ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

STAV VYUŽÍVANIA ZDROJOV ENERGIE NA SLOVENSKU

Podľa informácii bolo v roku 1996 na Slovensku spotrebovaných 28 882 GW.h elektrickej energie. Celkové množstvo získanej energie dosiahlo hodnotu 31 235 GW.h .Z tohto množstva bolo 22 007 GW.h (81,97% ) vyrobených doma a zvyšných 5 945 GW.h bolo dovezených zo zahraničia ( z Ukrajiny 2 181 GW.h, z Maďarska 165 GW.h, z Českej republiky 3 552 GW.h a 47 GW.h z ostatného zahraničia ). Na výrobe elektrickej energie na Slovensku sa v roku 1996 podieľali:

Jadrové elektrárne 11 261 GW.h , ( 38.99 % ) s inštalovaným výkonom 1 760 MW

Jaslovské Bohunice V1 2 x 440 MW Jaslovské Bohunice V2 2 x 440 MW

Mochovce ( vo výstavbe ) 4 x 440 MW

Tepelné elektrárne 6 862 GW.h, ( 23,76 % ) s inštalovaným výkonom 2017,80 MW

Vojany 1 6 x 110 MW                                        Vojany 2 6 x 110 MW

Nováky A 2x 32 MW, 1x 28 MW, 2 x 22,4 MW

Nováky B 4 x 110 MW                                       Tepláreň Košice 1 x 66 MW, 1 x 55 MW

Vodné elektrárne 4 478 GW.h , ( 15,5 % ) s inštalovaným výkonom 2 359,38 MW

Čierny Váh 735,16 MW                                 Gabčíkovo 722,26 MW

Liptovská Mara 202,64 MW                         Mikšová 180,30 MW

Sučany 101,55 MW                                        Madunice 88,26 MW

Nové Mesto nad Váhom 76,50 MW            Nosice 67,50 MW

Dubnica 62,60 MW                                         Ružín 60,00 MW

Orava 27,85 MW                                             Dobšiná 21,76 MW

Domaša 12,40 MW                                         MVE Trenčín 5,32 MW

MVE Dobšin 4,12 MW

Závodné elektrárne 2 689 GW.h ( 9,31 % ) s inštalovaným výkonom 229 MW

VSŽ Košice 183 MW                       Duslo Šaľa 46 MW

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má svoje opodstatnenie práve na Slovensku, lebo prevažná časť surovín na výrobu elektrickej energie sa dováža zo zahraničia. Je síce pravdou, že sa nedajú efektívne využívať všade, no existuje dosť lokalít s vhodnými podmienkami.

Slnečná energia nachádza v našich klimatických pomeroch uplatnenie vo forme kolektorov prípadne aj fotovoltaických článkov, pričom energia takto získaná slúži výlučne pre vlastnú potrebu (ohrev teplej úžitkovej vody, prikurovanie). Samotnou výrobou solárnych kolektorov sa zaoberá okrem zahraničných výrobcov aj domáci Thermo/solar, a.s. Žiar nad Hronom.

Vodná energia vo forme MVE je najvyužívanejším OZE na Slovensku. Ku 31.12.1996 bolo v prevádzke 144 MVE s celkovým inštalovaným výkonom 50,38 MW. Najvýkonnejšie MVE ( mimo závodných MVE ) sú v Novej Dedinke 1,12 MW, Trnovci na Váhu 0,8 MW a Vyšnom Opátskom 0,63 MW.

Veterná energia je vzhľadom na klimatické pomery využívaná len veľmi málo. Existujúce zariadenia sú tak iba miestnymi zdrojmi elektrickej energie. Aj keď sa potenciálne využiteľná plocha odhaduje na 3000 km2, mnohé oblasti sú či už technicky alebo ekologicky nevyužiteľné. Vhodnými lokalitami sú nechránené pahorkatiny, pričom možno počítať s možným ročným ziskom 1 500 – 2 500 kW.h z každého inštalovaného kW výkonu.

Energia biomasy je na Slovensku najvyužívanejšou z hľadiska obnoviteľných zdrojov. Ku koncu roku 1995 boli v  prevádzke 4 veľkovýrobne bionafty.

Geotermálna energia. Veľká časť Slovenska má výborné predpoklady pre využívanie práve geotermálnej energie. Doposiaľ bolo na našom území navŕtaných 61 geotermálnych vrtov v 35 lokalitách s celkovým výkonom do 83 MW. Najefektívnejším geotermálnym ložiskom sa javí Košická kotlina s využiteľným potenciálom 120 MW, kde v 800 metrovej hĺbke je voda s teplotou 60 C° ( Ďurkov pri Košiciach- termálny prameň s teplotou 120° C). Celkový využiteľný potenciál Slovenska v tejto oblasti využitia energie sa však odhaduje na 5 700 MW. Konkrétne príklady a skúsenosti sú v [33].

 

 

Energetická koncepcia SR do r. 2000

 

je v súčasnosti zásadným dokumentom pre rozvoj energetiky na Slovensku. Predpokladá sa v nej:

 1. Podstatne vyššie využívanie zemného plynu na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.
 2. Racionalizácia spotreby palív a energie (úspory a vyššie zhodnocovanie vo všetkých odvetviach hospodárstva) s minimálnou úsporou 31,5 PJ.
 3. Väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a najmä biomasy (o 20%), geotermálnej energie a slnečnej energie.
 4. Rekonštrukcia Elektrárne Nováky A na fluidné spaľovanie (150 MW) a vybavenie Elektrárne Nováky B (2x110MW) odsírovaním a denitrifikáciou.
 5. Postupná rekonštrukcia časti blokov v Elektrárni Vojany I. na fluidné spaľovanie a denitrifikácia
 6. bloku 1 a 2 Elektrárne Vojany.

 7. Zvýšenie využívania hydroenergetického potenciálu SR na energetické účely do r.2005 na 65% cca 250 MW).
 8. Dobudovanie všetkých štyroch blokov jadrovej elektrárne Mochovce (4x440 MW).

Celková spotreba tuhých palív by mala poklesnúť podľa energetickej koncepcie v období 1990 a 2005 o 36% a kvapalných o 10,4%. Tento pokles by mala pokrývať zvýšená spotreba plynu o 38% a spotreba biomasy o 20%.

Nakoniec ešte niekoľko zaujímavých údajov o spotrebe energie vo svete. ktoré mnohé povedia:

 

  Obrázok č.18:Svetová populačná explózia a spotreba energieObrázok č.19:Ročná spotreba energie na hlavu

Obr.18:Svetová populačná explózia a spotreba energie

Obr.19:Ročná spotreba energie na hlavu v rôznych krajinách vyjadrená v tmp.( 1tmp = 1kWr t.j. 8760 kWh

Priemerná spotreba energie na hlavu v r. 2020 (Svetová konferencia o energii 1983)

Rok

1960 (tmp)

1978 (tmp)

2000 (tmp)

2020 (tmp)

Svet

1,7

2,5

2,6

2,7

Sever

3,9

6,5

7,6

8,8

Juh

0,6

0,55

0,8

1,2

Záp. Európa

2,7

4,4

5,5

6,4

Sev. Európa

8,75

12,5

12,4

13,3

Južná Ázia

0,3

0,4

0,5

0,5

Podiel energetických zdrojov na celkovej výrobe energie a elektriny na svete:

(rok 1997)

Energia

Elektrina

Fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn)

86%

63%

Voda

6%

19%

Jadro

6%

17%

Alternatívne zdroje

2%

1%

Rozdelenie zdrojov energie.Produkcia elektickej energie.

V snahe riešiť zodpovedne energetický problém ľudstva je nutné:

 1. Vážiť si všetky zdroje energie, žiadny nepodceňovať a snažiť sa o dosiahnutie čo najekonomickejšej prevádzky elektrárni s prihliadnutím na ekologické parametre.
 2. Venovať maximálnu pozornosť vývoju nových energetických systémov, pracujúcich s vyššou účinnosťou a s nižšími vplyvmi na životné prostredie.
 3. Všetkými dostupnými a prijateľnými prostriedkami vyvíjať tlak na dosiahnutie úspor energie a na znižovanie jej spotreby.

Tieto úlohy sa nám nepodarí spĺniť ak nebudeme zavádzať primerane do vyučovania ekologické prvky. Možnosti na začlenenie eko prvkov do vyučovania fyziky sú uvedené napr. v [9-11]. Tento materiál má slúžiť k formovaniu postojov žiaka k ekonomickému (ekologickému) využívaniu energie. 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001