ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


ENERGIA BIOMASY

Už od nepamäti slúžila biomasa ako prvotný nosič energie. Okrem funkcie potravy pre človeka, krmív pre zvieratá, sa jej spaľovaním získavalo teplo. Jej obnoviteľný charakter, široké spektrum, možnosti jej využitia ju radia k perspektívnym alternatívnym zdrojom energie. Navyše, jej spracovanie má menšie nepriaznivé vplyvy na okolie, a ide o tuzemský zdroj, za ktorý netreba platiť. Medzi jej výhody patrí tiež to, že sa dá pestovať aj na miestach chemicky znečistených, teda tam, ktoré by ľudia nechávali nevyužité. Nevýhodou je z hľadiska celosvetového využitia jej lokálne rozmiestnenie a nároky na veľké pestovateľské plochy, čo zaraďuje biomasu skôr k lokálnym zdrojom energie.

            Biomasa a jej zdroje

Biomasa je definovaná ako substancia biologického pôvodu pochádzajúca z pestovania rastlín v pôde alebo vo vode, chovu živočíchov a produkcie organického odpadu. Pod biomasou rozumie sa súhrn všetkých žijúcich, odumretých a rozložených organizmov a nimi produkovaných organických látok (okrem fosílnych látok), v ktorých je fotosyntézou premenená slnečná energia na chemickú. Zjednodušene budeme biomasou nazývať materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu, vhodné na priemyselné a energetické využitie.

Podľa teoretických prepočtov odborníkov sa ročne produkuje zhruba 2.1012 ton biomasy s energetickým potenciálom okolo 3.1012 J. Takéto množstvo energie až desaťkrát prevyšuje ročnú produkciu ropy a plynu. Podľa spôsobu získavania možno biomasu rozdeliť na tieto skupiny:

a/ Zámerne pestovaná biomasa, t.j. cieľavedome pestované jednoročné rastliny (cukrová repa, obilie, zemiaky, cukrová trstina, repka olejná) a rýchlorastúce energetické dreviny (vŕba, topoľ, jelša, agát).

b/ Odpadová biomasa, t.j. rastlinné zvyšky z prvovýroby poľnohospodárskych produktov :

- obilná, repková a kukuričná slama, zvyšky iných plodín, odpady z viníc a sadov.

- odpady z lesnej a drevospracujúcej oblasti : konáre, drevo z prerezávok, kôra, piliny, pne, kusový odpad, piliarske odrezky a brúsny prach.

- odpad zo živočíšnej výroby : exkrementy z chovu hospodárskych zvierat, zvyšky krmív, odpady

zo spracovateľských kapacít.

- organické odpady z potravinárskych, priemyselných výrob a komunálne organické odpady: odpady z jatiek, mliekárni, liehovarov, konzervárni, vinárskych závodov, organické zvyšky pochádzajúce z údržby zelene, kaly z odpadových vôd.           

                Získavanie energie z biomasy

Spôsob, akým sa z biomasy vyťaží maximálne množstvo energie je daný jej fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Najdôležitejším parametrom je vlhkosť, teda obsah sušiny v biomase. Na základe toho rozlišujeme procesy suché (obsah sušiny viac ako 50 %) a procesy mokré (obsah sušiny menej ako 50 %).

Suché procesy spočívajú v termochemickej premene biomasy, ktorá môže prebiehať:

a/ spaľovaním

b/ splyňovaním

c/ pyrolýzou

Týmito procesmi sa nebudeme bližšie zaoberať nakoľko by to presiahlo rámec tejto práce (skôr to patrí do oblasti chémie ako fyziky). Záujemca si o tom môže prečítať podrobnosti v citovanej literatúre.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001