ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

ENVIRONMENTALNE VZDELÁVANIE VO FYZIKE - SEMINÁR

1.DEŇ:  

Súčasné ekologické problémy z pohľadu fyziky.

2. DEŇ:

Aplikácia ekologických prvkov vo vyučovaní fyziky, experimenty, fyzikálne úlohy doplnkové učebné texty.

3.DEŇ:

Projekt ekobiofyzika, praktické meranie ekoparametrov. Ekológia na Internege 

 

Základná literatúra:

1. Hrazdira, I. a kolektív.: Biofyzika, Avicenum, Praha, 1983.

2. Tölgyessy, Piatrik, M..: Za tajomstvami ekobiofyziky, Obzor, Bratislava, 1986.

3. Švec, F.: Človek a prostredie, Smena, Bratislava, 1985.

4. Ághová, Ľ. a kolektív: Hygiena, Osveta, Martin, 1993.

5. G.De Lepeleire. Fyzika, životní prostředí a společnost, Čs. čas. pro fyziku 45, 185-189,

1995.

6. Nováček, P., Huba, M.: Ohrožena planéta, Olomouc 1994.

7. Štefek,J.: Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky, Banská Štiavnica,1993.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001