ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

SYLABY K  ENVIRONMENTÁLNEJ FYZIKE

Program výchovno vzdelávacej činnosti

PREDMET: ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

ŠTUDENTI: 1. Ročník MG, FG, 4.roč. FCH, MF.

POČET HODÍN: 2/0z 2/0s

FORMA VÝUČBY: Prednáška

ŠKOLSKÝ ROK: 1999/2000 LS

VYUČUJÚCI: RNDr. Ján DEGRO, CSc.

 

Časový rozvrh výučby:

1.týždeň:

Vymedzenie základných problémov. Ekológia. Environmentalistika. Environmentálne minimum. Globálne problémy ľudstva. Modrá planéta Zem - jeden z najväčších divov sveta: ideálna pozícia Zeme, Mesiac, atmosféra, zemská kôra, voda, život.

 2.týždeň:

Fyzikálne faktory v životnom prostredí. Životné prostredie - supersystém. Biofyzikálne prostredie a duševné prostredie. Fyzikálne faktory v priebehu evolúcie a v pretechnizovanej spoločnosti. Klasifikácia a rizikovosť fyzikálnych faktorov. Hodnotenie fyzikálnych faktorov v životnom prostredí.

 3.týždeň:

Účinok mechanických síl na organizmus. Gravitačné pole. Gravitačná sila. Účinok gravitácie a zrýchlenia na človeka (kladné a záporné preťaženie). Kinetózy. Nástrahy stavu beztiaže. Vplyv tlaku na človeka. Od dysbarizmu cez kesónovú chorobu po horskú chorobu.

 4.týždeň:

Zvuk a hluk.. Základné vlastnosti zvuku. Zvuky v živej prírode. Ako počujeme - biofyzikálna funkcia ucha. Zdroje hluku. Meranie hluku. Účinky hluku na človeka. Ochrana proti hluku.

 5.týždeň:

Atmosféra - ochranný obal Zeme. Zloženie atmosféry a jej vlastnosti. Slnko obrovský zdroj elektromagnetického žiarenia. Ozónová diera. Skleníkový efekt.

 6.týždeň:

Energia v prírode technike a spoločnosti. Slnko energia a Zem. Rovnica a života. Energia v potravinách. Človek a energia. Druhy energie. Zdroje energie. Neobnoviteľné zdroje energie. Fosílne zdroje. Jadrová energia. Termonukleárna energia.

 7.týždeň:

Obnoviteľné zdroje energie. Energia Slnka: solárne kolektory, fotovoltaické články. Energia vody: vodných tokov a nádrží, morí a oceánov.

 8..týždeň:

Energia vetra: veterné generátory, fyzikálne základy využitia energie vetra. Geotermálna energia: zemské jadro, tepelné čerpadlo. Energia biomasy. Využívanie energie na Slovensku a svete. Energetická koncepcia Slovenska.

 9.týždeň:

Ionizujúce žiarenie v životnom prostredí. Zdroje žiarenia. Vplyv na človeka. Spôsob ochrany pred ionizujúcim žiarením. Radón v bytoch.

 10.týždeň:

Svetlo a osvetlenie. Základné vlastnosti svetla. Človek a svetlo. Svetlo a farby v živej prírode.Zdroje svetla: žiarovky, žiarivky. Meranie osvetlenia. Hygienou proti zrakovej únave.

 11.týždeň:

Magnetické polia. Magnetosféra - ochranný štít Zeme. Človek v magnetickom poli.

 12.týždeň:

Elektrické polia. Elektrické pole Zeme. Elektrické polia a biologické objekty.

 13.týždeň:

Ekológia na INERNETE. Časová rezerva. Udeľovanie zápočtov.

 

Podmienky udelenia zápočtu: Spracovanie referátu na určenú tému plus pohovor k práci.

 

Základná literatúra:

1. Hrazdira, I. a kolektív.: Biofyzika, Avicenum, Praha, 1983.

2. Tölgyessy, Piatrik, M..: Za tajomstvami ekobiofyziky, Obzor, Bratislava, 1986.

3. Švec, F.: Človek a prostredie, Smena, Bratislava, 1985.

4. Ághová, Ľ. a kolektív: Hygiena, Osveta, Martin, 1993.

5. G.De Lepeleire. Fyzika, životní prostředí a společnost, Čs. čas. pro fyziku 45, 185-189,

1995.

6. Nováček, P., Huba, M.: Ohrožena planéta, Olomouc 1994.

7. Štefek,J.: Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky, Banská Štiavnica,1993.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001