ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

GEOTERMÁLNA ENERGIA

Geotermálna energia, tiež vnútorné teplo Zeme, je iba časťou energie, ktorou disponuje naša planéta. Navonok sa prejavuje mechanicky (zemetrasenia, vrásnenia horských masívov) alebo tepelne (sopky, gejzíry a horúce pramene). Už z toho je vidieť aké množstvo energie skrýva Zem vo svojom vnútri.

Bolo overené, že tepelný tok z vnútra Zeme na jej povrch dosahuje 26 TJs-1. Ak porovnáme tepelný tok Zeme (množstvo tepla vyžiareného Zemou na 1m2 za 1s ) F Zem =0,06 W.m2 so slnečným tepelným tokom zistíme, že je cca 10 000-krát menší. Využitie tejto energie sa zdá zatiaľ lacnejšie ako stavba kozmických elektrárni. Je to zatiaľ najmocnejší, prakticky nevyčerpateľný zdroj energie. Je pritom vzdialený z ľubovoľného miesta na Zemi iba 10 až 12 km smerom do stredu Zeme. I keby sme pokryli všetku minulú i budúcu spotrebu ľudstva, poklesla by teplota zeme o 10C za 40 mil. rokov. Jediným problémom je, ako tento zdroj výhodne ekonomicky využiť.

Zemské jadro (Obr.15) tvorí žeravá hmota z  roztavených kovov, ktorá je pod tlakom 350 tis. MPa uzavretá do tvaru gule o priemere asi 300 km. Okolo jadra je obal z roztaveného železa a niklu, ktorý vyplňuje guľu o priemere asi 6800 km (od stredu Zeme). Medzi obalom a pevnou zemskou kôrou je asi 2900 km široká hrubá vrstva tvorená žeravými nerastami, ktorých teplota v mieste kde sa stretáva s pevnou zemou asi 10000C. Za tým nasleduje 30 až 60 km vrstva (pod oceánmi aj tenšia) zemská kôra - litosféra. Tu sa môžu nachádzať i veľké podzemné jazerá. Ak sa voda dostane do styku so žeravým obalom, zahrieva sa na vysoké teploty a niekedy sa vytvoria i veľké ložiská suchej alebo vlhkej pary. V niektorých miestach preniká táto voda alebo para na zemský povrch.

S hĺbkou stúpa teplota približne na každých 30m o 10C. V hĺbke 3 km je to teda asi 1000C, v hĺbke 10 km už 3000C. Za jeden rok vyžiari Zem do okolitého prostredia teplo, k výrobe ktorého by bolo treba asi 30 mld. t najkvalitnejšieho uhlia.

Zem pomaly, ale isto chladne, zmršťuje sa a tekutá žeravá hmota - magma – uniká veľkým tlakom z jej vnútra na povrch, kde spôsobuje nepredstaviteľné škody. Funkciu poistných ventilov majú sopky.

Obrázok č.5 Rozdelenie oblastí vo vnútri Zeme.

Obr. 15 Rozdelenie oblastí vo vnútri Zeme. 1- jádro, 2- kovové žeravé jádro Ni-Fe 10 (až 11 g/cm3), 3- medzivrstva (5-6 g/cm3), 4- horninový plášť (2,7-4,75g/cm3), 5- zemská kôra.

Geotermické ložiská, čiže miesta s vysokou úrovňou geotermálnej energie delíme na:

1. Polia s vysokou hladinou termálnej vody. Tieto polia charakterizuje normálny geotermický gradient, pričom zdroj tepla neexistuje. Sú to miesta s vhodným geologickým podložím s jedným alebo viacerými zlomami. Najčastejšou formou geotermických polí sú :

horúce pramene s teplotou vody nad 200 ° C, kde horúca voda s prímesou Na, K, Ca, Au vystupuje

z hĺbky na zemský povrch

fumaroly t.j. plynné pramene s teplotou vystupujúcich plynov aj nad 1000 ° C, ktoré vznikajú

odplyňovaním horúcej magmy alebo vyparovaním povrchovej vody

bahenné sopky t.j. horúce pramene so značným podielom pevných častíc
gejzíry t.j. pramene s teplotou vody do 140 ° C pravidelne zásobované horúcou vodou. Otvor zlomu umožňuje únik zmesi vody a pary, pretože voda vo forme pary zaberá 15000-krát väčší objem ako kvapalná voda.
  1. Hypertermické polia teda geotermické miesta saturované vodou (asi 95 % ) alebo parou. Tieto

polia môžeme rozdeliť na:

hypertermické polia suché ,tzv. " Hot dry rock ", kde sa voda prehrieva v horúcich skalných

horninách vo forme pary. Ohriata para sa potom sústreďuje v rezervoári.

- hypertermické polia mokré, kedy v podzemí neexistuje forma pary. Voda sa ako kvapalina dostáva na povrch a následkom poklesu tlaku sa na povrchu časť vody premení na paru.

Všeobecne je vznik hypertermických polí podmienený vhodným geologickým zložením hornín, silným termickým zdrojom a stále sa obnovujúcim množstvom vody.

Využitie geotermálnej energie spočíva vo výrobe elektrickej energie a vykurovacej oblasti.

Para využívajúca sa na výrobu elektrickej energie obsahuje množstvo prímesí, kyslých plynov a piesku, ktoré koróziou ohrozujú funkčnosť turbíny. Preto je nutné paru pred akýmkoľvek využitím odfiltrovať.

Z hypertermických polí sa získava prehriata para, pričom teplota horúcej vody pod tlakom je väčšia ako teplota pary pri atmosférickom tlaku. Aby bolo využitie tejto formy energie efektívnejšie, mokrá para sa v zásobníku niekoľkokrát separuje z tekutej vody. Takto upravená para sa už môže bezprostredne využívať na pohon turbíny, pričom v parovode dosahuje rýchlosť okolo 200 km.hod-1. Vzhľadom na vhodnú geografickú stavbu podložia je geotermálna energia využívaná na výrobu elektrickej energie iba na niekoľkých miestach sveta. Medzi lokality s najvyšším inštalovaným výkonom patrí Larderello (Taliansko, 450 MW), Wairakei (Nový Zéland,160MW) a kalifornská “Centrála gejzírov” (USA, 2000 MW).

Ďalšou reálnou možnosťou využitia geotermálnej energie je vykurovanie bytov a iných objektov, skleníkov bazénov a rybníkov. Prím v tejto oblasti patrí Islandu, kde dnes 80% budov hlavného mesta Reykjavík je vykurovaných práve horúcou parou pochádzajúcou z vnútra Zeme. Ďalším príkladom je francúzsky Coulomniers, kde termálnou vodou s teplotou T=85 ° C je vyhrievaných 1100 bytov a mestská nemocnica so 450 lôžkami.

Tab.4: Využitie geotermálnej energie vo svete.

Štát

Inštalovaný výkon

geoelektrární [ MW]

Vykurovacej sústavy [ MW]

USA

2211

339

Filipíny

894

1

Mexiko

655

28

Taliansko

504

288

Japonsko

218

2686

N. Zéland

167

215

Island

39

889

Francúzsko

0

365

Maďarsko

0

1001

 ČR + SR

0

24

 

Tepelné čerpadlá

Významnú úlohu pri využívaní tepla Zeme majú tepelné čerpadlá. Najjednoduchším a zároveň najznámejším tepelným čerpadlom je obyčajná chladnička, ktorá prečerpáva teplo z nižšej teplotnej hladiny (asi 3° C vnútri chladničky) na vyššiu teplotnú hladinu (asi 30-50 ° C na zadnej strane), ktorá vyhrieva kuchyňu. Teda tepelné čerpadlá ochladzujú zdroj tepla (vzduch, vodu, pôdu ) a získané teplo odovzdávajú okoliu.

Princíp fungovania tepelného čerpadla názorne ukazuje Obr.16. Tepelné čerpadlo funguje v podstate podobne ako chladiaci stroj, rozdiel je len vo využití energetických tokov. Vo výparníku sa teplom vhodného zdroja odparuje chladiaca zmes, čím sa zdroj tepla ochladí o Q1. V kondenzátore sa musí táto chladiaca zmes opäť skvapalniť. Robí sa to pomocou kompresora. Na to, aby sa chladiaca zmes v kompresore stlačila, je treba dodať energiu Pel, pričom sa zvýši teplota stlačenej zmesi. V kondenzátore odovzdá ohriata chladiaca zmes energiu Q2 vode v topnom systéme, čo má za následok kondenzáciu chladiacej zmesi. Posledným krokom premeny je zníženie tlaku kondenzovanej chladiacej zmesi pri prechode škrtiacim ventilom. Z termodynamického hľadiska (ak zanedbáme straty spôsobené okolím) platí:

Q2 = Q1 + Pel

Efektivita kompresného tepelného čerpadla charakterizuje výkonové číslo b definované vzťahom :

b = Q2 / Pel = ( Q1 / Pel )+ 1.

Takto definované výkonové číslo sa pre tepelné čerpadlá pohybuje v rozmedzí od asi 3 do 6.

To znamená, že tepelné čerpadlo s výkonovým číslom napr. b = 3 spotrebuje na svoju prevádzku 1 kWh elektrickej energie a dodá 3kW tepla. Z uvedeného je zrejmé, že čím menší teplotný rozdiel musí čerpadlo prekonávať, tým má vyššiu efektivitu. Preto sa v praxi tepelné čerpadlá kombinujú s podlahovým teplovzdušným kúrením, ktoré využíva teplonosné médium (voda, vzduch) s teplotou 50-55 ° C ( u klasických radiátorov 80-90 ° C ).

Výhodným, no zároveň dosť ekonomicky náročným, sa javí odber tepla pomocou tepelného čerpadla z dvoch geotermických miest (geotermálne vrty, studne, pôda, vodné nádrže, vzduch) s rôznou intenzitou, pričom jedno miesto slúži ako zdroj tepla a druhé ako chladič (systémy s “Hot Dry Rock” ).

 Obrázok č.16  Princíp fungovania tepelného čerpadlaObrázok č.17 Využívanie tepla Zeme.

Obr.16. Princíp fungovania tepelného čerpadla.Pm- plynné médium, Zm- zkvapalnené médiu, Pel - energia dodaná čerpadlu, Q1- energia do systému, Q2- energia zo systému,v- výparnik,, K.- kondenzátor, šv- škrtiaci ventil.

Obr.17 Využívanie tepla Zeme

Posledná aktualizácia: 09.02.2001