ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

TELEPROJEKT EKOBIOFYZIKA
Ako si pripraviť teleprojekt 

 Úvod

Rozvoj dnešnej spoločnosti, vysoká dynamika nárastu poznatkov, nás nútia, viac ako kedykoľvek predtým, nepristupovať k vyučovaniu formálne, ale snažiť sa žiaka vzdelávať a vychovávať tak, aby ”našiel sám seba” (t.j. aby zistil v čom je dobrý a čo ho baví) a aby sa vedel v spoločnosti presadiť (nie však na úkor druhého). Musíme ho naučiť prezentovať výsledky jeho práce a zaujímať kritické stanovisko k využívaniu poznatkov vedy. Mal by vedieť byť tolerantný k práci iných, vedieť spolupracovať a komunikovať.

Tieto ciele sa nám nepodarí úspešne a efektívne splniť ak vynecháme z vyučovacieho procesu samostatnú tvorivú prácu žiaka, alebo ju budeme využívať len v malej miere. Samostatnú prácu možno rozvíjať účinne pomocou projektového vyučovania.

V tomto príspevku sa dotkneme metódy projektového vyučovania a na konkrétnom príklade realizovaného teleprojektu s názvom Ekobiofyzika naznačíme možnosti použitia projektov (teleprojektov) vo vyučovaní fyziky.

2. Projektové vyučovanie

Počiatky projektového vyučovania siahajú do začiatku 20 storočia, keď ho poprední predstavitelia americkej pragmatickej pedagogiky J.Dewey W.H. Kilpatrick rozpracovali ako prostriedok demokratizácie a humanizácie vzdelávania. V posledných desaťročiach sa projektové vyučovanie dostalo do popredia najmä v USA a západnej Európe. V Anglicku sa stali projekty až tak populárnou záležitosťou, že sa niekedy používajú až neuvážene a bez rozmyslu.

Čo rozumieme pod projektom? V literatúre sa vyskytuje viac definícii pojmu projekt. My tu uvedieme charakteristiku projektu podľa: Je to úloha alebo séria úloh, ktoré majú plniť žiaci individuálne alebo v skupinách. Žiaci sa môžu často rozhodovať sami, ako, kde, kedy a v akom slede budú úlohy prevádzať.

Projekty dávajú žiakom príležitosť aplikovať a precvičovať svoje vedomosti a to často v podmienkach, ktoré odpovedajú viac životu. Žiaci si môžu pritom precvičiť schopnosti samostatne pracovať, učiť sa, riešiť problémy a pod.

Vypracovanie návrhu projektu (plánu samostatnej činnosti žiaka) a jeho realizácia je tvorivý proces. Neexistuje žiadny presný recept pre prípravu projektu. Napriek tomu by sme mohli vyčleniť nasledovné etapy:

stanoviť si ciele projektu (čo chceme dosiahnuť)
zvážiť podmienky (technické vybavenie, laboratória, čas)
zvážiť potrebné vedomosti a zručnosti (schopnosť samostatnej práce, práca s literatúrou, práca v knižnici)
naplánovať činnosti (niektoré úlohy rozdeliť na kratšie časti, krátkodobé úlohy viac motivujú)
zrealizovanie projektu
zverejnenie výsledkov riešenia projektu (zhodnotenie práce na projekte).

Podľa autorov Kosová, Singule pri projektovom vyučovaní by sa mali dodržiavať nasledovné princípy:

Pri výbere témy projektu prihliadať na záujmy a potreby žiaka. Žiaci majú mať vplyv na výber témy.
Projekt má súvisieť aj s mimoškolskou skúsenosťou žiaka, vychádzať zo zážitkov a osobnej situácie žiaka. Mal by pomôcť riešeniu jeho problémov. Mal by byť mostom medzi školou a životom. Mal by nadviazať na prvotné poznatky žiaka.
Projekty by mali umožňovať interdisciplinárny prístup, komplexný pohľad na svet, mali by prekračovať rámec jednotlivých predmetov.
Projekty by mali žiaci robiť v skupinách, v kooperatívnom vyučovaní.
Projekty majú viesť ku konkrétnym výsledkom.
Predpokladom projektového vyučovania je zainteresovanosť žiakov, ich vnútorná motivácia.

Projektové vyučovanie je náročné na spotrebu času a najmä na prípravu a schopnosti učiteľa. Dôležité je aj materiálno technické zabezpečenie školy. Pri projektovom vyučovaní hrozí nebezpečenstvo, že vedomosti žiakov budú v porovnaní s tradičným vyučovaním menej systematické (ak je nesprávny výber projektu). Podľa názoru Tureka je v súčasných podmienkach slovenského školstva projektové vyučovanie v masovom meradle možné používať len obmedzene ako doplnok, ktorý umožní prehlbovať a zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu.

Projekty môžu navrhovať žiaci (spontánne žiacke projekty), učitelia (umelé) alebo spoločne (kombinované). Požiadavka môže prísť aj z praxe: napr. výroba nejakej pomôcky potrebnej pre širšiu komunitu. Projekty možno rozdeliť na:

Problémové (cieľom je vyriešiť nejaký problém),
Konštrukčné (niečo skonštruovať, vytvoriť),
Hodnotiace (skúmať a porovnávať),
Drilové (nacvičiť zručnosti).

K rozšíreniu používania projektov môže prispieť významnou mierou aj Internet. V takom prípade hovoríme o teleprojektoch - projekty, ktoré sú realizované na diaľku.

3. Teleprojekty

Teleprojekt je vzdelávací projekt na diaľku využívajúci Internet na výmenu, vyhľadávanie a prezentovanie informácií. Typický odborný teleprojekt prebieha medzi dvoma alebo viacerými školami, ktoré za určité obdobie naštudujú vybranú odbornú problematiku, prípadne uskutočnia nejaké experimenty, vytvoria správu, článok, príručku alebo WWW stránku. Okrem odbornej stránky môžu byť teleprojekty zamerané aj na umeleckú tvorbu alebo len na korešpondenciu.

Prínos teleprojektov pre žiaka:

získavanie odborných vedomostí a spôsobilostí z danej oblasti, pričom sa dáva väčší priestor samostatnému experimentovaniu a samoštúdiu
rozvoj cudzieho jazyka (v prípade zahraničnej partnerskej školy)
rozvoj kooperácie, tolerancie, porozumenia
spoznanie kultúry partnerskej krajiny, jej reálie, problémov svojich rovesníkov
zlepšenie zručnosti a návykov pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami

Existuje niekoľko organizácii podporujúcich (metodicky, zdrojmi) a koordinujúcich realizáciu teleprojektov ako napr. ESP a I*EARN.

Európsky školský projekt (ESP - The European School Project)

ESP je otvorená organizácia, podporujúca spoločenstvo škôl na celom svete, ktoré sú napojené na počítačovú sieť Internet. Zaoberá sa použitím telematiky vo výchove a vzdelávaní. Jej cieľom je zdokonaľovanie a inovácia výchovno vzdelávacích aktivít (URL: http://www.esp.educ.uva.nl/).

ESP sa zameriava na :

elektronickú komunikáciu medzi jednotlivcami, školami a vzdelávacími inštitúciami
návrhy, plány, realizáciu a hodnotenie teleprojektov
tvorbu a využívanie informačných zdrojov s cieľom rozvinúť úroveň vzdelávania.

Ako sa zapojiť do ESP?

prostredníctvom národného koordinátora ESP - Mgr. Ľudovít Sopčák, ZŠ Divina, E-mail: zsdivina@bull.utc.sk, URL: http://www.tuzvo.sk/esp
výberom z ponuky alebo návrhom vlastnej temy teleptojektu

Národným koordinátorom pre I*EARN je Ing. Jozef Vrábeľ Gymnázium Šrobárova 1, Košice, E - mail: joke@srobarka.sk, URL: http://www.iearn.sk

4. Charakteristika teleprojektu Ekobiofyzika

Teleptojekt Ekokiofyzika je prírodovedný projekt zameraný na fyziku a využitie informačných technológií pri práci s informáciami. Cieľom projektu bolo získať väčší záujem študentov o fyziku za pomoci využitia novej, modernej formy - Internetu a aktuálnej témy - ekológie.

Aktivity teleprojektu

štúdium fyzikálnej a ekologickej literatúry
štúdium ekologických zdrojov Internetu (vytváranie zoznamu zdrojov)
meranie a zber dát (vlastné merania, verejne dostupné informácie)
výmena informácií, nameraných údajov pomocou e-mailu resp. FTP
spracovanie nameraných a získaných dát
porovnanie so štatistikami z odbornej literatúry (iných zdrojov)
interpretácia a prezentácia výsledkov (WWW stránka)

účastnené školy

Zoznam škôl, učiteľov a študentov zúčastnených na projekte Ekobiofyzika a ich základné úlohy počas jeho realizácie:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Prírodovedecká fakulta), Košice

RNDr. J. Degro, CSc. (degro@kosice.upjs.sk)

vytvorenie návrhu teleprojektu, jeho koordinácia a realizácia (zapožičanie prístrojov)
kontakt so Špecializovaným štátnym zdravotným ústavom (získanie dát)
konzultácie v oblasti environmentálnej fyziky

RNDr. Ľ. Šnajder (snajder@duro.upjs.sk)

vytvorenie návrhu teleprojektu, jeho koordinácia a realizácia (organizovanie stretnutí)
hľadanie zahraničného partnera (zaslanie návrhu teleprojektu)
elektronické konzultácie v oblasti služieb Internetu, tvorby WWW stránok

dvaja diplomanti: študenti MI a MF

stretnutia so stredoškolskými študentmi (učiteľmi)
konzultácie, práce s Internetom a ekologickými zdrojmi informácií
tvorba WWW stránky s výsledkami projektu
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

RNDr. E. Scholtz (scholtz@srobarka.upjs.sk)

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

RNDr. P. Sedlák (sedlak@gta.tuke.sk)

Stredoškolskí učitelia boli zodpovední za:

výber študentov
zabezpečenie strojového času na Internet na gymnáziách
umožnenie meraní v škole (prípadne v okolí školy)
koordináciu na úrovni škôl, kontrolu práce
odborné konzultácie z fyziky

Priebeh teleprojektu

Myšlienka na realizáciu teleprojektu pomocou Internetu vznikla na PF UPJŠ začiatkom roka 1997. Pre projekt sa podarilo získať dva tímy zo stredných škôl v Košiciach. Počas realizácie projektu sa intenzívne hľadali zahraniční partneri.

V januári 1997 sa uskutočnilo prípravné stretnutie, na ktorom sa zišli zástupcovia jednotlivých škôl (bez študentov), kde bol prednesený návrh teleprojektu. Spoločne sme sa dohodli na cieľoch, úlohách, priebehu teleprojektu a vypracovali predbežný harmonogram, vytýčili jednotlivé etapy. Prípravnému stretnutiu treba venovať náležitú pozornosť, lebo od neho bude závisieť ďalší priebeh teleprojektu. Prípravné stretnutia sa konajú aj u projektov na medzinárodnej úrovni.

Prvé stretnutie zainteresovaných osôb (koordinátori, učitelia, študenti) sa uskutočnilo 12.3.1997. Na stretnutí, po vzájomnom zoznámení boli dohodnuté:

technické možnosti realizácie (možnosti zúčastnených škôl)
spôsoby, organizácia fyzikálnych meraní (zapožičanie prístrojov, literatúry)
úlohy jednotlivých členov projektu
časový rozvrh projektu
spoločný postup.

Prvou etapou realizácie bola teoretická príprava študentov. Školám boli poskytnuté študijné materiály, informačné zdroje (časopisy, knihy, články), niektoré adresy WWW stránok na Internete s ekobiofyzikálnou tematikou.

Druhá etapa - praktická časť práce bola rozdelená na tri časti podľa jednotlivých tém:

osvetlenie v škole

Úlohou študentov bolo pomocou luxmetra zistiť úroveň osvetlenia v rôzne situovaných triedach školy. Merania boli urobené na niekoľkých miestach v každej triede, za rôznych meteorologických podmienok (slnečno/oblačno), bez umelého osvetlenia, s umelým osvetlením.

ionizujúce žiarenie v životnom prostredí

Ionizujúce žiarenie študenti nemali možnosť priamo merať. V rámci tejto témy boli na exkurzii v Špecializovanom štátnom zdravotnom ústave (ŠŠZÚ) v Košiciach, kde sa oboznámili (pomocou niekoľkých exkurzií) s problematikou monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí (prístroje, spôsoby merania). Žiaci sa zapojili do spracovania niektorých výsledkov meraní radiačnej monitorovacej siete z niektorých lokalít Slovenska.

c) environmentálne informácie regiónu Košíc

Environmentálne informácie regiónu Košíc študenti pravidelne sledovali na informačnej tabuli umiestnenej na Námestí maratónu mieru. Získané informácie si školy vymieňali e-mailom.

Počas hľadania možných zdrojov na Internete sa podarilo získať informácie o podobnom, pripravovanom projekte, pre európske stredné školy na rok 1998 Sokrates Comenius Health & Environment Project. Po intenzívnej komunikácii prostredníctvom e-mailu sa podarilo získať pozvanie na trojdňové prípravné stretnutie v Bambergu (Nemecko) v decembri 1997. Stretnutia sa zúčastnil jeden z koordinátorov projektu Ekobiofyzika (J.Degro). Na stretnutí sa dohodla organizačná stránka projektu, rozdelenie do pracovných skupín podľa záujmu škôl. Školy, zúčastnené na projekte Ekobiofyzika boli zaradené do skupiny zameranej na metódy štatistického vyhodnocovania s využitím databázových technológií a siete. Vyplnené prihlášky projektu Sokrates Comenius boli začiatkom roka 1998 školami zaslané na národnú kanceláriu Sokrates v Bratislave, odkiaľ sa posielajú do Bruselu na schválenie. Prácou na projekte Health & Environment by mali školy nadviazať na projekt Ekobiofyzika, každá so zahraničným partnerom.

Výstupy teleprojektu Ekobiofyzika

Výsledky získané meraním, prostredníctvom exkurzie, monitorovaním iných zdrojov boli štatisticky spracované pomocou tabuľkových kalkulátorov (vytvorenie tabuliek a grafov). Na základe týchto údajov boli vytvorené WWW stránky napr.:

Podrobnejšie informácie o teleprojekte Ekobiofyzika spolu so všetkými dostupnými výsledkami je možné nájsť na WWW stránke:

http://exphys.science.upjs.sk/degro/degrotes.html

Za výsledok teleprojektu považujeme aj to, že žiaci získali schopnosť samostatne pracovať s literatúrou, experimentovať, prezentovať výsledky svojej práce vo forme www stránok a používať moderné informačné technológie.

Nie menej významným výsledkom teleprojektu je zapojenie sa dvoch škôl do medzinárodného teleptojektu Sokrates s predpokladaným trvaním tri roky.

5. Záver

Príprava a realizácia teleprojektu, môžeme z vlastnej skúsenosti potvrdiť, vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Pre úspešný priebeh projektu je dôležité prípravné stretnutie koordinátora a účastníkov, kde sa vyšpecifikujú presne ciele, prostriedky a harmonogram ďalšieho postupu.

Tento nami realizovaný teleprojekt, môže pomôcť učiteľom v praxi, ktorí nemajú skúsenosti s projektami, ako inšpirácia a návod pre realizáciu vlastných projektov resp. teleprojektov. Stačí si len vybrať vhodnú fyzikálnu tému a ďalej postupovať podobne ako je uvedené v článku. Pre záujemcov odporúčame pozrieť si uvedené WWW stránky a tiež WWW stránky organizácii ESP a I*EARN.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001