ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

MAGNETICKÉ POLIA
ZEM - OBROVSKÝ MAGNET

MP1.jpg (66367 bytes)

MP2.jpg (114990 bytes)


ZMP - charakter dipólu ... v skut. zložitejšie ... ovplyvňujú ho javy na Slnku.
Zemský magnetizmus - zložitý komplex javov a procesov ...
Dnes predstava - Hydrodynamické dynamo v tekutom jadre ...
Poloha pólov sa neustále mení ... zmeny polarity tzv. inverzie
Proces prepólovania -asi 10 000 rokov ... rastie intenzita kozmického žiar.
Geomagnetické pole:
permanentné pole (99 %) - príčina: pohyby el. vodivých látok ... podlieha dlhodobím zmenám, 32 A/m GMR (56 A/m - GMP)
premenné pole (1%) - príčina: el. prúdy v ioniz. eas. atmosféry a magnetosfére ... súvisia s korpus. žiar. zo Slnka podlieha period. zmenám (denné , ročné) a neperiod. (magnetická búrka)
GMP - slabé v porovnaní s techn. poliami, ex. nehomogenity (mag.minerálov)
rušivo pôsobí aj: oceľ v stavebných konštrukciách prevázdka el. zaradení
narušenie fyzikálneho po3a .. anomália ... GF met. magnetometria ...
Magnetosféra ochranný štít Zeme

MP3.jpg (96762 bytes)

1 - slnčený vietor , 2 - front údernej vlny, 3- prechodná oblasť

4, 9 - magnetopauza,

5 - rovina magnetického rovníka

6 - neutrálna vrstva, 7 - Zem

8 - radiačený pás

Slnečný vietor - ioniz. plyn ... od

Slnka ... (H, p, voľné e, radovo stovky na 1cm3 , vpriem. » 500 km.s-1 ... vl. mag. pole
 
 

Magnetický dá?dnik - nie je celkom nepriepustný - el. prenikajú do vnútra magn. (radiaené pásy)

Magnetosféra chráni najmenej na póloch ... polárna žiara ...

Magnetické búrky

V polárnych oblastiach ... prienik častíc slnečného vetra ...

V nižších z.š: ...vplyv prstencového prúdu zachytených častíc ... (3 až 4 RZ)

Je to reakcia magnetosféry na slnečnú aktivitu (dni, hodiny)

Magnetobiológia (zač. 19.stor.)
vplyv MP na baktérie ...
Príčiny rozvoja:
prenikanie eloveka do kozmu ...
priemysel a výskum silné zdroje MP ...
Supercitlivé magnetometre - ... slabé MP orgánov ... magnetoterapia ...
 
 
 

Druh magnetického poľa
Približná B( T )
Geomagnetické polia

Fluktuácie GMP

Rušivé pole v meste

Pole ľudského srdca

Pole kostrových svalov

Pole ľudského mozgu

5.10-5

5.10-9

2.10-7

7.10-11

7.10-11

2.10-12


 

Dlhodobé pôsobenie MP:
poruchy kardiovaskulárneho systému a nervového systému
poruchy spánku, bolesti hlavy
kolísanie krvného tlaku
ovplyvňuje teplotu pokožky
mení zloženie krvi
Biofyzikálne predpoklady magtických vplyvov:
ľudský organizmus - heterog. súst. tuhých látok a kvapalín ... BCH.R.
biologické potenciály a vedenie bioel. impulzov nerv. vláknami ...
neustále prúdenie krvi a iných tekutín.

Biologické objekty nehomog. sústava:
diamagnetík ( voda, väčšina organ. zlúeenín) ... vypudzované z MP
slabo paramagník (napr. kyslík ) ... sú priťahované MP
Biologické účinky MP závisia:
stále MP - znižuje dráždivosť nerv. štruktúr
premenné PM (nízkofrekvenčné) - zvyšuje dráždivosť nerv. štruktúr

Fyzikálne a fyzikálnochemické štúdia vplyvu MP:
Silné magnetické polia (jednotky až desiatky T)

Priamo narúšajú funkciu krvi a iných tekutín, činnosť nervového systémy, metabolizmus buniek, ...

Vysvetlenie: zmena orientácie a koncentrácie diamag. makromolekúl, zmena kinetiky biochem. reakcií.

Stredne silné polia ( mT ± dva až tri rády):
Reverzibilné zmeny ... na bunkovej až molekulovej úrovni,

Makroskop. prajav ... zmena funkcii prisl. Orgánov (zmeny reakčného času, zníženie kožného odporu ... )

MP s 0,1 a? 1 T:
morfologické zmeny buniek a chromozómov,

spomaľuje sa rast bunkových kultúr, zvyšuje sa tvorba krvi, znižuje sa rýchlosť sedimentácie červených krviniek ...

Významným ukazovateľom vplyvu MP ... je krv živočíchov, a baktérie.

Pôsobenie MP možno rozdeliť na dve skupiny:
Biologické efekty (MP Zeme)
Ryby, baktérie a vtáky sa orientujú podľa MPZ ... 0,1µm kryšt. magnetitu

Vtáky vnímajú polia ... 1,10-9T, Veely ... 5.10-9T

Ako je to s ľuďmi ?
Stresy ako odozva na úeinok MP:

Indukované bioefekty na striedavé MP,

Poruchy nervových funkcií ...

Presuny diam. a param. látok v homog. MP,

Poruchy difúzie v membránových procesoch ....a i.

Anomálne správanie vody v MP
malá zmena MP - rel.veľké zmeny v štruktúre a usporiadaní molekúl

Magnetizmus a hygiena práce
Magnety (magnet materiály) skoro v každom prístroji, zariadení :
V elektrotechnike : dynamá, elektromotory, transformátory, ....
Výskum: meracie prístroje, cyklotrón, betatrón, mikroskopoch, ...
Doma: reproduktory, mikrofóny, rozhlasové a TV prijímaee, ...
Počítače – pamäťové médium,
Doprava: vlak na magnetickej poduške, elektrieky, trolejbusy, ...

Charakteristiky MP: H(A/m), B(T), B = m .H

- veľkosť, smer, kmitočet, tvar impulzu, gradient, lokácia, čas pôsobenia

Z hľadiska priemyslovej hygieny sa študuje:
vplyv MP na krv
na bunky
na nervový systém
SLAC - ... hodiny celé telo 20 mT, plecia i ruky 200 mT

U nás : celé telo 30 mT pri gradiente 50 až 200 mT.m-1

Plecia a ruky 300 mT pri gradiente 100 až 200 mT.m-1
 
 

L.Pekárek - H.S.hl.m. Praha - Science, 1995 R. Edwars 

Expozícia elmag. po3om v [m T], 50 Hz (v bytoch od 0,01 do 0,2 m T)
Spotrebiče v domácnosti (30 cm) Elektr. Vedenie vysokého napätia
Vysávače, ventilátory

Mixéry

Sušie vlasov

Umývačky riadu

žiarivky

El. topné telesa

2–20 m T

0,6 - 10

0,01 - 7

0,06 - 3

0,5 - 2

0,15- 0,5

Pod 400 kV vedením

25 m ďalej

Pod 275 kV vedením

25 m ialej

Pod 132 kV vedením

25 m ialej

40 m T

8

22

4

7

0,5

Vplyv elektrických zariadení na človeka

Ing. Ivan Kučera, CSc., VU Třinecké řelezárny, 1994
MP prechádza ľudským telom i stavebnými konštrukciami (stlmia a defor.)
Pobyt v dokonalých Faraday klietkach - okamžité zhoršenie činnosti CNS
Lôžko orientovať - hlava na S resp. North - hl. aorta v smere mag. polud. (frekvencia tepov klesá o 5%)
U elektr. spotrebieov a strojov - rozptylové toky (polia) ... omedzenie kryty
U jednožilových vedení ...

Nemecké údaje (1991): (dostupná vzdialenosť alebo na pvrchu) 

Rozvodne 380 kV

Vedenie 380 kV 

Vedenie 110 kV

Stolná lampa

Bytová inštalácia

500 m T

50 m T

20 m T

15 m T

2 m T

  Sušenie vlasov

Holiaci strojček

Elektrické rúry

Vrtačka

Farebný televízor

Žehlička

2500 m T

1200 m T

1000 m T

800 m T

500 m T

30 m T

polia s f = 50 Hz s H » Hzeme - vplyv na CNS
polia s väčšími f a H - indukujú vírivé prúdy v tele (tepelné účinky)
Kovové telesá implantované v tele - omedziť pohyb v silných MP ... (kardiostimilátory, spony v kostiach, protézy)
Švédske normy - minim. 0,1 m T (0,8 A/m)
Ochrana pred vplyvom MP:
V pásme 50 Hz 1000 m T / 8hod. pre pracovníkov ...
100 m T pre obyvateľstvo Dôležitá dB/dt ...
Základná prevencia: vyhýbanie sa silným MP (problém tienenie), pozornosť osobám s implantátmi, nenosiť kovové premety ...
Trvalé následky neboli spoľahlivo preukázané ...
Predpokladá sa účinok na:
Tehotné ženy, osoby so srdcovými a obehovými probl.,
Obecne na krvnotvorný a imunitný systém

Pozornosť sa venuje:
slabým nizkof. poliam s f =50 Hz - vplyv na štruktúru bunky ...

PhDr. A. Hladký, CSc., SZÚ Praha, 1993

Práca s  počítačom

Röntgenové žiarenie
vzniká vnútri katódovej trubice pri zabrzdení el. mriežkou monitoru
Norma pre dávkový ekvivalent 5 nGy/h 5 cm
Sklo zoslabuje rtg žiarenie až 106x ... 0,5-1 nGy/h ...

Elektromagnetické polia
Po všetkých stranách monitoru ...
Vznikajú v rôznych obvodoch prístroja ... v siet.easti 50Hz
Vysokonapäťový transf. a vychyľovacie cievky ... do 200 kHz
Priebeh U nie je sin - vznik spektra vyšších harmonických ...do 30-45 MHz
Maximum ELMP po bokoch monitoru vzadu a hore (nie pred)
Monitor je rizikový pre iné osoby ako pracovníka
Nízkofrekvenené polia (pásmo 50 Hz)
 

Zložka B Max.trvanie B max.   Zložka E Max.trvanie E max.
Pracovníci

Obyvateľstvo

do 0,2 hod.

0,2 - 8 hod.

5 mT

1 mT

Pracovníci

Obyvateľstvo

Bez omedz.

Bez omedz.

10 kV/m

1 kV/m


 

Pásmo vysokých frekvencií (3 - 30 MHz):

Pre pracovníkov 300 V/m obyvate3stvo 80 V/m

Statické elektrické pole (okrem zdroja je podm. vlhkos?ou vzduchu)
vytvára sa na obrazovke limit - 30 kV/m
Ultrafialové žiarenie
niekt. luminiscenené vrstvy emitujú UV (180 - 400 nm)
nízka úroveň. ž, pohlcované materiálom obrazovky
Infraeervené žiarenie
generujú elektronické obvody ... 700 - 1000 nm
odstraňuje sa prúdiacim vzduchom
Viditeľné svetlo
energetická úroveo nízka ...
javy FLIKR ... nad 70 Hz sa neprejavuje
Jitter ... plávanie ei poskakovanie znakov

Posledná aktualizácia: 09.02.2001