlosť:

                    v= ym w . cos w t resp.         

Fázová rýchlosť:

                          

Pre daný fyzikálny stav prostredia je konštantná. Nezávisí od frekvencie ani od intenzity, ale sa mení so zmenou pružnosti prostredia a so zmenou teploty:

Rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn: Rýchlosť šírenia priečnych vĺn:

                                         r - hustota prostredia

V plynoch ... v = v( t ) ..... pri nie príliš veľkých tlakoch.

Rýchlosť zvuku vo vzduchu:

                            v = 331,8 + 0,6.t      ... t je teplota

 

Dôsledok kmit. pohybu častíc ... časové a priestorové zmeny tlaku.

(môžu prebiehať ako periodický alebo tiež neperiodický dej)

 

t [0C]

-20

-10

0

20

30

40

50

100

200

400

v [m/s]

319

325

331

337

343

346

360

387

436

520

Akustický tlak, zvukový výkon, intenzita zvuku

Zvukové pole - priestor ....
Akustický tlak (skl. vel.) - súčtom pA a striedavého tlaku.
je teda spôsobený zmenou hustoty prostredia a jeho teploty
akustický tlak platí:

Pre akustickú rýchlosť a akustický tlak (sín. podm.), efektívne hodnoty

                               

Akustický Ohmov zákon,

akustická rýchlosť ... intenzite striedavého prúdu a
akustický tlak ... napätiu

peff = r c veff

kde r je hustota prostredia a c je fázová rýchlosť.

Súčin r c - akustický vlnový odpor z (akustickú impedanciu).

Akustický vlnový odpor:

                           

rozhoduje o veľkosti odrazu akustickej

--------------------------

fázový posun - udávame ho uhlom medzi p a v.
Vo  veľkých vzdialenostiach od zdroja tlak aj rýchlosť sú vo fáze ... j = 0
V bezprostrednej blízkosti zdroja j = 900
Pre fázový uhol j ( r ) platí:

--------------------------

Každé zvučiace teleso vysiela do priestoru energiu …
Priemerný zvukový výkon P - ak prejde zvukové vlnenie energie E za čas t plochou S, kolmo na smer fázovej rýchlosti

Intenzita zvukového vlnenia

… ( W.m-2 )

V danom prostredí je: ( akustický merný výkon
                                   
Citlivosť ucha umožňuje vnímať zvuky od intenzity:
 
    Ip= 10-12 W.m-2 do        Ib= 1 W.m-2.
 
Ip - prahom počuteľnosti a Ib - prahom bolesti.
Intenzita zvuku I je objektívnou mierou sily zvuku.

Hustotu zvukovej energie w:

Pohlcovanie zvuku

Veľkosť podielu odrazenej, pohltenej a prenesenej zvuk. energie závisí od:
pohltivosti objektu,
jeho rozmerov a
vlnovej dĺžky zvuku.

 Činiteľ zvukovej pohltivosti a ,

            Ep – pohltená plochou a Ed - dopadajúca na túto plochu.

Činiteľom zvukovej odrážavosti b :

            … kde Eo - odrazená od určitej plochy

 

Pohlcovanie zvuku … nevratná premena zvuk. energie na inú formu energie

( vo väčšine prípadov tepelnej ).

Spôsoby premeny zvuk. energie v pevných látkach rozdeliť na tri druhy:
premeny vznikajúce trením,
premeny vznikajúce poklesom akustického tlaku (relax.),
premeny vznikajúce nepružnou deformáciou telies.

Zvuk a človek

Degro. J.: MFI, č. 4, 5, 6, 1997.

Zvuk prináša človeku uspokojenie …
 
Zvuk je tiež prostriedkom dorozumievania …
 
Zvuk ako prostriedok varovania a výstrahy …
 
Zvuk taktiež umožňuje kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie a stanovenie diagnózy Zvuky sprevádzajú fyzikálne procesy v prírode.
 
Zvuky sú spojené aj s činnosťou - životom zvierat.
Prostredníctvom zvuku človek prijíma veľké množstvo informácií o svete.
Pred mnohými rokmi budil ráno ľudí iba … A čo dnes?
 
V “modernej “ spoločnosti je …
 
Hluk - nežiadúce zvuky.
 
Miera nepríjemnosti * nielen fyzikálnymi parametrami,  
                                      ale tiež subjektívnym postojom
 
Nikto si nevie zatvoriť uši. ….
 
C. Dreyfusová :” Najväčším prepychom je ticho.”

  Hlas a reč.

Hlasivky - najvýznamnejší zdroj zvuku z hľadiska človeka.
Výsadou človeka je, že vydávané zvuky skladá do slabík a do slov.
Reč je po stránke akustickej sled zvukov rôzneho zloženia a intenzity…
 
Rezonancia ….. sa podieľa na farbe hlasu je.
závisí na veľkosti a tvare, presnejšie na obsahu jeho dutiny a na hmotnosti vzduchu v nej uzavretom, na rozmeroch a usporiadaní vstupného a výstupného otvoru. Artikulačnými pohybmi …
 
Dve základné teórie - Helmholtzova a Herrmannova (farbu samohlások)
 
Helmholz (rezonančná t.) zvuk z hrtanu je zložený tón - obs. mnoho harmonických tónov, zložený zvuk prech. rezonátormi …
 
Hermann (pulsačnú t.) Hrtanový hlas - radu krátkych impulzov, rezonátor odpovie krátkym tónom, tzv. formant, lebo formuje a vytvára hlásku.

                                   Sluchový vnem  a  ucho.

Citlivosť ľudského ucha na rôznych kmitočtoch je rôzna.
 
Sluch človeka je najviac citlivý v oblasti od 2 do 5. KHz
 
kmitočtová závislosť je výraznejšia pri nízkych hladinách akustického tlaku a menej výrazná v oblasti vysokých hladín akustického tlaku.
 
Najslabší zvuk 20 m Pa = 20x10-6 Pa. (5-milión krát < ako pa ).
 
D p okolo 20 kPa (pri f = 1000Hz) …vychýlenie bubienku asi 10-9 cm a výchylky vláskových buniek, zmyslových buniek vo vnútornom uchu, asi 10-10 cm (citlivosť sluchu zasahuje do sveta molekúl).
 
Je prekvapivé … akustické tlaky milión krát väčšími. Preto sa bežne používa logaritmická stupnica a s ňou súvisiace decibely

                                                            [dB]

p - efektívna hodnota akustického tlaku v Pa, p0 - referenčná hodnota akustického tlaku 2.10-5 Pa = 20m Pa.

Prah bolesti: 130.0 Pa = 130 000 000 m Pa

Prah počutia: 0.000 20 Pa = 20 m Pa ( 7 rádov ! )

Uchom nevnímame … MV od vlastných orgánov … napr. tĺkot srdca.

Akustický signál určitej intenzity sluchový pocit určitej hlasitosti.
Hlasitosť je intenzita subjektívne vnímaná …
 
Weberov-Fechnerov psychofyzikálny zákon, podľa ktorého je zmena pocitu D a úmerná relatívnej zmene podnetu D b/b:

            k je konštanta úmernosti.

? stačí iba jedno ucho. ? Načo máme dve?
časový rozdiel - 10-5 s !

 Stavba sluchového orgánu a jeho biofyzikálna funkcia

Z anatomického hľadiska sa ľudské ucho skladá z troch častí:
vonkajšie,
stredné a
vnútorné ucho.       Každá z týchto častí má svoju biofyzikálnu funkciu.

Vonkajšie ucho:

Biofyzikálna funkcia: - zvukovod ako akustický rezonátor … 3500 Hz.

Stredné ucho:

Biofyzikálna funkcia: Prevodná funkcia - do kvapalného prostredia vnútorného ucha. Hydrodynamický prenos - vyrovnávajú rozdiely v akustických impedanciach

Výsledok – asi 20-krát vyšší tlak na kvapalinu vnútorného ucha …

 

Hydrodynamický prenos (k-kladivko, n-nákovka, st-strmienok).

  Vnútorné ucho:

Biofyzikálna funkcia: vlastný recepčný systém - Cortiho orgán (súčasť slimáka).

Zvukový podnet zachytený receptormi Cortiho orgánu a premenený na elektrický signál je z celého slimáka odvádzaný do mozgových centier vláknami sluchovej časti statoakustického nervu.

 

Perilymfa a endolymfa sú elektrolyty - majú rôzne iónové zloženie iónov - K+ a Na+.

Medzi endolymfou a perilymfou existuje kľudový potenciálny rozdiel +80mV, (endokochleárny potenciál).
Elektrickým prejavom zvukového podráždenie Cortiho orgánu je kochleárny mikrofóny potenciál, ktorý možno snímať elektródou priamo zo slimáka ….

 

Zvukové vlny … do vnútorného ucha:

kostičkové vedenie - hl. spôsob vedenia u zdravého človeka.
 
kostné vedenie – pomocou kostí, prenos lebečnou kosťou priamo na tekutinu vnútri ucha (pri poruchách, veľmi silné zvuky).
 
vzduchové vedenie - pomocou vzduchu, je to prenos zvuku na perilymfu rozkmitaním membrány uzatváracieho kruhového okienka.

 Bioakustika.

Bioakustika vznikla v r. 1956 v Pennsylvánii (USA) na Prvom bioakustickom kongrese ….
Veľké bioakustické strediská sú v USA, Rusku, Japonsku, Anglicku. Bioakustika …. eviduje zvuky - hlasy zvierat.
 
Zvuky sa nahrávajú pomocou magnetofónu.
 
akustická analýza zvukov, t.j. rozklad zvukov na zložky - “vidieť” zvuk
 
osciloskop - intenzita (nedávajú info o farbe hlasu),
 
analyzátormi spektra – farba , elektr. filtre
 
sonograf – rozloženie vyšších tónov mení s časom

 

Reč zvierat: Degro. J.: MFI, č.4, 5, 6, 1997.

 

Netopier “vidí” ušami ………. princíp echolokácie …

 Hluk ako stresor

Stresor - všetky nepriaznivé faktory životného prostredia (teda aj hluk)…
Stresová situácia organizmu mobilizuje všetky jeho životne dôležité systémy
Hlukom - definuje sa aj ako "neželaný zvuk". Kde však leží hranica ….?
 
Boj proti hluku – nie úplné negovanie, ale na vyhovujúcu hladinu …

Nežiadúce účinky:

poruchy v oblasti sluchu: poškodenie ústrojenstva až perforácia

bubienkov, zníženie počuteľnosti, vznik hluchoty,

poruchy v nervovej sústave: poruchy vegetatívnej regulácie krvného obehu a trávenia, funkčné zmeny psychomotorických funkcií, zmeny v rytme spánku, ovplyvnenie vnemov, poruchy emocionálnej rovnováhy,
poruchy celkových regulácií človeka: narušovanie rovnovážnych funkcií

          organizmu a zníženie jeho všeobecnej odolnosti.

Účinok zvuku - hluku na ľudský organizmus:

Na životnú aktivitu je potrebná istá hladina zvuku:
 
oddych pri zvuku s intenzitou 35 decibelov (šumenie mora, riek, stromov).
 
Bezzvukovosť - absolútne ticho - nepriaznivý vplyv (v púšti, v polárnych oblastiach, v umelých zvukotesných komorách (v kozmických lodiach sa musí vytvárať určitá zvuková "kulisa")
!!! Bezzvukové cely mučenia - v nemeckých koncentračných táboroch…

 

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú účinok zvuku na ľudský organizmus patria:

intenzita a frekvencia zvuku,
rozloženie v čase a
psychický vzťah človeka k hluku.

 

Pri hodnotení účinku hluku na živý organizmus rozlišujeme:

oblasť psychického pôsobenia (do 65 dB), nie je zdraviu bezprostredne

škodlivá, rozhoduje individuálna vnímavosť,

oblasť vegetatívnych funkcií (65-90 dB) pri bdení a 45-80 dB v spánku),

človek sa znervózňuje, zužujú sa cievy, zrýchľuje sa dýchanie, zvyšuje sa

činnosť srdca, potivosť, rozširuje sa zrenica, kŕčovite sa sťahuje žalúdok,

oblasť poškodenia sluchu (90-120 dB), poškodzujú sa sluchové bunky,

môže nastať aj hluchota,

oblasť smrteľného poškodenia (nad 120 dB).

 

Podľa rozloženia v čase môžeme hluk rozdeliť na:

ustálený - s časom nemení o viac než 5 dB pri charakteristike A,
premenný - s časom mení o viac než 5 dB (A).
                Premenný hluk ďalej delíme na
prerušovaný - mení sa náhle hladinu akustického tlaku (v priebehu hlučného intervalu ustáli)
nepravidelný - meniaci hladinu hluku (A) - celkom náhodne,
impulzný - impulzy s trvaním do 200 ms (sledom imp. než 10 ms).

Hluk vyvoláva nahluchlosť a aj úplnú hluchotu ľudí.

Hluk - rizikovým faktorom aj pre neživé predmety … únava materiálu.

 

Negatívny vplyv ultrazvukov a infrazvukov na živé organizmy

Exponované bunky sa poškodzujú na štyroch úrovniach:

* mechanicky - bunky rezonujú pri určitých frekvenciách, trhajú sa,

* termicky - energia ultrazvuku sa po absorbovaní premieňa na tepelnú,

* chemicky - zmena v štruktúrach a v zložení chemických látok, vznik

voľných radikálov, inaktivácia enzýmov,

* excitačne - molekuly sa energeticky vzbudzujú podobne ako pri

ionizujúcom žiarení.

Ultrazvuková expozíciia- výrazné poruchy v krvi, bolesti hlavy, unaviteľnosť, mdloby, búšenie srdca … môže nastať paralýza (ochrnutie) až smrť.
Infrazvuky
v prírode - búrky zemetrasenia, silné víchrice,
 
v pracovnom a rodinnom prostredí (spaľovacích motorov, priemyselné stroje). Vibrácie s f » 7 - 8 Hz - rezonujú tkanivá … najmä bunky vo svaloch a v nervovom tkanive.

!!! Infrazvukové zbrane - infrazvuky s vysokou E …

 Protihlukové opatrenia

rozmanité tlmiče na sluchové orgány,
 
znižuje sa hlučnosť strojov a technických zariadení - stroje sa montujú na odpružené podstavce, vkladajú sa do zvukotesných boxov,
 
na spaľovacie motory sa dávajú účinné tlmiče.

Hygienické predpisy určujú najvyššie prípustné hodnoty hluku …

Hluk pohlcuje hlavne stromová zeleň … od druhu dreviny.

"listnáče" zasnežené, hlučnosť sa znižuje o 7 až 10 dB.

 

Individuálna ochrana proti hluku:

vatové chrániče - účinné v oblasti f = 1 až 8 kHz,
 
plastické chrániče - pri 250 Hz tlmia hluk o 20 až 22 dB,
 
rezonančné chrániče - najväčší účinok … 40 až 8 kHz (útlm o 28 až 30 dB),
 
stromčekové chrániče - ich útlmové vlast. sa zvyšujú v oblasti vyšších f,
 
slúchadlové chrániče – maxi. útlm pri frekvencii 4 kHz, 35 dB, protih. kukly.

 

Ekoprvky vo vyučovaní Akustiky

obr.

Eko prístup vo vyučovaní akustiky; (+) - kladný, (-) - záporný ekoprvok; Oblasť I. - nevyhnutná pre existenciu; Oblasť II. - využitie v medicíne. Oblasť III. - daň za pohodlie resp. “pomsta” vynálezov.

 

Ekologický prístup sa žiaka bytostne dotýka, …
Hluk na nás pôsobí nezávisle od toho, či je fyzika náš obľúbený predmet alebo nie.

 

Meranie zvuku  - hluku

 

Zvukomer

 

ZVUK a HLUK

Hluk v dopravných prostriedkoch

Vozidlo

Hluk [dB]

Auto

Autobus

Trolejbus

Električka

Vlak

Lietadlo

79

84

80

85 – 90

100-130

130 a viac

Maximálne prípustné hladiny cudzích rušivých hlukov v akusticky chránenom prostredí

 

Oblasť

Hluk [dB]

Priemyselné štvrte

65

Zmiešané oblasti - osídl. priem. štvrte, mestské centrá

60

Sídliská

50

Zdravotnické, školské a kultúrne objekty, vnútorné kúpeľné územia, rekr. priestory a prír. rezervácie

40

 Maximálne prípustné hodnoty cudzích rušivých hlukov vnútri chránených priestorov

 

Chránený priestor

Čas

Hluk [dB]

Miestnosti na špeciálne merania,

Špeciálne priestory na kultúrne

Podujatia a vedeckú prácu

Počas používania

25

Operačné sály, nemocničné izby

2200 - 600

600 - 2200

25

35

Koncertné siene, divadlá, kiná

Počas používania

35

Prednáškové miestnosti, čitárne

Počas používania

40

Kultúrne strediská, konferenčné miestnosti, súdne siene, klubovne

Počas používania

50

Vestibuly, čakárne úradov

Počas používania

55

 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001