ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

SVETLO A OSVETLENIE

Svetlo - .... 390 nm (fialové) do 790 nm (eervené) ... v oku vyvoláva vnem ....

                        7,7.1014 Hz .... 3,8.1014 Hz

Optika - ....podľa prístupu k svet. javom a metód:
Vlnová optika - ... javy potvrdzujúce vln. povahu svetla (disperzia, interferencia, ohyb a polarizácia...),
Geometrická optika - založená na 3 zák.: zákon priam. šírenia svetla, zákon odrazu a lomu ..... zobrazovanie optickými sústavami,
Kvantová optika - .... javy kde sa prejavuje kvantový char. elmag. žiarenia (vzájomné pôsobenie svetla s látkou - pohlcovanie a vyžarovanie).
Rýchlosť svetla (vo vákuu): c = 3.108 m.s-1 ... univerzálna fyz. konšt. ....
Svetelný zdroj - teleso vyžarujúce svetlo (S vzniká premenami energie v elektron. obaloch atómov).
Optické prostredie - .....prostredie, ktorým sa šíri S: ... Homogénne ....
Priehľadné (nenastáva podstatné pohltenie svetla)
Nepriehľadné (svetlo sa pohcuje alebo odráža)
Priesvitné (svetlo prechádza ale sa rozptyľuje)
Svetlo sa šíri zo zdroja: ...

, f -nezávisí na prostredí ( - zdrojom).
V inom opt. prostredí: v < c vo vode 225 000 km/s

Fotometria: ... svetelné zdroje a osvetlenie plôch z h3adiska vnímania 3udským okom.

Tok energie žiarenia:         Ee - energia žiarenia

(F e - Watt - výkon prenášaný žiarením)

Intenzita vyžarovania:        ..... W.m-2
Svetelný tok:                       ... lm
Svietivosť zdroja:                   ... cd

Osvetlenie meriame luxmetrom - na princípe fotoelektrického javu

 

Biofyzikálna funkcia oka

SVET1.jpg (74818 bytes)

Prierez oka: 1-dúhovka, 2- šošovka, 3- predná komora, 4- rohovka, 5-cievnatka, 6- oený sval, 7- sietnica, 8- sklovec, 9- ústredná jamka, 10- nerv.
Bielko - vonkajší obal oka
Zrenieka - otvor, ktorého šírka sa mení... asi 7 až 2,2 mm
Dúhovka - zakalenie, škvrny svedčia, že sa zaeal chorobný proces...
Šošovka - mení lomivosť svet. lúeov - akomodácia
Sklovec - rôsolovitá tekutina
Sietnica - receptoty svet. vzruchov... Plocha - asi 3 cm2.
Rozliš. schopnosť: Obraz Mesiaca zaberie 0,02 mm2 -asi 800 čapíkov
Žltá škvrna - najcitlivejšie miesto...

Receptory: (podľa tvaru)

Tyčinky -120 až 130 mil.... ...skopické videnie - v noci a za súmraku, rozoznáv. intenzitu, (jas < 0,001 cd.m-2)
Čapíky - 4 až 7 mil. ... tzv. fotopické videnie -farebné, reagujú pri dennom svetle, (jas > 10 cd.m-2 )

Vnem - Sveto podráždi svetlocitivé bunky ...

Očný nerv - asi milión nervových vlákien

Farby: 150 farebných odtieňov

Tri druhy eapíkov: citlivé na E, Z, M svetlo

Rovnomerné podráždenie - dojem B svetla

Adapptácia zraku:

1. rýchlo - rozširovanie, zužovanie zreníc

2. pomalšie - biochem. reakcie v rodopsíne

(na tmu pomalšie ako na svetlo)

Neuveriteľné rozdiely osvetlenia:

Mesačná noc - 0,5 luxa

Jasný slnečný deo - 100 000 luxov

Nad 150 000 lux - poškodenie, slepota

 Prevrátený obraz na sietnici - v kôre veľkého mozgu sa otoeí.

Zrak nepracuje staticky - oei sa stále pohybujú, 5 obr. za sekundu ...

Zrakový vnem vzniká s oneskorením za podnetom...,
Asi do 300 cd.m-2 rastie s jasom predmetu ...
Pri 0,15 cd.m-2 ... oneskorenie 1 s
Pri 1 cd.m-2 ... oneskorenie 0,5 s

SVET2.jpg (48391 bytes)

Spektrálna citlivosť oka pri fotopickom (plná čiara) a skopickom (prerušovaná čiara) videní.

SVET3.jpg (91726 bytes)

Citlivosť troch fotoreceptorov na vnem farby, M modrá, Z- zelená, E-červená

Zrakový vnem má zotrvačnosť: Napr. blesk trvá niekoľko m s .... vnem 0,3 s .

Význam svetla pre človeka
80 až 90 % informácii zrakom .... spotrebuje 1/4 energie z potravy
vplýva na fyziologické funkcie a psychiku ....
Väčšina biologických pochodov ... 24 hodinový rytmus, ... striedanie doa a noci...

Riadi sa tým: krvný tlak, telesná teplota, látkový metabolizmus....
1988 WHO .... 90% života v krytých priestoroch
New York - asi 10 % obyv. trpí sezónnou depresiou ...
Nesprávne osvetlenie oslabuje zrakový výkon.
Nespávne osvetlenie ... aj pálenie očí, bolesti hlavy...
Nesprávne osvetlenie ... strata koloritu...
Včely - vidia v ultrafialovom svetle.... Napr.: červený mak odráža aj ultrafialovú... včely ho vidia ako modrý... umožňuje včelám sa orientovať ... ak je zamračené.
Ratliny - fotosyntéza

    Svetelné zdroje

A: (kde?)

Prírodné - slnko, blesk, ...
Umelé - sviečka, žiarovka , výbojka ..

 B: (ako?)

Primárne (prvotné) - S vzniklo v oom samotnom premenou energie ...
Druhotné (sekundárne) - S čiastočne odráža alebo prepúšťa ....

Elektrické svetelné zdroje (podľa vzniku svetla):
Tepelné - napr. žiarovky ...
Výbojové - nízkotlaké - žiarivky, sodíkové výbojky
vysokotlaké - ortutové či sodíkové

Vznik svetla - vybudením elementárnych eastíc - elektrónov

Tepelné zdroje - ...prechod el. prúdu v kove ... Ek elektrónov na zohriatie vlákna...

    vlákno žiarovky optické žiarenie - spojité spektrum

Výbojové svetelné zdroje - ... princíp elektrický výboj v plynoch a parách kovov...
(el. energie na Ek elektrónov),...
pri zrážke el. s at. plynu sa ich energia mení na optické žiarenie
spektrum je čiarové (plyn)
využíva sa aj luminiscencie pevných látok ....(elektro...)

 Parametre svetelných zdrojov:

technické - konštrukcia (rozmery, hmotnosť, tvar baňky, pätica ...
- užitočný život - fyziký život ...
- parametre charakt. žiarenie... svetelný tok, jas, svietivosť, spektrálne zloženie ...
- elektrický režim ....príkon svetelného zdroja, napätie na zdroji, prúd a jeho druh I=, I» ...
merný výkon - lm/W (svetelný tok na príkon) ...efektívnosť premeny E.E. na S.E.
Hygiena - neohrozovať organizmus ... (jedovaté pary ...)
Cena -

 Tepelné svetelné zdroje (...zahrievanie telies)

Všetky druhy plameňa - oheň, sviečky, pertolejové lampy ...

(....rozžeravené častice uhlíku v dôsledku chem. Reakcií)
žiarovky - wolframové vlákno rozžeravené prúdom na vysokú teplotu

Obyčajná žiarovka

ZIAROVKA.jpg (78072 bytes)

Baňka - mäkké sodno-vápenaté sklo, číre ...

Fixácia vlákna - mäkké olovnaté sklo ...

Náplň žiaroviek - vyeerpaný, Ar, Kr + N

Pätica - mosadz alebo Al

 Vlastný zdroj S - jednoducho, dvojité zvinuté W vlákno na Mo háčkoch

W - teplota topenia 3380 0C

Vyparovanie W -
Stenčuje sa vlákno ...
usadzovanie na banke ...

(omedzuje halogenová prímes !)

Energetická bilancia žiarovky:

Žiarenie vo viditeľnej oblasti spektra

Žiarenie v neviditeľnej oblasti spektra

Odvod energie prívodmi

Odvod energie plynom

6 až 10 %

60 až 85 %

3 až 8 %

8 až 20 %

z celk. príkonu

Na menovité napätie 230 V, život 1000 h, pätica E27
Príkon

Žiarovky (W)

25

40

60

75

100

Svetelný

tok (lm)

230

430

730

960

1380

Merný

výkon (lm/W)

9,2

10,75

12,2

12,8

13,8

 Svetelno technické parametre obyčajných žiaroviek

Výrobci: Tesla, Philips, OSRAM, General Electric ...

 Halogenové žiarovky

1959 pridávanie jódu (halových prvkov) na potlačenie vyparovanie at. W...

Dve základné konštrukcie:
jednopäticové - oba konce vyvedené na jednej strane banky
dvojpäticové - banka štíhly valec, vlákno na podperách

SVETLO9.jpg (92879 bytes)

PRINCIP.jpg (89786 bytes)

SVET5.jpg (84947 bytes)

Prierez žiarovkou a zjednodušené schéma halogenového cyklu

             tam  T

            W + 2Br                  WBr2

              späť    T2

Banka - kremenné sklo “vycor” (SiO2)

Obsah banky: krypton a zluč. halogenidu

Vlákno - volfrám

Výsledok:

čistá banka, dlhšia životnosť 2x...

Rast svetelného toku o 30 %

     Najčastejšie sa stretávame H.ž. v autách: H4 - dvojvláknová pre hlavný svetlomet

Klasická žiarovka: pruh 8m široký do vzdialenosti 165 m

Halogenová žiarovka: 13,5 m 200 m

 Energetická bilancia:

Na viditeľné svetlo 7,7 % čo je o 50 % viac ako u žiarovky

 Výbojové svetelné zdroje

... prechodom el. prúdu prostredím obsahujúcim plyny alebo pary

Podľa typu výboja: (oblúkový, tlejivý, impulzný )

Podľa miesta vzniku žiarenia:

  1. Výbojky plynové (s parami): z. ž. je vybudené atómy, molekuly rekombinujúce ióny,
  2. Výbojky luminiscenčné: z. ž. luminofory vybudené žiarením výboja,
  3. Výbojky: z. ž. sú elektródy nažhavené v plynovom výboji na vysokú T

 2, 3 - zmiešané zdroje - zakl. žiarenie + žiarenie výboja

Podľa tlaku pracovnej náplne: (nízkotlaké a vysokotlaké):

Pre všeobecné osvetlenie:

  1. nízkotlaké výbojové zdroje: žiarivky (lineárne, kompaktné)
  2. indukené výbojky, nízkotlaké sodíkové výbojky

  3. vysokotlaké výbojové zdroje: vysokotlaké ortuťové výbojky

zmesové výbojky, halogenidové výbojky

vysokotlaké sodíkové výbojky

 Žiarivky - UV-ž sa transformuje vrstvou luminoforu na viditeľné svetlo

účinný a hospodárny zdroj - merný výkon 100 lm/W
dobrá kvalita vyžarovaného svetla

Príčina: .. nové materiály a rozvoj elektroniky - tzv. kompaktné žiarivky

 Lineárne žiarivky:

  SVETLO9.jpg (92879 bytes)

 

 

Kompaktné žiarivky

  SVET6.jpg (42178 bytes)

 Konštrukcia kompaktnej žiarivky so zabudovaným tlejivkovým zapaľovačom a päticou G24 d.

 SVETLO11.jpg (117681 bytes)

  NAJNOVIE.jpg (27672 bytes)

 Osvetlenie

SVETLO8.jpg (135211 bytes)

 

OSVETL.jpg (43227 bytes)

 Pre podrobnejšie štúdium pozri literatúru v sylaboch k prednáške.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001